441 Michael von Koch och Lars von Knorring SvJT 1992 Domstolsväsendets Informationscentrum i Jönköping tar form
Domstolsverket (DV), vars huvudsakliga uppgift är att ge domstolarna kvalificerad administrativ service, har nyligen startat ett projekt som ligger lite vid sidan av den vanliga myndighetsverksamheten. Det är fråga om Domstolsväsendents Informationscentrum (DIC) som har till syfte att sprida och utveckla kunskaperna om de svenska domstolarna, deras roll i samhället historiskt, aktuellt och för framtiden och även belysa domstolarnas ställning i ett av integrationssträvanden präglat Europa-perspektiv. Utomlands, främst i Tyskland och USA, finns institutioner med viss släktskap med DIC, men vid uppbyggnaden av DIC försöker man tona ned museiprägeln, som är tydlig utomlands, och i stället göra verksamheten aktiv och framåtriktande.
    DIC kommer att hålla till i Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget i Jönköping. Det är ritat av Erik Dahlberg under den period då han var landshövding i Jönköping och var 1695-1914 säte för stadens rättsskipning och förvaltning. Jönköpings kommun har ställt huset hyresfritt till förfogande, tills vidare under tre år från januari 1992. DIC kan i rådhuset förfoga över en utomordentligt vacker och traditionsmättad lokal och även fogas in i en unik domstolsmiljö. På ena sidan torget ligger Göta hovrätt, sannolikt vårt vackraste domstolspalats — dessutom nyligen förtjänstfullt restaurerat — mittemot hovrätten finns Jönköpings tingsrätt, och alldeles intill rådhuset kommer byggnader att uppföras för Göta hovrätts ökade behov och för kammarrätten och länsrätten. Helt nära ligger hovrättens arkiv, ett av de rättshistoriskt intressantaste i landet.
    DIC kommer att arbeta efter tre linjer: domstolsforskning, dokumentation och information. Institutionen skall verka på vetenskaplig grund och arbeta med modern dokumentations-, musei- och informationsteknik. DIC vill medverka till att stärka domstolarnas och domarkårens självständighet och integritet genom att spegla domstolsväsendets roll i det förflutna, informera om dess ställning i dagens samhälle och diskutera dess situation i framtiden. Dokumentationen och informationen riktar sig även mot nämndemännen. En viktig uppgift är att försöka ge alla medborgare en bild av domstolsväsendets betydelse för samhället. Inte minst bör information kunna ges till barn och ungdom. Undersökningar och erfarenhter visar att skolans förmåga att lära ut om domstolarna är dålig, och lärarna är därför en målgrupp som DIC kommer att särskilt rikta sig till.
    Kontakt har tagits med företrädare för åklagarväsendet och med advokatsamfundet. Båda har visat stort intresse. Det är meningen att vissa rum i rådhuset skall ställas till åklagarnas och advokaternas förfogande för verksamhet som samordnas med DIC.
    De svenska domstolsbyggnaderna — tingshus och rådhus — utgör en omistlig del av vårt kulturarv. De enkla tingshusen på landet, den folkliga rättsskipningens säte under många sekler, började i stor utsträckning försvinna under slutet av 1800-talet, då häradsrätterna flyttade in till städerna. Judiciella ändringar och — särskilt — kommun- och tingsrätts-

442 Michael von Koch och Lars von Knorring SvJT 1992 reformerna 1950–1970 fullföljde utvecklingen mot ett fåtal byggnader för underrätternas verksamhet, samtidigt som många rådhus blev överflödiga genom landsrättsförläggning av städer och genom de enhetliga tingsrätternas tillkomst 1971. Beklagligtvis saknas ordentlig dokumentation om domstolsbyggnader som inte längre är i bruk. Inom DV arbetar därför sedan 1988, nu i samverkan med DIC, en särskild dokumentationsgrupp med uppgift att inventera och dokumentera domstolsbyggnaderna. Flera områden i södra och mellersta Sverige har genomgåtts med givande resultat. Intresset har varit stort. Det är lagmännen i de nuvarande tingsrätterna som fått huvudansvaret på lokal nivå när det gäller tingshusen, och för rådhusens del kommer dokumentationsgruppen att hänvända sig till kommunernas kulturförvaltningar. Dokumentationen omfattar även inventarier, rättsliga symboler, porträtt och annat biografiskt och topografiskt material. Mycket av det som kommer fram i detta arbete skulle falla i glömska om inte denna dokumentation utförs. Genant nog har domstolsbyggnaderna ägnats endast ett förstrött intresse av riksantikvarieämbetet och andra kulturvårdande organ.
    Dokumentationen är omfattande — sedan 1680 har det funnits uppskattningsvis omkring 500 tingshus och 90 rådhus — och bearbetningen lider av att de ekonomiska resurserna, särskilt just nu givetvis, är starkt begränsade. Inte desto mindre är siktet inställt på att arbetet omkring år 2000 skall kunna resultera i en nationell dokumentation av Sveriges domstolar, tillgänglig både som bokverk och som en databas framställd med s. k. multi-mediateknik. Den senare kan även omfatta videointervjuer med lagmän, åklagare, advokater och nämndemän. Vissa lovande försök har gjorts. DIC har anordnat ett tvärvetenskapligt symposium i Jönköping i mars 1991 och ett seminarium i februari 1992 med stöd av forskningsrådsnämnden respektive institutet för rättshistorisk forskning. Ett nytt seminarium hölls i Göteborg i april 1992. Vid dessa sammankomster har man diskuterat projektets uppläggning och förvärvat synpunkter från olika håll, där intresse finns att medverka.
    Som styrgrupp för DIC fungerar DV:s generaldirektör Lars Åhlén, presidenten Carl Axel Petri, professorn i rättshistoria i Lund Kjell-Åke Modéer, fastighetsdirektören i Jönköping Hans Persson och Nämndemännens Riksförbunds ordförande John Thörngren. En arbetsgrupp för verksamhetens uppbyggnad utgörs av DV:s informationschef Lars von Knorring, DV:s informationssekreterare Janita Frödén, landsantikvarien Klas Börjesson i Jönköping, avdelningsdirektören Anders Wernström, DV, och hovrättsrådet Lennart Thorelli, Göta hovrätt.
    Dokumentationsgruppen består av Lars Åhlén, Kjell-Åke Modéer, Lars von Knorring, Janita Frödén, f. d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm, f. d. lagmannen Michael von Koch, lagmannen Per-Olof Marke och DV:s bibliotekarie Hans Rundberg.
    Det är DIC:s och dokumentationsgruppens förhoppning att arbetet skall resultera i en levande skildring av vår rättshistoria och vår rättskultur och skapa en intresseväckande bakgrund till den aktuella informationen och till funderingarna om vårt domstolsväsendes framtid.

443 Michael von Koch och Lars von Knorring SvJT 1992 Då detta går i tryck, har i en PM från justitiedepartementet föreslagits att DV i sin nuvarande form skall läggas ned. Om så mot förmodan sker, räknar DIC och dokumentationsgruppen med att arbetet kommer att fullföljas i annan organisation.
Michael von Koch och Lars von Knorring