443 Kjell Widmark SvJT 1992 Nybildat advokatsamfund håller konferens i Singapore
IPBA, Inter-Pacific Bar Association har hållit konferens i Singapore. Det var andra delen av en konferens som började i Tokyo den 11 november och avslutades i Singapore den 16 november 1991. Ämnet för konferensen var ”Nya asiatiska kapitalmarknader”.
    I Tokyo behandlades kapitalmarknaderna i Taiwan, Korea och Japan, i Singapore marknaderna i Indonesien, Hongkong, Thailand, Australien och Singapore. Vid båda tillfällena belystes också olika aspekter på den amerikanska kapitalmarknaden.
    Trots att IPBA är en alldeles nystartad organisation, den bildades i Tokyo i april 1991, hade konferensen i Singapore samlat närmare hundratalet deltagare. Framför allt återfanns där advokater verksamma i USA och Asien, men många hade också kommit från Europa. Organisationen har redan cirka 1 500 medlemmar, varav ett tiotal från Sverige. För den som är intresserad av medlemskap kan ytterligare information erhållas under min adress: Box 171 98, 104 62 Stockholm.
    Vid konferensen i Singapore framkom, att den kraftiga tillväxt som Sydostasien upplevt de senaste tio åren, och som alltjämt tycks hålla i sig, framtvingat en bättre reglering av framför allt handeln med aktier. Samtidigt med att utländskt kapital strömmat till regionens ledande fondbörser, har kraven på en säkrare värdepappershandel ökat.
    Mycket av den lagstiftning och de etiska regler som utarbetats under senare år, har syftat till att reglera utgivningen av nya aktier. Här står den amerikanska lagstiftningen från 1933 och 1934 fortfarande som förebild, med sina många krav på hur prospektet skall vara utformat.
    Särskilt intresse ådrog sig frågan om advokaters ansvar vid nyemission av aktier, liksom ansvaret för övriga i emissionen inblandade personer, allt från bankmän och mäklare till företagsledning och revisorer. All information om dessa som kan vara av intresse för aktieköparen skall framgå av prospektet. Därför tillsätts ofta en s. k. Due Diligence Committee, som föranstaltar om undersökning av de i utgivningen inblandade personerna och bedömer om den information man fått fram skall tas med i prospektet. Som en intressant detalj kan nämnas, att man i Australien i prospekten ofta också avslöjar medverkande advokaters debiterade arvoden.
    Från amerikanskt håll underströks ett ständigt ökande samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i de länder som har med USA likartad insiderlagstiftning. Exempelvis möttes nyligen i Washington företrädare för tillsynsmyndigheterna i 60 länder för att utbyta erfarenheter. Det är således inte bara i Sverige som man tagit den amerikanska insiderlagstiftningen till förebild.
    Amerikanska domstolars alltmer vittomfattande behörighet belystes med följande tänkvärda exempel. Det hade förekommit insiderhandel i Europa i ett europeiskt bolags aktier mellan två icke amerikanska medborgare. Bolagets aktier noterades emellertid också på en fondbörs i USA. Därför ingavs stämning i amerikansk domstol och grunden var, att insiderhandeln i Europa kunde påverka priset på aktien på den amerikanska fondbörsen. Det är ett bra exempel på vad man i USA brukar kalla ”minimum contact”. Men det menas, att även den obetydligaste

444 Kjell Widmark SvJT 1992 inblandning i amerikanska förhållanden kan ge amerikansk domstol jurisdiktion. Och dyrt kan det bli. Sedan 1988 kan amerikansk domstol utdöma böter och skadestånd på upp till fyra gånger det belopp som omsatts vid insiderhandeln.
    På konferensen framkom också, att Hongkong är den mest öppna marknaden i världen. Men att en bättre reglering av aktiehandeln i många fall varit påkallad, är just Hongkong ett bra exempel på.
    I början av sjuttiotalet gjorde grundaren av Far East Exchange i Hongkong, Ronald Lee, sig skyldig till allehanda tvivelaktiga manipulationer av börskurserna; bl. a. mutade han journalister för att dessa skulle sprida vilseledande information. Lee arresterades 1988 och dömdes sedermera till fyra års fängelse. Ytterligare personer i den gamla börsstyrelsen står idag under åtal. Lee’s framfart föranledde en omfattande lagstiftning som inneburit en betydligt säkare aktiehandel. Det kunde för övrigt de svenska jurister som i samband med International Bar Association’s konferens besökte Hongkong Stock Exchange i september 1991 förvissa sig om.
    Konferensen i Singapore avslutades med stor middag i East India Room på anrika Raffles Hotel. Vid sidan av Manila Hotel, Oriental i Bangkok och Peninsula i Hongkong, är det just här på Raffles, under de långsamt roterande takfläktarna, man fortfarande kan få en glimt av den svunna tid, då imperiet var stort och Kipling på väg till sitt Mandalay i Burma. Och satt inte vid änden av bordet, som en kvarleva från den tiden, M. Burke-Gaffney, Barrister-at-Law och Queen’s Counsel, kommen från London och Gray’s Inn, för att under tre veckor inför hovrätten i Singapore föredra ett mer omfattande käromål. Så var det, och en minnesvärd kväll blev det, som avslutning på en alltigenom välorganiserad och givande konferens.
Kjell Widmark