Ny juridisk litteratur
Svensk Juristtidning avser att under denna rubrik kortfattat presentera
nyutkommen svensk juridisk litteratur. Den juridiska bokproduktion är alltmer omfattande och sker på flera förlag än tidigare. Det har därför blivit svårare för den intresserade att hålla sig à jour med utgivningen. Det finns ett behov av att enkelt få en överblick över den senast utkomna juridiken i bokform. Verken presenteras med användande av en systematik som syftar till överskådlighet. Indelningen i ämnen kommer i någon mån att anpassas till de verk som förekommer i de enskilda översikterna. Under varje rubrik presenteras verken i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn eller, för samlingsverk o.d., bokens titel.

Civilrätt
Anders Eriksson Den nya familjerätten. Makars och sambors egendoms
förhållanden. Bodelning och arv (3 upplagan, Norstedts 1990, 150 s.). Enkel och kortfattad redovisning av äktenskapsbalken, den s. k. sambolagen m. m. Bengt Waldersten. Köp och försäljning av transporter på väg (Norstedts 1990, 270 s.). Handbok i vägtransporträtt med en översikt över regler i lagar och avtal om inrikes vägtransporter för dem som sysslar med vägfraktavtal och andra frågor som berör transporter på väg. Bertil Lehrberg. I aktiebolagens skymningsland. En studie rörande upplösta aktiebolags rättskapacitet med beaktande även av rättsläget vid handlande för ett nybildat, ännu ej registrerataktiebolag (Iustus 1990, 297 s.). Framställning av gällande regler och diskussion av vad som bör gälla i framtiden. Filip Bladini. Gruppskadeförsäkring — en ny försäkringsform (Norstedts 1990, 491 s.). Akademisk avhandling om de juridiska aspekterna på en under senare tid mycket uppmärksammad ny försäkringsform Gabriel Michanek. Energirätt. En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning (Iustus 1990, 656 s.). Både de lege lata och de lege ferenda undersöks i boken hur energifrågor behandlas i den mark- och miljörättsliga lagstiftningen, i första hand med inriktning på effekter på energihushållning. Gösta Eberstein, Stig R. Humlin och Jonas Milton. Förhandlarboken (Norstedts 1990, 98 s.). Handbok med bl. a. arbetsrättens huvuddrag för förhandlare. Håkan Nial. Handelsbolagsrätt (6 upplagan, Norstedts 1990, 127 s.). Kortfattad framställning avsedd för dem som har handelsbolag eller kommanditbolag. Johnny Herre. Den nya konsumentköplagen (Norstedts 1990, 112 s.). Denna lärobok ger en kortfattad framställning av den nya konsumentköplagen. Knut Rodhe. Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag (15 upplagan, Norstedts 1990, 308 s.). Framställning i första hand för läsare utan juridiska förkunskaper av hela aktiebolagsrätten med undantag för reglerna om årsredovisning.

58 Göran Regner SvJT 1991 Lars Tottie. Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. (Norstedts 1990, 667 s.). ”Blå” kommentar till den nya balken. Torgny Håstad. Den nya köprätten (2 upplagan, Iustus 1990, 228 s.). Framställning om de nya köp- och konsumentköplagarna m. m. Torgny Håstad. Sakrätt avseende lös egendom (4 upplagan, Norstedts 1990, 377 s.). Boken behandlar den allmänna och den särskilda sakrätten avseende lösegendom. Den är skriven för universitetsundervisningen men är även en handbok för praktiker. Ulf Jensen. Panträtt i fast egendom (2 upplagan, Iustus 1990, 250 s.). Lärobok om pantsättning, inteckning och exekution m.m.

Processrätt
Rätt och sanning. Ett bevisteoretiskt symposium i Uppsala 26-27 maj
1989. Förhandlingarna utgivna av Hannu Tapani Klami (Iustus 1990, 117 s.). Nordiska uppsatser om bevisvärdering, beviskrav och bevisbörda.

Straffrätt
Alvar Nelson. Kriminalpolitik och ingripanden vid brott (4 upplagan,
Iustus 1990, 237 s.). Kompendium med bl. a. den nya lagstiftningen om påföljdsbestämning m. m. Krister Malmsten. Idrottens bestraffningsregler med förklaringar (Norstedts 1990, 96 s.). En framställning för främst idrottsfolk av idrottens eget sanktionssystem. Nils Beckman, Carl Holmberg, Madeleine Löfmarck, Ivar Strahl och Suzanne
Wennberg. Kommentar till brottsbalken II. Brotten mot allmänheten och
staten m.m. (6 upplagan av Carl Holmberg, Madeleine Löfmarck och Suzanne Wennberg, Norstedts 1990, 712 s.). Den klassiska brottsbalkskommentarens andra del med 13–24 kap.

Offentlig rätt
From data protection to knowledge machines. The study of law and
informatics. Ed. Peter Seipel (Tano, Oslo, och Norstedts 1990, 283 s.). Innehåller uppsatser på engelska om dataskydd och rättsinformatikfrågor.
Lotta Westerhäll. Den svenska socialrätten (Norstedts 1990, 398 s.).
Framställning av de centrala delarna av socialrätten, dvs. lagstiftningen om socialförsäkring, sociala bidrag, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Skatterätt
Anders Andersson och John Larsson. Avdragslexikon 1991. Allt inför dekla
rationen. Nya skattereformen. Planering inför nya reglerna (Rabén & Sjögren 1990, 235 s.). Ny utgåva av denna deklarationshandbok med presentation av skattereformens nya regler. Bo Lagergren och Herbert Arvidson. Aktuell företagsbeskattning i lagstiftning och praxis 1987–1989 (Norstedts 1990, 304 s.). Fristående fortsättning på tidigare utgåvan med bl. a. aktuella frågor i skattereformen.

Utländsk och internationell rätt
Erik Wennerström. Några främmande staters politiska system (2 upplagan,
Iustus 1990, 134 s.). Kompendium om tio länders konstitutionella system och om FN, EG, EFTA och Europarådet.

SvJT 1991 Ny juridisk litteratur 59 Marianne Dahlén. Europeisk union. Framväxten av ett enat Europa (Iustus 1990, 72 s.). En kortfattad beskrivning av integrationens rättsliga reglering.

Blandad juridik
Folke Grauers. Norstedts formulärhandbok med bruksanvisningar (14
upplagan, Norstedts 1990, 456 s.). Praktisk vardagsjuridik i fråga om rättshjälp, avtals-, familje-, köp-, fastighets-, process- och skatterätt. Hannu Tapani Klami. Sanningen om rätten. Rättsfilosofins historia från antiken till våra dagar (Iustus 1990, 183 s.). Lärobok och analys beträffande rättsfilosofins utveckling. Hannu Tapani Klami. Strömningar och problem inom modern rättsfilosofi (Iustus 1990, 52 s.). Lärobok med översikt över den moderna rättsfilosofin och -teorin.
    Göran Regner