Distributionsavtal inom EG: nya regler om upplysningsskyldighet?
En ny lag om upplysningsskyldighet före kontraktstecknande för den som upplåter licenser i vissa fall trädde i kraft i Frankrike den 8 april 1991.1 Lagen kallas populärt Loi Doubin efter den handelsminister som lade det ursprungliga förslaget. Lagen antogs redan den 31 december 1989,2 men det har tagit lång tid att lotsa ikraftträdandet genom parlamentet. Enligt uppgift beror detta bland annat på att bilindustrin haft många synpunkter på lagen. Detta av skäl som lätt inses när man ser på vad lagen innehåller. Det förefaller dock inte som om bilindustrin haft någon framgång i försöken att åtminstone göra lagen mer acceptabel. Enligt sina intentioner skulle lagen bara behandla frågan om vilken information en franchisegivare måste ge blivande franchisetagare om sitt eget företag och dess system innan ett franchisekontrakt kan skrivas under med rättslig giltighet. Detta skulle knappast föranleda särskilt stor uppmärksamhet från svensk sida — ytterst få svenska företag ger sig på att exportera till Frankrike genom franchising — om det inte vore för två ganska säregna omständigheter. Den ena att lagen — oavsiktligt? — kommit att bli tillämplig på alla typer av distributionsavtal, alltså inte bara franchiseavtal. Den andra att det enligt en initierad källa3 finns en beaktansvärd risk att Loi Doubin blir förebild för en reglering på området för hela EG. Om det blir så finns det skäl att redan nu uppmärksamma vad som sker. Och redan nu är lagen med bland annat straffregler tillämplig på den som vill upplåta en licens åt någon att sälja med exklusivrätt under upplåtarens namn eller märke. Till detta kommer att frågan om informationsskyldighet vid avtalstecknande är ett problem av övergripande art som inte kan sägas vara särskilt väl belyst i modern doktrin eller rättspraxis. Det kommer antagligen att tas upp i ett större forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm och det kan finnas skäl att se på vad en lagstiftare kan åstadkomma (eller ställa till) på området. Loi Doubin kan från en utgångspunkt, affärsvärldens, sägas vara ett exempel på hur goda intentioner kan urarta. Tanken på informationsskyldighet har uppkommit som en reaktion på ett fåtal oseriösa företags mer eller mindre bedrägliga försäljningar av oäkta ”franchiser”. (Det tycks som om termen franchise även i Frankrike av många tolkas som den säkra vägen till framgång; franchising är också ganska omfattande i Frankrike med mer än 600 franchisegivande företag som har ca 33 000 franchisetagare). Denna idé växte till en lag som kommer att göra tillvaron ytterligt besvärlig för alla, oavsett hur hederliga avsikter de har, som upplåter licenser att använda upplåtarens namn, märke eller logo med exklusiv eller kvasi-exklusiv rätt (exempelvis biltillverkare eller generalagenter). Om lagens strikta regler inte följs blir påföljden bötesstraff varjämte licensgivaren kan riskera att avtalet blir ogiltigt och att han blir skadeståndsskyldig.

 

1 Journal Officiel 6 april 1991. 2 Journal Officiel 2 januari 1990. 3 Sauterau, International Journal of Franchising and Distribution Law, 1991 s. 196.

SvJT 1992 Distributionsavtal inom EG 428

Lagtexten återges i engelsk översättning:

 

2.1. Article l of Law of 31 December 1989

 

As person who grants to another person the licence to use a trade name, a trade mark or a logo, subject to the commitment of exclusivity or quasi exclusivity for the exercise of the latter's activities shall prior to the execution of any agreement negotiated in the two parties' mutual interest, furnish to the other party a document giving honest information permitting the other party to make an informed decision. This document, the contents of which shall be provided for by a decree shall contain, among other things, information on the age and the experience of the Licensor’s business, the status and the possibilities of growth of the Market, the importance of the retail network, the term renewal, termination and conditions of transfer of the agreement and the scope of the exclusivities granted. When payment of any monies shall be demanded prior to the execution of the agreement hereabove mentioned, especially in order to be granted the rights of exclusivity of a Territory, the undertakings made in consideration of such payment shall be described in writing as well as the reciprocal obligations of the parties in case of forfeiture. The document provided for under paragraph 1, as well as the proposed contract shall be delivered at least 20 days before the execution of the agreement or, if the case arises, before payment of the monies described at the paragraph hereabove.

