Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia University: The 1989 Guide to International Arbitration and Arbitrators. Transnational Juris Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York 1989, 85 $, 981 sidor.

 

Antalet böcker, artiklar och tidskrifter som behandlar internationellt skiljeförfarande har under de senaste åren ökat explosionsartat. I de flesta länder av betydelse som plats för skiljeförfarande i internationella affärstvister återfinns idag en eller flera specialtidskrifter — utom i Sverige. Litteraturen på detta område har hittills ägnats åt skiljedomsreglementen, internationella och regionala konventioner, domstolsavgöranden i frågor som rör internationellt skiljeförfarande, skiljemäns behörighet, internationellt privaträttsliga problemområden med anknytning till skiljeförfarande, dvs. till övervägande del procedur och IP-problematik. Länge har det varit svårt att få en överblick över vilka personer som agerar som skiljemän i internationella affärstvister. Förra året startade den i Genève utgivna tidningen Journal of International Arbitration en ny serie med titeln ”Arbitration Materials”, vilken i varje nummer presenterar en eller flera internationellt verksamma skiljemän. Parker School har genom den här anmälda boken, The 1989 Guide to International Arbitration and Arbitrators som innehåller en sammanställning, på över 500 sidor, av namn på sådana personer, tagit ett stort steg för att förbättra bristen på information.
    Utöver personregistret innehåller boken en presentation av internationella regler och skiljedomsinstitutioner (UNCITRAL och Internationella Handelskammaren) samt 13 nationella och regionala skiljedomsinstitutioner och dessas regler. Beträffande både de internationella och nationella reglerna innehåller boken de rekommenderade standardklausulerna, regeltexten in extenso samt en bibliografi. Bland de nationella institutionerna, vilka utgör ett urval, återfinns Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
    Boken innehåller härutöver International Bar Associations etiska regler och uppförandekod för internationella skiljemän liksom motsvarande koder utgivna av The American Arbitration Association och The American Bar Association. Slutligen ingår i boken 1958 års New York-konvention med bibliografi.
    Den största förtjänsten med boken är sammanställningen av skiljemän. Dessa upptas i alfabetisk ordning med angivande av bl. a. vederbörandes yrkeserfarenhet och tidigare anställningar, dennes specialitet inom internationell rätt, medlemskap i föreningar, samt vederbörandes erfarenhet från skiljeförfarande som ombud eller skiljeman. Presentationen av varje skiljeman avslutas med en förteckning över dennes publikationer samt de språk han behärskar. I en andra förteckning har skiljemännen ordnats efter nationalitet, i en tredje efter deras juridiska specialitet, i en fjärde språkvis. I förordet anges att boken inte har anspråk på att vara fullständig då det gäller presentation och urval av skiljemän och att kompletteringar kommer att verkställas under kommande år; boken avses skola utges årligen.
    Boken kommer att fylla ett stort behov med sin sammanställning av skiljemän. Presentationen är klar, det går snabbt att hitta en skiljeman/kvinna som söks tack vare de fyra olika registren.

 

628 Anm. av Guide to International Arbitration and Arbitrators.

Boken är också praktisk av andra skäl, såsom handbok för att lätt hitta texten till de viktigaste skiljedomsreglementen som är i bruk för lösande av internationella handelstvister samt för att hitta kommentarer till dessa texter, även om dessa partier av boken inte innehåller något i egentlig mening nytt. Bokens värde ligger här snarare i att ha sammanställt alla dessa uppgifter i en enda volym.
    Varje personförteckning som utgör ett urval innebär ett ställningstagande. I förordet till boken anges att fyra kriterier uppställts på de personer som influtit i förteckningen. Samtidigt frånsäger sig författaren allt ansvar beträffande riktigheten i den information som tryckts, vilken baseras på uppgifter från de kontaktade personerna. Det blir intressant att följa kommande upplagor av denna årsbok; om antalet personer blir för stort därför att kraven sänks förlorar boken uppenbarligen något av sitt värde som vägledning. Å andra sidan, om författaren uppställer för stränga urvalskriterier, kan han räkna med negativa reaktioner från dem som inte får tillhöra de utvalda, vilket också kan få återverkningar på bokens spridning.
    Undertecknad rekommenderar boken för alla advokater och bolagsjurister som snabbt vill få en överblick över nu verksamma internationella skiljemän och ofta anlitade skiljedomsregler.
Sigvard Jarvin

 

 

 


628