Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Claes Alvstam. Aktiebolag i praktiken med formulär (2 upplagan Norstedts 1991, 302 s.). Handbok för den praktiska aktiebolagshanteringen. Jan Andersson, Torbjörn Anér, Hans Larsson och Göran Lind. Boutredning. Praktisk handbok i bouppteckning, bodelning mellan makar/ sambor vid dödsfall och arvskifte (4 upplagan Läromedelsgruppen 1991, 400 s.). Handbok i första hand för praktiskt verksamma. Bertil Bengtsson. Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten (6 upplagan Iustus 1991, 61 s.). Kompendium angående inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m. m. Bertil Bengtsson. Ersättning vid offentliga ingrepp 2. Allmänna ersättningsprinciper (Norstedts 1991, 382 s.). En samlad framställning som kompletterar första delen från 1986 med grundlagsaspekter. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren. Immaterialrätt. Upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens (3 upplagan Juristförlaget 1991, 216 s.). Samlad framställning av hela ämnesområdet. Ulf Cervin. Fastighetsköpet (5 upplagan Liber 1991, 108 s.). Praktisk handledning för köpare och säljare samt mäklare och bankfolk. Lennart Grobgeld. Konsumenträtt. Regler till hjälp och skydd för konsumenterna (9 upplagan Allmänna Förlaget 1991, 245 s.). Översikt över det konsumenträttsliga området. Gösta Kedner och Carl Martin Roos. Aktiebolagslagen jämte bokföringslagens bestämmelser om årsbokslut med kommentar (4 upplagan Norstedts 1991, del 1 405 s., del 2 463 s.) Ny upplaga av denna utförliga kommentar i två band. Åke Malmström och Åke Saldeen. Successionsrätt. Arv, boutredning och arvskifte (8 upplagan Iustus 1991, 122 s.). Ny upplaga av kompendium som tidigare hade titeln Successionsrätt I.
    Personalekonomisk redovisning. Förslag till lagstiftning (Ds 1991:45, 96 s.). Urban Runhammar och Peter Stare. Handbok i arbetsrätt. Lagtext, kommentarer, rättsfall (8 upplagan Allmänna förlaget 1991, 478 s.). Kommentar av de lagar som styr arbetslivet m. m. Tore Sigeman. Semesterrätt (5 upplagan Iustus 1991, 125 s.). Lärobok för juristutbildningen med bl. a. 1990 års ändringar i rättsläget. Stig Sohlberg. Franchisejuridik (Norstedts 1991, 147 s.). Introduktion med tyngdpunkt på kontraktets innehåll.

 

Straffrätt
Organiserad rasism. Delbetänkande (SOU 1991:75) av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering (140 s.). Stig Åhs, Leif Stenberg och Leif Svanström. Fångarna i välfärdssamhället — kriminalitet, drogmissbruk och prostitution (Tiden 1991, 288 s.). En granskning av en utsatt grupp i samhället. Malin Åkerström. Betrayal and betrayers. The sociology of treachery (New Brunswick 1991, 152 s.). En sociologisk framställning om förräderi, från landsförrädare till tjallare.

 

SvJT 1991 Ny juridisk litteratur 735 Processrätt
Festskrift tillägnad Ulla Jacobsson (Norstedts 1991, 216 s.). Uppsatser i främst processrättsliga ämnen. Rolf Malmesjö. Vittne och sakkunnig vid rättegång i tvistemål (Lantmäteriverket rapport 1991:3, 393 s.). Redovisning av funktions- och kostnadsfrågor.
    Sveriges tillträde till Luganokonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Ds 1991:54, 263 s.).
    Ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m. m. (Ds 1991:56, 81 s.).

