Ny förening bildad Svenska Föreningen för Internationell Humanitär Rätt har i december 1990 i Stockholm hållit sitt konstituerande möte.
    Sammanslutningen har enligt sina stadgar till syfte att främja intresset
och förståelsen för folkrätten i Sverige, särskilt vad gäller den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter, incidentberedskapen och därmed sammanhängande frågor.
    Föreningen vänder sig till dem som har anledning att inom total
försvaret eller i forskning eller utbildning eller i övrigt ägna sig åt frågor som omfattas av föreningens ändamål. Föreningen skall också enligt beslut vid mötet utgöra en sektion av ”International Society for Military Law and the Law of War”, en internationell förening med inriktning huvudsakligen på militär rätt med säte i Brüssel. Det bör dock understrykas att den svenska föreningen, som framgår av ändamålsbeskrivningen ovan, inte är begränsad till de militära aspekterna på folkrätt eller till militärjuridik.
    Den styrelse som valdes vid det konstituerande mötet består av
följande personer: hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt (ordförande), hovrättsrådet Krister Thelin (vice ordförande), juris kandidaten Hans Eliasson (sekreterare), översten Bruno Nilsson (kassör), departementsrådet Ove Bring, universitetslektorn Anders Hultqvist, rådmannen Håkan Klagsmark, kommendören Frank Rosenius och stabsjuristen Olof Söderström.
    Anmälan om medlemskap kan göras hos kassören, översten Bruno
Nilsson, Skördevägen 13, 178 00 Ekerö (telefon 0756/31733). Årsavgiften är 100 kr.