557 Göran Regner SvJT 1991 Ny juridisk litteratur
Civilrätt

Axel Adlercreutz. Svensk arbetsrätt (8 upplagan Norstedts 1991, 269 s.).
Koncentrerad och systematisk helhetsbild av arbetsrätten. Bertil Bengtsson och Anders Victorin. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom (4 upplagan Norstedts 1991, 426 s.). Behandlar förutom hyresrätt också arrende, tomträtt och bostadsrätt. Michael Bogdan. Utrikeshandelns civilrättsliga grundproblem (Norstedts 1991, 189 s.). Framställning om internationella köp, varutransporter, betalningsoperationer m.m. Johnny Herre. Den nya konsumentköplagen (2 upplagan Norstedts 1991, 123 s.). Komplettering och förtydligande av 1 upplagan.
    Informations- och förhandlingsrätt för anställda vid vissa förvärv av
aktier (Ds 1991:34, 60 s.). Peter Melz och Anders Victorin. Bostadsrätt. 1991 års lagstiftning (Juristförlaget 1991, 166 s.). Presentation av civilrättsliga och skatterättsliga frågor i samband med bostadsrättsboendet. Carl Anders Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink och Lars-Erik Ström. Regelsamling i marknadsrätt (5 upplagan Norstedts 1991, 302 s.). Sammanställning av normer som reglerar företagens reklam och marknadsföring samt konsumenternas ställning. Lennart Svensäter. Anställning och upphovsrätt. Om det enskilda anställningsförhållandets reglering och dess grunder samt om konsekvenserna av att framställda resultat omfattas av 1 § upphovsrättslagen (akademisk avhandling Norstedts 1991, 532 s.). Behandlar anställningsförhållandets avtalsreglering och dess ev. konflikt med immaterialrätten. Gösta Walin. Panträtt (Norstedts 1991, 385 s.). Framställing om den konventionella panträttens stiftande, bestånd och realisation.

Straffrätt
Påföljdsfrågor. Frigivning från anstalt m.m. Betänkande (SOU 1991:45)
av påföljdsutredningen (273 s.).

Offentlig rätt
Aborterade foster m. m. Betänkande (SOU 1991:42) av transplantations
utredningen (129 s.).
    Forurensning og straff — et nordiskt studium (Nord 1991:2, 293 s.). En
undersökning av en nordisk projektgrupp av hur miljökriminalitet hanteras i Norden.
    Handikapp, välfärd, rättvisa. Betänkande (SOU 1991:46) av 1989 års
handikapputredning (636 s.). Trygve Hellners och Bo Malmqvist. Förvaltningslagen med kommentarer (3 upplagan Publica 1991, 429 s.). Aktualiseringen avser bl.a. nya rättsfall t.o.m. år 1990.
    Konkurrens för ökad välfärd. Huvudbetänkande (SOU 1991:59) av
konkurrenskommittén (del 1 416 s., del 2 623 s., bilagedel 398 s.). Tore Landahl och Olof Nordström. Fastighetsbildningslagen. En kommentar (2 upplagan Norstedts 1991, 586 s.). Aktualiserad med hänsyn till rättsutvecklingen 1973–1990.

558 Göran Regner SvJT 1991 Rune Lavin. Gäst hos försäkringsöverdomstolen. En professor möter verkligheten (Norstedts 1991, 237 s.). Redogörelse för bl. a. rutiner och arbetssätt samt prejudikatbildning. Lennart Lundquist. Förvaltning och demokrati (Norstedts 1991, 257 s.). Behandlar den offentliga förvaltningens etiska och demokratiska sida.
    Lämplighetsprövning av ägare i banker (Ds 1991:39, 55 s.).
Ny lagstiftning av kabelsändningar (Ds 1991:42, 75 s.). Regelreformering (Ds 1991:32 utarbetad av en arbetsgrupp tillsatt av stat-kommunberedningen, 180 s.). Stefan Ryding-Berg. Skyddslagen. Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. (Norstedts 1991, 130 s.). Redogörelse för den nya skyddslagstiftningen.
    Svenskt medborgarskap för adoptivbarn och förbättrad rätt till för
äldraledighet för adoptivföräldrar (Ds 1991:33, 21 s.).
    Säkrare förare. Slutbetänkande (SOU 1991:39) av kommittén KÖR
KORT 2000 (215 s.).
    Utlänningars rätt att idka näring i Sverige (Ds 1991:36, 38 s.).

Skatterätt
Beskattning av sjömän (Ds 1991:41, 111 s.).

    Alkoholbeskattningen. Betänkande (SOU 1991:52) av alkoholskatte
utredningen (146 s.).
    Skatteregler för ny bostadsfinansiering (Ds 1991:38, 107 s.).
Ulf Tivéus. Skatt på kapital (Norstedts 1991, 213 s.). Handledning för beskattning av värdepapper, bostadsrätter, fastigheter m.m.

Utländsk och internationell rätt
Andrew Evans and Per Falk. Law and integration. Sweden and the Euro
pean community (Norstedts 1991, 316 s.). Redovisning av ”the rule of law” i den europeiska integrationsprocessen och Sveriges förhållande till EG.
    Luftfartsavtal Sverige-Norge-EG (Ds 1991:28, 225 s.).

Allmän och blandad juridik
Claes I. Alvstam. Praktisk affärsjuridik med formulär (3 upplagan Nor
stedts 1991, 431 s.). Handbok om affärsjuridiska frågor.
    Festskrift till Kurt Grönfors (Norstedts 1991, 478 s.). Studier i trans
porträtt, avtals- och köprätt, mellanmansrätt, skatterätt och skiljedomsrätt m.m.
    Forskning om människor — kunskapen, etiken och juridiken. Rapport
91:1 från forskningsrådsnämnden. Red. Bertil Törestad (98 s.). Skriften diskuterar forskningens ställning när det gäller datahantering av personuppgifter samt lagring eller gallring av forskningsmaterial.
    Medborgaren och rättsstaten. Gustaf Petrén i urval. Artiklar och upp
satser i urval av Paul-Anders Paulson (Timbro 1991, 210 s.). Ämnen är folkstyret, JO-ämbetet, Palme-mordet, skatter och taxering, domstolar och domare samt lagstiftningen.
    Rädslan för brott. BRÅ-rapport 1991:2. Red. Gunilla Wiklund (109 s.).
Bearbetning av föreläsningar vid en konferens i ämnet.
    Göran Regner