 

2.2 Decree of 4 April 1991

 

The Prime Minister, On the report of the Minister of Justice, of the Minister of Industry and Town and Country planning and of the Minister delegated to Commerce and Handicrafts Considering the Penal Code and particularly its article R25; Considering article l of Law nr 89-1008 of 31 December 1989 on the development of commercial and handicrafts enterprises and on the improvement of their economic, legal and social environment; Having consulted the Council of State (section of Finances) enacts

 

Article l The document contemplated by the first paragraph of Article l of the law of 31 december 1989 cited above must contain the following information: 1. The address of the registered office of the enterprise and the nature of its activities with the description of its legal form and the identity of the principal manager if the enterprise is unincorporated or the principal management personnel if the enterprise is a legal entity; where applicable, its total share capital; 2. The registration number of the enterprise on the Commercial and Companies Register or the registration number of the Registry of Independent Entrepreneurs and, in the case where the Trade mark which is the subject matter of the contract was acquired by assignment or licence, the date and corresponding record number at the National Trade Mark Registry including in the case of trade mark licence arrangements, the period for which the licence was granted; 3. The address(es) of the bank Branch(es) used by the enterprise. This information may be limited to the five principal bank branches; 4. The date of the founding of the enterprise with a summary of the principal developments during its history including the history of its network of licensees, where applicable, as well as all information necessary to assess the business experience of the enterprise or its management. The information mentioned in the preceding paragraph may be limited to the five years preceding the year during which the document is delivered. This information must include a description of the market in general and the local market for the goods or services which are the subject matter of the contract and a description of the prospects for the development of this market. There must be annexed to this part of the document the annual financial statements for the last two fiscal years or, for companies authorized to offer shares or debt obligations to private individuals or companies the reports prepared for the last two

 

SvJT 1992 Distributionsavtal inom EG 429

years pursuant to the third paragraph of article 341-1 of Law nr 66-537 of 24 July 1966 on commercial companies. 5. A description of the netword of licensees which must include: (a) a list of the firms which are members of the network with for each one, an indication of the opening method agreed upon; (b) the addresses of the firms in France with which the party proposing the contract is linked by contracts of the same type as the proposed, along with the date of signature of renewal for each of those contracts; Where the network consists of more than fifty firms, the information required pursuant to the preceding paragraph is only required for the fifty firms which are closest to the location of the proposed new operation; (c) The number of firms which were members of the network under contracts of the same type as that proposed and which have ceased to be members of the network during the year preceding that during which the document is delivered. This document must state whether the contract expired or whether it was cancelled or voided; (d) if applicable, the presence in the trade zone of the outlet contemplated by the proposed contract of each establishment which offers, with the express permission of the party proposing the contract, the goods or services which are the subject matter of that contract; 6. A description of the term of the proposed contract, the conditions for renewal, termination and assignment as well as the scope of any exclusivity. Furthermore the document must describe the nature and amount of expenses and capital investment related to the particular trade mark be licensed which the recipient of the proposed contract must incur before commencing operation.

 

Article 2 Any person who puts at the disposal of another person a trade name, trade mark or logo while requiring from such other person a commitment of exclusivity or quasi exclusivity with respect to the conduct of such other person’s business without delivering to such other person, at least twenty days prior to signature of the contract, the disclosure document and the draft contract mentioned in Article l of the Law of 31 December 1989 described above, shall be subject to fines applicable to fifth-class offences.