 

Offentlig rätt
Lars Afrell, Göran Haag, Håkan Klahr och Catharina Walldén. Insiderlagen. En lagkommentar (Allmänna förlaget 1991, 240 s.). Utförlig kommentar till den nya lagstiftningen.
    Ett samordnat vuxenstudiestöd. Betänkande (SOU 1991:65) av Finvuxutredningen (265 s.).
    Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöksverksamhet med avsteg från statlig reglering m. m. Slutbetänkande (SOU 1991:68 och 69) av frikommunutredningen (191 s., 23 s.). Lars Grönwall, Leif Holgersson och Jan Nasenius. Socialtjänstens mål och medel. Handboken om socialtjänsten (3 upplagan Gothia 1991, 684 s.). Kommentar till socialtjänstlagstiftningen. Erik Holmberg och Sven-Hugo Ryman. Offentlighetsprincipen och myndigheterna (14 upplagan Gothia 1991, 139 s.). En ajourförd utgåva av denna grundläggande presentation av den svenska offentligheten och dess begränsningar. Ulf Lindquist och Sten Losman. 1991 års kommunallag. En handbok med lagtext och kommentarer (Allmänna förlaget 1991, 156 s.). Kommentar utformad så att den kan användas som praktisk handbok.
    Ombudsman för barn och ungdom. Delbetänkande (SOU 1991:70) av utredningen om barnombudsman (191 s.).
    Sociallagarna. JO-uttalanden om socialtjänsten. Urval 1968–1989. Red. Gunnar Danielson, Gunnar Fahlberg och Lars-Åke Åström (Gothia 1991, 427 s.). Ny del i handboksserien Sociallagarna.
    Tillsynen över hälso- och sjukvården. Slutbetänkande (SOU 1991:63) av tillsynsutredningen (290 s.).

 

Skatterätt
Hans Fink. Momsboken. Det nya momssystemet (2 upplagan Publica 1991, 291 s.). Presentation av den nya momslagstiftningen. Göran Grosskopf. Skattesystemet. En orientering om individ- och företagsbeskattning (Beyrond 1991, 136 s.). Översikt över både gamla och nya regler inom inkomstbeskattningen. Nils Mattsson. Beskattning av handelsbolag (8 upplagan Norstedts 1991, 101 s.). Skattereformens effekter har beaktats i denna upplaga. Nils Mattsson. Skattepolitik. En introduktion (3 upplagan Iustus 1991, 116 s.). Lärobok som innehåller bl. a. 1990 års skattereform.

736 Ny juridisk litteratur SvJT 1991 Ulf Söderholm. Villor och bostadsrätter. De nya skattereglerna (2 upplagan Beyrond 1991, 145 s.). Handbok i beskattning. Björn Thunberg. Arbetsgivaren och skattereformen. En handbok (Allmänna Förlaget 1991, 165 s.). Handbok i den nya skatteregleringen.

 

Utländsk och internationell rätt
Olle Abrahamsson, Annika Lundius, Sten Lundvall, Per Pettersson och Axel
Schött. EG:s bolagsrätt i svensk översättning (Allmänna förlaget 1991, 258 s.). Per Cramér. Konkurrensrätten i EG. En lagtextsamling (Norstedts 1991, 206 s.). En sammanställning över EG-texter i deras engelska version. Johan Lagerkranz och Ulla Nordlöf-Lagerkranz. EG-boken (2 upplagan Allmänna förlaget 1991, 144 s.). Grundbok för främst undervisningsändamål.
    Sammanställning av remissyttranden över departementspromemorian (Ds 1990:76) Romfördragets artikel 30 — om EG-rättens s. k. Cassis de Dijon-princip (Ds 1991:46) Sverige och den västeuropeiska integrationen. Konsekvenser av ett svenskt EG-medlemskap. Maj 1991 (utrikesdepartementet 1991, 372 s.).

 

Allmän och blandad juridik
Hans Ahlstedt. Datarättens ABC (2 upplagan Iustus 1991, 175 s.). Översikt över avtals-, köp- upphovs- och annan civilrätt samt datalagen och lagen om skydd för företagshemligheter. Sven Martinger. Juridikordbok. Svensk-engelsk fackordbok (2 upplagan Norstedts 1991, 99 s.). Aktuell ordbok om juridisk terminologi.
Göran Regner