144 Göran Regner SvJT 1992 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Kjell Adolfsson och Sten Hillert. Hyresrätt som dellikvid vid köp av småhusfastighet eller bostadsrätt (Iustus 1991, 292 s.). Bok om tillåtet och otillåtet i fall där en hyresgäst överlåter sin bostad mot att han får rabatt när han köper småhus eller bostadsrätt. Svante Bergström och Gertrud Lennander. Kredit och säkerhet. Lärobok i krediträtt (5 upplagan Iustus 1991, 101 s.). Översikt över kreditmarknaden, kreditavtal, borgen och pantavtal avseende lös egendom.
    EES-anpassning av arbetsmiljölagen (Ds 1991:72, 59 s.). Anders Eriksson. Den nya familjerättten. Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv (3 upplagan Norstedts 1992, 150 s.). Den nya upplagan av denna grundläggande framställning redovisar bl. a. lagändringar.
    Fastighetsleasing. Sale and lease back. Delbetänkande (SOU 1991:81) av leasingutredningen ( 354 s.).
    Försäkringsrörelse i förändring. Delbetänkande (SOU 1991:89) av försäkringsutredningen (325 s.).
    Granskning av försvarsuppfinningar (Ds 1991:60, 70 s.). Historiska arrenden. Förslag till friköpslag. Delbetänkande (SOU 1991:85) av 1990 års arrendekommitté. Tommy Iseskog. Skydd för företagshemligheter (Aktuell juridik 1991, 96 s.). Framställning om lagen om skydd för företagshemligheter. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin. Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, fotorätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EG och internationellt (Norstedts 1992, 406 s.). En svensk bearbetning av danskt grundmaterial. Annika Lundbäck. Patent på liv. Gener, mikroorganismer, växter och djur som objekt för patent — idag och i framtiden (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet 1991, 84 s.). Behandlar det aktuella rättsskyddet för gen- och bioteknologiska uppfinningar samt relationen mellan rätt och etik på området. Christer Löfgren. Värdering av varumärken — utifrån juridiska och ekonomiska aspekter (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet 1991, 120 s.). Analys av vad som påverkar varumärkens skyddsomfång och värde.
    Promemoria angående Sveriges tillträde till 1952 års konvention om kvarstad och liknande säkerhetsåtgärder på havsgående fartyg (arrestkonventionen) (Ds 1991:70, 86 s.). Knut Rodhe. Checkrätt (3 upplagan Läromedelsgruppen 1991, 99 s.; tidigare titel Checkrätt för bankmän). Redogörelse för juridiska problem vid checkhantering. Torsten Seth. EGs arbetsrätt (Studentlitteratur 1992, 190 s.). Behandlar bl. a. vad EGs s. k. fyra friheter betyder på det arebtsrättsliga området.
    Den svenska hemförsäljningslagens anpassing till EG:s regelverk (Ds 1991:68, 50 s.).
    Upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Svensk Forms opinionsnämnd yttranden 1976–1990 (Svensk Form 1991, 132 s.). Den tredje volymen om nämndens praxis.

145 Göran Regner SvJT 1992 Straffrätt
Aidssjuka inom kriminalvården (Socialstyrelsens rapport 1991:31,92 s.). Rapporten omfattar behandlings- och rättsfrågor.
    Brottsutvecklingen 1990. Red. Jan Ahlberg (Brottsförebyggande rådet 1991:6, 153 s.). Beskrivning och kommentar till utvecklingen av polisanmäld brottslighet 1950–1990.
    Lagstiftning och rättspraxis i narkotikamål. Nordiskt komparativt seminarium om rättspraxis i narkotikamål. Sigtuna 27–28 november 1990 (Nordnark 1991:1, 121 s.).Rapport från Nordiska kontaktmannaorganet för narkotikafrågor.
    Scandinavian studies in criminology (Vol. 12) Youth, crime and justice. Ed. Annika Snare (Universitetsforlaget, Oslo, 1991, 157 s.). Uppsatser om ungdomsbrottslighet och samhällets åtgärder mot sådan.

 

 

Processrätt
Henrik Edelstam. Sakkunigbeviset. En studie rörande användningen av experter inom rättsväsendet (Iustus 1991, 585 s.). Akademisk avhandling om sakkunniginstitutet och andra former av expertmedverkan. Bertil Häggman, Jan Boström och Jan Linders. Betalningsföreläggande och handräckning (4 upplagan Norstedts 1991, 191 s.). Kommentar till de nya reglerna om summarisk process. Ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m. m. (Ds 1991:56, 81 s.).

