779 Göran Regner SvJT 1991 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Ulf Bernitz. Standardavtalsrätt (5 upplagan Juristförlaget 1991, 149 s.). Lärobok om sådana avtalsrättsliga frågor som särskilt rör användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Börsregler (4 upplagan Juristförlaget 1991, 705 s.). Sammanställning av börsrättsliga handlingsregler. Jan Hellner och Jan Ramberg. Speciell avtalsrätt I. Köprätt (2 upplagan Juristförlaget 1991, 413 s.). Den nya upplagan behandlar bl.a. den nya köplagen och den nya konsumentköplagen. Peter Lagerström och Carl Martin Roos. Företagsförsäkring. En försäkringsrättslig introduktion (2 upplagan Juristförlaget 1991, 285 s.). En skildring av företagsförsäkringens juridiska sida. Stefan Lindskog. Särskild granskning enligt aktiebolagslagen (2 upplagan Norstedts 1991, 144 s.). Handledning i fråga om granskningsinstutet som minoritetsskydd i aktiebolag. Håkan Nial. Svensk associationsrätt i huvuddrag. Omarbetad i samverkan med Svante Johansson (5 upplagan Norstedts 1991, 329 s.). Framställning i bolags– och föreningsrätt. Jan Ramberg. Allmän avtalsrätt (3 upplagan Juristförlaget 1991, 290 s.). Ny upplaga av kursbok i Civilrätt A. Anders Victorin. Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1991 (18 upplagan Juristförlaget 1991, 406 s.). Lagtextsamling med hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur samt sakregister. Erika Åslund. Säljarens skadeståndsansvar vid fel avseende indirekta skador enligt nya köplagen (Juristförlaget 1991, 53 s.). Belönad examensuppsats om 1991 års köplag.

 

Straffrätt
Jan Ahlberg. GRUT–projektet i Visby. En utvärdering (Brå-rapport 1991:4, 56 s.). Jämförelse mellan ungdomar i ett behandlingsprojekt med en kontrollgrupp med avseende på kriminalitet och missbruk. Lars Dolmén och Peter Lindström. Skola, livsstil och brott (Brå-rapport 1991:3, 75 s.). Analys av olika bakgrundsfaktorers betydelse för brottslighet hos ungdomar. Olle Hoflund. Narkotikabrotten. En straffrättslig studie (2 upplagan Juristförlaget 1991, 140 s.). Omfattar narkotikastrafflagen, varusmugglingslagen och brottsbalken i relation till narkotikabrottslighet. Madeleine Löfmarck och Suzanne Wennberg. Straffansvar (3 upplagan Juristförlaget 1991, 139 s.). Grundläggande lärobok i straffrätt.

 

Processrätt
Claes Borgström. Rättegången om mordet på Olof Palme — en advokats analys (Rabén & Sjögren1991, 143 s.). Boken analyserar bl. a. bevisvärderingsfrågor. Lars Heuman. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs (16 upplagan Juristförlaget 1991, 119 s.). Väsentligt omarbetad upplaga av denna lärobok.

 

780 Göran Regner SvJT 1991 Offentlig rätt
Ulf Bernitz. Svensk marknadsrätt. Etablering, konkurrens, prissättning, marknadsföring, produktsäkerhet, konsumentskydd (3 upplagan Juristförlaget 1991, 212 s.). Läro- och handbok i främst konkurrens- och marknadsföringsrätt. Ulla Björkman. Beredd på det värsta. Något om rättsliga styrmedel för att främja beredskapshänsyn (Försvarets forskningsanstalt 1991, 144 s.). Rapport om möjligheterna att uppnå en bättre civil beredskap genom normgivning. Thorsten Cars. Pressetik i praktiken. En översikt av PO/PON:s praxis (Allmänna förlaget 1991, 266 s.). Boken beskriver den pressetiska utvecklingen med fall ur verkligheten. Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning (Rättsfonden 1991, 120 s.). Seminarieinlägg om kontrollen av grundlagens efterlevnad. Carl Norström och Tor Sverne. Sekretess i företagshälsovården (Gothia 1991, 164 s.). Information om sekretessfrågor som berör företagshälsovårdens verksamhet. Dennis Töllborg. Under cover. Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder (Norstedts 1991, 142 s.). En beskrivning av de s. k. okonventionella spaningsmetoder SÄPO använder.

 

 

Skatterätt
Gunnar Rabe. Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1991 (Juristförlaget 1991, 486 s.). Ny upplaga av denna lagtextsamling. — Stora Skattehandboken — författningar, rekommendationer och tabeller per den 1 juli 1991 (Juristförlaget 1991, 912 s.). Uppdaterad lagtextsamling. Bertil Wiman. Koncernbeskattning (Iustus 1991, 180 s.). Lärobok om beskattning av koncerner.

 

 

Utländsk och internationell rätt
The Baltic Sea — a legal inland sea? Conference for lawyers from around the Baltic Visby, Sweden, 1–2 June 1990 (Juristförlaget 1991, 93 s.). Uppsatser om främst handelsrättsliga ämnen men även om skiljedom. Göran Lysén. EG och dess institutioner — ett statsrättsligt perspektiv (Iustus 1991, 93 s.). EG som institution jämförd med staten som folkrättsligt och statsrättsligt begrepp.

 

 

Allmän och blandad juridik
Ulf Bernitz m. fl. Finna rätt — juristens källmaterial och arbetsmetoder (3 upplagan Juristförlaget 1991, 230 s.). Boken skall ge kunskap och vägledning för arbetet med juridiska problem. Internationella aspekter på rättsinformatiken. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1991. Red. Anders Galtung (Norstedts 1991, 223 s.). Uppsatser om bl. a. personskydd, elektroniskt datautbyte, kretsmönsterskydd och ADB–kriminalitet.

781 Göran Regner SvJT 1991 Kerstin Nordlöf. Straffrättens processer för unga lagöverträdare (Norstedts 1991, 253 s.). Framställning om unga lagöveträdares behandling inom straffrätten, straffprocessrätten, socialrätten och förvaltningsprocessrätten.
Göran Regner