387 Göran Regner SvJT 1992 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson. Försäkringsrätt — några huvudlinjer (4 upplagan Norstedts 1992, 111 s.). Kortfattad orientering om försäkringsrätten.
    Bundna aktier. Delbetänkande (SOU 1992:13) av aktiebolagskommittén (103 s.).
    Den svenska trafikskadelagens anpassning till EG:s regelverk m. m. (Ds 1992:9, 86 s.).
    En ny sjömanslagstiftning. Betänkande (SOU 1991:103) av sjömanslagsutredningen (272 s.).
    En ny svensk sjöfartspolitik (Ds 1992:21, 76 s.). Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige. Betänkande (SOU 1991:105) av utredningen om översyn av filmstödet (122 s.). Behandlar bl. a. upphovsrättsrättsliga frågor. Jan Hellner. Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal (provisorisk ny upplaga Juristförlaget 1992, 192 s.). Behandlar köp av fast egendom, arbete på annans egendom, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster och benefika avtal. Reidunn Laurén och Håkan Lavén. Nya jämställdhetslagen. Kommentar och handledning i jämställdhetsarbetet (Publica 1992, 284 s.). Kommentar till den nya lagstiftningen med redovisning också av tidigare lagtillämpning. Åke Malmström och Åke Saldeen. Förmynderskapsrätt (9 upplagan Iustus 1991, 54 s.). Saldeens omarbetning av Malmströms kompendium i ny upplaga.
    Ny hyreslag. Delbetänkande (SOU 1991:86) av 1989 års hyreslagskom– mitté (306 s.).
    Ny konkurrenslag (Ds 1992:18, 110 s.). Remissyttranden över Konkurrens för ökad välfärd (SOU 1991:59) av konkurrenskommittén (Ds 1992:11, 260 s.).
    Semesterlöneförsäkring för små företag. Betänkande (SOU 1991:109) av utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester (124 s.).
    Tomträttsinnehavares ställning i grannelagsrättsliga förhållanden (Ds 1991:69, 22 s.). Carl-Anders Svensson, Anders Stenlund, Lars-Erik Ström och Torsten Brink
Praktisk marknadsrätt (5 upplagan Norstedts 1992, 684 s.). Handbok och lärobok för alla som arbetar med planering och genomförande av reklam och marknadsföringsåtgärder.
    Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EESavtalet m. m. (Ds 1992:13, 284 s.)

 

Straffrätt
Carl Erik Herlitz Parties to a crime and the notion of a complicity object. A comparative study of the alternatives provided by the Model penal law, Swedish law and Claus Roxin (Iustus 1992, 600 s.). Akademisk avhandling om gärningsmannaskap och medverkan i straffrätten.

388 Göran Regner SvJT 1992 Olle Hoflund. Straff och andra reaktioner på brott (2 upplagan Juristförlaget 1992, 186 s.). Framställning om bl. a. de nya reglerna om påföljdsval och straffmätning. ”Parallellinstruktion”. Om tillgodoseendet av yttrandefrihetsintresset i vanliga brottmål (Ds 1991:78, 48 s.).
    Smuggling och tullbedrägeri. Betänkande (SOU 1991:84) av varusmugglingsutredningen (568 s.). Tore Strömberg. Problemet rättsvillfarelse i straffrätten (Studentlitteratur 1992, 41 s.). Framställning avsedd främst för undervisning. Per-Olof Wikström Våld. En kunskapsöversikt (Brottsförebyggande rådet 1992, 43 s.). En kort sammanfattning av vad man idag vet om den svenska våldsbrottsligheten.
    Åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott (Ds 1992: 19, 81 s.).

 

Processrätt
Domstolarna inför 2000-talet. Arbetsuppgifter och förfaranderegler. Betänkande (SOU 1991:106) av domstolsutredningen (736 s., 459 s.).
    Handläggningen av brottmål efter rättspsykiatrisk undersökning m. m. (Ds 1992:23, 54 s.).
    Häktades gemensamhet och kontakter med omvärlden — rapport av f. d. justitieombudsmannen Anders Wigelius (Ds 1992:8, 93 s.).

 

Offentlig rätt
EES-anpassning av kreditupplysningslagen. Delbetänkande (SOU 1992: 22) av kreditupplysningsutredningen (74 s.).
    EES-anpassning av utlänningslagen och utlänningsförordningen (Ds 1991:82, 98 s.).
    Effektiva avgifter — resursstyrning och finansiering. Slutbetänkande (SOU 1991:110, 111) av avgiftsutredningen (301 s., 302 s.). Behandlar bl. a. kommunala avgifter.
    Ekonomi och rätt i kyrkan. Betänkande (SOU 1992:9) av ERK-utredningen (489 s.).
    Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-årsdagen den 18 februari 1992. Red. Alf Bohlin och Hans-Heinrich Vogel. Förvaltningsrättslig tidskrift häfte 1-3 1992 (365 s.). Innehåller uppsatser i stats- och förvaltningsrättsliga ämnen.
    Fria universitet och högskolor (Ds 1992:1, 127 s.). Erik Holmberg och Nils Stjernquist. Vår författning (8 upplagan Norstedts 1992, 329 s.). Ny upplaga av denna konstitutionella ”pocketbok”.
    Införandet av EES-rätt inom området provning och kontroll (Ds 1991: 86, 60 s.).
    Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans — statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer. Betänkande (SOU 1991:98) av kommunalekonomiska kommittén (281 s., 143 s., 100 s.).
    Koncession för försäkringssammanslutningar. Betänkande (SOU 1992: 5) av utredningen om koncession för försäkringssammanslutningar (223 s.).
    Konkurrensen inom den kommunala sektorn. Delbetänkande (SOU 1991:104) av konkurrenskommittén (353 s.).

