SvJT 1991 Ny juridisk litteratur 455 Ny juridisk litteratur
Civilrätt

Axel Adlercreutz. Avtalsrätt II (3 upplagan Juristförlaget 1991, 155 s.).
Behandlar bl.a. avtalstolkning och andra frågor om vad som gäller i ett avtalsförhållande. Anders Agell och Åke Saldeen. Faderskap, vårdnad, adoption (5 upplagan ombesörjd av Saldeen, Iustus 1991, 98 s.). Framställning om familjerätt för juristutbildningen. Jan Bökmark och Bo Svensson. Bokföringslagen (6 upplagan Allmänna förlaget 1991, 214 s.). Lagkommentar för tillämpning och utbildning. — Aktiebolagslagen. Kommentar och lagtext (11 upplagan Tholin & Larsson 1991, 272 s.). Utgåva aktualiserad t. o. m. år 1990. Thomas Carlén-Wendels. Bodelning och arvsskifte efter äktenskap och samboende (8 upplagan Juristförlaget 1991, 288 s.). Redogörelse för reglernas innebörd och tillämpning med kommenterade exempel. Ulf Cervin. Fastighetsmäklaren (2 upplagan Liber 1991, 110 s.). Redogörelse för bl. a. lagstiftningens praktiska konsekvenser.
    Förutsättningarna för ett svenskt tillträde till det gemensamma proto
kollet rörande tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen (Ds 1991:6, 43 s.). Rör skadestånd vid atomolyckor. Folke Grauers. Fastighetsköp (12 upplagan Juristförlaget 1991, 313 s.). Ajourförd lärobok. Håkan Göransson. Förtroendemannalagen (2 upplagan Juristförlaget 1991, 52 s.). Översiktlig redogörelse avsedd för utbildning.
    HIV-smittade — ersättning för ideell skada. Delbetänkande (SOU
1991:34) av kommittén för ideell skada (74 s.).
    Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. Del 2 Högsta domstolen
och civilrätten (Institutet för rättshistorisk forskning 1990, 233 s.). Detta sjuttonde band i skriftserien Rättshistoriska studier innehåller uppsatser om högsta domstolen och avtalsrätten, immaterialrätten och institutet ställningsfullmakt. Tommy Iseskog. Personaljuridik (Aktuell Juridik 6 upplagan 1991, 400 s.). Hand- och lärobok om juridiska regler i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. — Arbetsmiljöansvar (5 upplagan Aktuell Juridik 1991, 323 s.). Handbok om ansvarsregler i arbetsmiljösammanhang. — Att medbestämmandeförhandla (Aktuell juridik 1991, 124 s.). Handbok om medbestämmandeförhandlingar. Ulf Jensen. Panträtt i fast egendom (3 upplagan Iustus 1991, 248 s.). I första hand en lärobok om pantsättning, inteckning och exekution.
    Lagbok för arbetsmarknaden 1991. Sammanställd av Lars Lunning
(Allmänna förlaget 1991, 390 s.). Lagtextsamling med hänvisningar till lagförarbeten och kommentarer.
    Letters of comfort (Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet
1991, 58 s.). Seminarieanföranden om ansvarighetsförklaringar. Åke Lindsö. Juridik för byggnadsbranschen (4 upplagan Sv. Byggtjänst 1991, 358 s.). Behandlar entreprenadjuridik och skadeståndsfrågor. Per Pettersson. Ekonomiska föreningar. En lagkommentar (2 upplagan Allmänna förlaget 1991, 358 s.). Redovisar lagändringar t. o. m. år 1990.

456 Göran Regner SvJT 1991 Jan Ramberg. Den nya konsumentskyddslagstiftningen (2 upplagan Juristförlaget 1991, 76 s.). Kortfattad redogörelse om ny lagstiftning.
    Remissyttranden över jämställdhetsutredningens betänkande (SOU
1990:41) Tio år med jämställdhetslagen — utvärdering och förslag (Ds 1991:3, 99 s.). Per Samuelsson. Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden (Norstedts 1991, 368 s.). Akademisk avhandling om förekommande informationsregler och analys av påföljder vid brott mot dessa.
    Spelreglerna på arbetsmarknaden. Rapport (SOU 1991:13) av löneför
handlingsutredningen (135 s.). Gerhard Wikrén och Lars G. Eriksson. Semesterlagen. Med kommentarer (3 upplagan Allmänna förlaget 1991, 256 s.). Den nya utgåvan av denna lagkommentar innehåller bl. a. ny lagstiftning, praxis och kollektivavtalsreglering.

Straffrätt
Frivårdens arbetsformer och resurser (Ds 1991:10, 78 s.).
Peter L. Martens. Sexualbrott mot barn. De misstänkta förövarna (BRÅrapport 1991:1, 83 s.). En undersökning av misstänkta förövare av polisanmälda sexualbrott mot barn.

Processrätt
Per Olof Ekelöf. Supplement till Rättegång I–V (8 upplagan Norstedts
1991, 59 s.). Ny utgåva som kompletterar senaste upplagorna av de fem huvuddelarna.
    Utsökning. Utgiven av riksskatteverket (3 upplagan 1991, 330 s.).
Lärobok för skatteförvaltningen.