 

Article 3 The Minister of Justice, the Minister of Industry a Town and City planning and the Minister delegated Commerce and Handicrafts are empowered, as far as each one is concerned for the implementation of the decree which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

Det finns kanske skäl påpeka att det inte torde finnas utrymme för den tolkningsmetod vi är vana vid, alltså att gå tillbaka till förarbetena för att försöka inskränka lagens tillämpning till franchising i egentlig mening (business format franchising). Vi börjar nu lära oss att det är lagtexten som gäller, inget annat. Oavsett att lagen från början avsågs just för franchising så har det inte blivit så. När det gäller att följa lagens bestämmelser noteras att de flesta uppgifterna är rena faktauppgifter som kan lämnas utan större problem. Det kostar bara tid och pengar. Men hur ska man exempelvis som svensk licensupplåtare kunna våga beskriva (den relevanta) marknadens status och utsikter? Hur bestäms för övrigt den relevanta marknaden, som bekant en ytterst svår fråga? Och vilken information är nödvändig för att kunna värdera licensgivarens och dess ledande personals affärserfarenheter? Det förefaller som om lagstiftaren skapar utrymme för diskussion. Det skulle kanske inte göra så mycket om den bara skulle gälla de inte alltför drakoniska straff som förutses, men är allvarligare om under-

 

SvJT 1992 Distributionsavtal inom EG 430

låtenheter också får följder vad gäller avtalens giltighet och tillämpning, något som lagen inte alls tar upp utan överlämnar åt Code Civil. Frågan om lagens internationella verkningar tas inte upp. Den som vill upplåta licenser direkt från Sverige förutsätts tydligen ge alla upplysningar om företaget här (till relativt ringa glädje för den blivande kontraktspartnern i Frankrike). Med ”marknad” måste dock avses den franska (ev. del-) marknaden. Ett sätt att undvika ett sådant uppgiftslämnande om huvudföretaget är att starta ett företag i Frankrike och inskränka uppgiftslämnandet till detta, vilket (antagligen) går. Men detta kanske inte alls stämmer med den strategiska affärsplanen. Samtidigt är det så att det utländska företag som i en sådan situation inte lämnar nödvändiga uppgifter kanske blir svårt att komma åt för de franska myndigheternas straffanspråk (däremot finns risken för talan om ogiltighet och skadestånd från licenstagare). Att uppgifterna måste lämnas skriftligen är klart, likaså bör man utgå från att språket skall vara franska. Det torde vara möjligt att ta in en klausul om sekretess om dokumentet är av privaträttslig karaktär. Det behöver inte registreras eller auktoriseras av någon myndighet men måste innehålla (minst) de upplysningar som lagen anger. Med tanke på dokumentets betydelse bör licensgivaren förvissa sig om att han har bevis på att licenstagaren verkligen fått del av informationen minst tjugo dagar före undertecknandet. Gärna också om att denne verkligen förstått den, men det kan förstås vara mera bekymmersamt. Straffet för en förstagångsbrottsling är böter från 3 000 till 6 000 francs och/eller fängelse från tio dagar till en månad. Vid upprepat brott ökar straffsatserna till det dubbla. Förutom den allmänne åklagaren kan också licenstagare åtala, och det sistnämnda kan ske vid licenstagarens eget forum om licensgivaren är ett utländskt företag. Lagen är tillämplig på alla avtal av den typ lagen anger som tecknas efter den 8 april 1991. Den som ger sig på att fundera över det stora problemet om informationsskyldighet vid avtalstecknande och påföljder för underlåtenhet kan måhända ta Loi Doubin som avskräckande exempel på hur och i vilken grad detta ämne kan misshandlas av en ambitiös lagstiftare. Alternativt kan lagen tjäna som inspiration för den som vill se aspiranter på franchiser och andra licenser snarare som konsumenter som måste ha skydd mot oöverlagda beslut än som affärsmän kapabla att göra egna överväganden mot bakgrunden av tillgänglig information och egna efterforskningar.
Stig Sohlberg