389 Göran Regner SvJT 1992 Lag om radiokommunikation m. m. Betänkande (SOU 1991:107) av frekvensrättsutredningen (260 s.).
    Offentlig upphandling och EES — ett lagförslag (Ds 1992:4, 155 s.). Plan- och byggnämnd. Förslag om rättandet av en särskild nämnd för överprövning i plan- och byggärenden, m. m. (Ds 1991:84, 163 s.).
    Regler och villkor för privatradio (Ds 1992:22, 80 s.). Håkan Strömberg. Handlingsoffentlighet och sekretess (6 upplagan Studentlitteratur 1992, 67 s.). Grundläggande framställning om allmänna handlingar samt handlingssekretess och tystnadsplikt. — Sveriges författning (13 upplagan Studentlitteratur 1992, 173 s.). Koncentrerad framställning av statsskickets huvudregler.
    Svenska kyrkans finansförmögenhet (Ds 1992:2, 105 s.). Tvångsvård i socialtjänsten — ansvar och innehåll. Betänkande (SOU 1992:18) av IUM-utredningen om tångsinstitutioner inom socialtjänsten (283 s.).
    Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet. Betänkande (SOU 1991:95) av utredningen om översyn av kärntekniklagstiftningen (392 s.).

 

Skatterätt
Jan-Mikael Bexhed. Förvärvskällebegreppet. En eller flera förvärvskällor (Juristförlaget 1992, 317 s.). Licentiatavhandling med en systematisk undersökning av förvärvskällebegreppet inom beskattningen.
    Fastighetsskatt. Betänkande (SOU 1992:11) av fastighetsskatteutredningen (289 s.).
    Fastighetstaxering m. m. — Bostadsrätter. Betänkande (SOU 1992:8) av bostadsrättsvärderingskommittén (230 s.). Jan Kleerup och Peter Melz Handbok i mervärdeskatt (Juristförlaget 1992, 270 s.). Handbok avsedd för rådgivare, handläggare och företagare. Nils Mattsson. Mervärdeskatt. En introduktion (7 upplagan Iustus 1991, 70 s.). Redovisar bl. a. skattereformens nyheter på mervärdeskatteområdet.
    Neutral företagsbeskattning. Betänkande (SOU 1991:100) av utredningen om beskattning av inkomster hos enskilda näringsidkare och handelsbolag (189 s.).
    Ny mervärdeskattelag. Slutbetänkande (SOU 1992:6) av utredningen om teknisk översyn av mervärdeskattelagen (276 s., 181 s.). Gunnar Rabe. Stora Skattehandboken — författningar, rekommendationer och tabeller per den 1 januari 1992 (Juristförlaget 1992, 922 s.). Uppdaterad lagtextsamling. — Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 1992 (Juristförlaget 1992, 500 s.). Ny upplaga av denna lagtextsamling.

 

Utländsk och internationell rätt
Agreement on the European economic area. EES-avtalet. Februari 1992 (Utrikesdepartemententets handelsavdelning 1992, 445 s., 587 s.). EESavtalets huvudbestämmelser. protokoll och bilagor m. m. i engelsk version.

390 Göran Regner SvJT 1992 Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet. Februari 1992 (Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992, 277 s.). Beskrivning av EES-avtalet jämte svensk preliminär översättning av huvudavtalet. Michael Bogdan. Svensk internationell privat- och processrätt (4 upplagan Norstedts 1992, 319 s.). Framställning avsedd för både undervisning och det praktiska rättslivet. Hans Corell. Förenta nationernas folkrättsårtionde 1990-1999 (Utrikesdepartementet 1992, 37 s.).
    EES-avtalets införlivande m. m. (Ds 1992:14, 162 s.). Anders Kjellström EG-rätt — rättsfallssamling (Studentlitteratur 1992, 310 s.). Ett urval av centrala rättsfall inom EG-rätten. Lennart Pålsson. Lugano-konventionen (Norstedts 1992, 307 s.). Framställning om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område inom EFTA och EG. Lotta Westerhäll. An introduction to medical malpractice law in the United States and Sweden — the rights of patients (Norstedts 1992, 146 s.). Jämförande rättsundersökning med utgångspunkt i patienters rättigheter. Kerstin Örtenhed Hemvistbegreppet (Iustus 1992, 82 s.). Ett arbete om det internationellt privaträttsliga hemvistbegreppet.

 

Allmän och blandad juridik
Bertil Bengtsson 14 uppsatser 1983-1991. Ersättningsrätt, kontraktsrätt, fastighetsrätt, offentlig rätt och processrätt (Norstedts 1992, 400 s.). Uppsatser som till stor del tidigare publicerats i festskrifter och utländska tidskrifter. Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien — från Babylon till FN. 9 upplagan ombesörjd av Stig Strömholm (Iustus 1991, 132 s.). Skildrar rättsutvecklingen i ett historiskt perspektiv.
Göran Regner