Det trettioandra nordiska juristmötet
Nordiska juristmöten hålls var tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Nästa juristmöte äger rum i Reykjavik den 22–24 augusti 1990.
    Mötet öppnas förmiddagen onsdagen den 22 augusti. I samband därmed hålls ett föredrag över ämnet Den nordiske ombudsmandinstitution og den europæiske menneskerettighedskonvention. Därefter hålls under onsdagen och torsdagen sektionsmöten i följande ämnen: Rättslig reglering och etiska normer inom bioteknologin, Informationsbehov och informationsmetoder beträffande lagstiftningen, Den nordiska bolagsrätten och den europeiska integrationen, Reform av de nordiska avtalslagarna?, Ideell skada — ersättningsrätt och ersättningsnivå, Ansvarsfrågor vid avtal om ADB-program, Rattfylleri — reaktionsformer och straffmätning, Straffrättsligt ansvar för miljöfarlig verksamhet, Civilrättsliga tvister — effektivare rättegång och alternativa handläggningsformer, Tvång och rättssäkerhet inom mentalvården, Risktagande och samtycke som civil- och straffrättsligt problem, Havsföroreningar i nationell och internationell rätt, Franchising, Människorättskonventionerna och de nordiska rättegångsordningarna och Värdepappersrätt utan värdepapper — dynamisk utveckling av ett klassiskt rättsområde. Torsdagen den 23 augusti hålls gruppdiskussioner i följande ämnen: Internationella företagsförvärv och -etableringar — konkurrens-, arbets- och skatterätt i nordiska och europeiska förhållanden och Familjerättsliga vårdnadstvister — aktörer och principer. Fredagen den 24 augusti hålls ett plenarmöte i ämnet Kontroll av de centrala statsorganen— politisk eller juridisk? Närmare information ges i inbjudan till juristmötet. Denna och anmälningsblankett sänds ut till medlemmar. Övriga kan erhålla anmälningshandlingar från assistenten Anneli Andersson, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel 08-763 46 23. Avgiften för deltagande är 1 600 svenska kronor. Anmälningstiden går ut den 31 mars 1990.
    Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har erhållit medel för att utdela ett antal stipendier till yngre jurister som bidrag till deras kostnader för deltagandet i juristmötet. Beträffande yngre jurister som är anställda inom domstolsväsendet (fiskaler och notarier) och doktorander sker utdelningen av stipendierna i särskild ordning via respektive överrätt och institution. Övriga yngre jurister skall ge in sina stipendieansökningar till den svenska lokalstyrelsen. Närmare information om stipendierna erhålls med anmälningshandlingarna.
    Upplysningar i övrigt om mötet kan erhållas från den svenska lokalstyrelsens sekreterare hovrättsassessorn Stefan Strömberg, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-763 46 31