 

 

Offentlig rätt
Domstolarna och massmedierna (Domstolsverket 1991, 45 s.). Handledning beträffande offentlighet och sekretess inom domstolsväsendet. Lena Hübner. Missbruk och tvångsvård. De nordiska ländernas lagstiftning om vård av missbrukare utan eget samtycke (Nordnark 1991:2, 48 s.). Översikt gjord på uppdrag av Nordiska kontaktmannaorganet för narkotikafrågor.
    Jaktlagstiftningen. Utg. av Svenska jägarförbundet (10 upplagan Norstedts 1991, 305 s.). Redovisning av så gott som alla författningar, föreskrifter och anvisningar om jakt och viltvård.
    Kommunalt partistöd. Betänkande (SOU 1991:80) av partistödsutredningen (158 s.).
    Miljön och förpackningarna. Slutbetänkande (SOU 1991:76, 77) av förpackningsutredningen (622 s., 205 s.). Hans Ragnemalm. Administrative justice in Sweden (Juristförlaget 1991, 262 s.). Framställning på engelska om svensk förvaltningsrätt.
    Remissyttranden över betänkandet (SOU 1990:83) Ny budgetproposition (Ds 1991:67, 43 s.).

 

146 Göran Regner SvJT 1992 Skatterätt
Asbjörn Eriksson. Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning. Del 1 (Studentlitteratur 1992, 372 s.). Grundläggande bok i en serie med tre delar.
    Konkurrensneutral energibeskattning. Betänkande (SOU 1991:90) av utredningen om översyn av reglerna om skattenedsättning för industrin och växthusnäringen m.m. (191 s.). Folke Nilsson, Peter Kindlund och Olle Stenman. Skattebok för dig 1992 (LT 1991, 82 s.). Handbok för privatpersoner. Folke Nilsson, Peter Kindlund och Olle Stenman. Skatte- och deklarationshandboken 1992 (LT 1991, 768 s.). Handbok om det nya skattesystemet m. m. Olof Norell, Jan Orssmark och Hans Tegnander. Inkomst av hyresfastighet. Beskattning — redovisning (2 upplagan Norstedts 1992, 153 s.). Sammanställning av bestämmelser och praxis. Ulf Tivéus. Din nya skatt. Deklarationshandboken — 1992 års taxering (2 upplagan Norstedts 1992, 172 s.). Handbok med de nya skattereglerna. Tibor Veres och Ewa Pettersson. Handbok för kapitalplacerare (3 upplagan Norstedts 1991, 161 s.). Behandlar skatte- och familjerättsliga regler om värdepapper och andra kapitaltillgångar.

 

 

Utländsk och internationell rätt
Peter Broms. EG:s förordning avseende kontroll av företagskoncentrationer (Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet 1991, 102 s.). Examensarbete om EG:s konkurrensrätt. Axel Moberg. EES — det europeiska ekonomiska samarbetet. EFTA-ländernas och EG:s inre marknad (Allmänna förlaget 1991, 135 s.). Översikt över EES-avtalet. Daniel Wiklund. Att förstå EG. Sveriges framtid i Europa (2 upplagan Norstedts 1991, 316 s.). Beskrivning av bl. a. om EG:s organisation och arbetssätt.

 

 

Allmän och blandad juridik
Datainspektionens årsbok 1990/91 (Datainspektionen 1991, 264 s.). Innehåller remissyttranden, beslutsreferat m. m.
    De lege. Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 1991. Årgång 1, 1991. Per Olof Ekelöf: Valda skrifter 1942–1990 (Iustus 1991, 439 s.). Första volymen av en ny årsbok från juridiska fakulteten i Uppsala med uppsatser om processrätt och allmän rättslära. Sven Martinger. Norstedts juridiska ordbok. Juridik från A till Ö (3 upplagan Norstedts 1991, 188 s.). Uppslagsbok om juridiska termer.
    Nordic studies in information technology and law. Ed. Peter Blume (Norstedts m. fl. förlag 1991, 223 s.). Uppsatser om rättsinformatik. Jacob W. F. Sundberg. Human rights in Sweden. The Annual report 1988 (Institutet för offentlig och internationell rätt, Littleton, Colarado 1991,

147 Göran Regner SvJT 1992 152 s.). Redovisning på engelska av främst rättprövningsinstitutet och vissa Europadomstolsmål.
    Vissa rättsdatafrågor. Förslag av samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem med anledning av en rapport av 1991 års RÄTTSDATA-grupp (Ds 1991:75, 134 s.).
    Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området. Delbetänkande (SOU 1991:62) av datalagsutredningen (134 s.). Behandlar begreppen personregister och registeransvarig, utlandsöverföringar, straff och skadestånd samt fullföljdsfrågor.
Göran Regner