Offentlig rätt
Ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst (Ds 1991:12,
113 s.).
    Flykting och immigrationspolitiken. Betänkande (SOU 1991:1) av flyk
ting- och immigrationsutredningen (207 s.).
    Frikommunsförsöket. Erfarenheter av försöken med en friare nämnd
organisation. Delbetänkande (SOU 1991:25) av frikommunutredningen (220 s.).
    Kommunala entreprenader — vad är det? Rapport (SOU 1991:26) till
konkurrenskommittén (186 s.).
    Lagbok i miljörätt 1991. Sammanställd av Gabriel Michanek (Allmän
na förlaget 1991, 825 s.). Lagtextsamling.
    Miljölagstiftningen i framtiden. Principbetänkande (SOU 1991:4 och
5) av miljöskyddskommittén (161 s., 471 s.).
    Periodiska hälsoundersökningar i vissa statliga, kommunala och lands
tingskommunala anställningar. Delbetänkande (SOU 1991:29) av LOAutredningen (65 s.).
    Remissyttranden över betänkandet (SOU 1990:24) Ny kommunallag
(Ds 1991:17, 355 s.).

SvJT 1991 Ny juridisk litteratur 457 Håkan Strömberg. Allmän förvaltningsrätt (15 upplagan Liber 1991, 261 s.). Lärobok om gemensamma, förvaltningsrättsliga frågor.

Skatterätt
Edward Andersson, Nils Mattsson, Aage Michelsen och Fredrik Zimmer. Det
nordiska skatteavtalet med kommentarer (2 upplagan Norstedts 1991, 329 s.). Kommentar till 1984 års multilaterala avtal.
    Beskattning av kraftföretag. Betänkande (SOU 1991:9) från utred
ningen om kraftföretagens vinster (287 s.). Carl-Gustav Fernlund, Cecilia Gunne, Ingemar Hansson och Anders Kristoffersson. Supplement till Skattereformen (Allmänna förlaget 1991, 22 s.). Komplettering till författarnas bok från år 1990. Göran Grosskopf och Gunnar Rabe. Det svenska skattesystemet. Individbeskattningen. Företagsbeskattningen (2 upplagan Beyronds 1991, 788 s.). Läro- och handbok om det nya skattesystemet. Sven-Olof Lodin, Eskil Qwerin och Leif Eriksson. Företagsbeskattning (2 upplagan Industriförbundets Förlag 1991, 316 s.). Redovisar de nya skattereglerna för företag. Nils Mattsson. Svensk internationell beskattningsrätt (10 upplagan Norstedts 1991, 170 s.). Beskrivning av bl.a. det nya skattesystemet. Lars Nilsson, Björn Fajersson och Jan-Olof Asp. Bra böckers skattehandbok (Bra Böcker 1991, 214 s.). Redovisning av det nya skattesystemet. Claes Norberg. Reglering och beskattning av banker (Iustus 1991, 355 s.). En skatterättslig akademisk avhandling om bankregleringens påverkan på resultatberäkningen i banker i belysning av regler i andra stater och internationell redovisningspraxis. Några frågor om skattetillägg m. m. (Ds 1991:16, 100 s.). Per Sjöblom. Reavinstbeskattning av privatbostads- och näringsfastigheter. En kommentar (Allmänna förlaget 1991, 132 s.). Redogörelse för den nya lagstiftning som gäller fr.o.m. år 1991.
    Skattelagboken. Lagar, anvisningar, tabeller. Sammanställd av Gunnar
Rabe (Beyronds 1991, 900 s.). - Skattelagen. 1992 års taxering. Sammanställd av Gunnar Rabe (2 upplagan Beyronds 1991, 479 s.). - Båda verken innehåller centrala lagar samt skattereformens speciella lagar. Bo Södersten m. fl. Den stora reformen. Överblick av det nya skattesystemets principer (2 upplagan SNS Förlag 1991, 116 s.). Handbok om den nya skattelagstiftningen. Bertil Wennergren. Taxering. Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt den nya taxeringslagen (Allmänna förlaget 1991, 168 s.). Handbok om den nya lagstiftningen.

Allmän och blandad juridik
Lars Björne. Nordisk rättskällelära. Studier i rättskälleläran på 1800-talet
(Institutet för rättshistorisk forskning 1991, 254 s.). Avhandling (band 46 i Rättshistoriskt bibliotek) som utgör en del av en planerad framställning om den nordiska rättsvetenskapens historia. Jan Hellner. Lagstiftning inom förmögenhetsrätten (Juristförlaget 1991, 290 s.). Bok i lagstiftningslära.

458 Göran Regner SvJT 1991 Tommy Iseskog Hej lagen! Hur mår du? (Aktuell Juridik 1991, 92 s.). Allmän framställning om rättsordningen.
    Lokala sjukförsäkringsregister. Delbetänkande (SOU 1991:9) av
utredningen om socialförsäkringsregisterlag (139 s.).
    Misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn (Allmänna
förlaget 1991, 96 s.). Kortfattad handbok om brott och rättegång beträffande familjevåld.
    Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområ
dena. Delbetänkande (SOU 1991:21) av datalagsutredningen (197 s.). Stig Strömholm och Svante Nycander. Makten över rätten (Norstedts 1991, 143 s.). Fjorton brev om juridik om politik.
    Wahlström & Widstrands formulärhandbok (Wahlström & Widstrand
1991, 162 s.). Formulärsamling med korta kommentarer. Göran Regner