445 Personalnotiser SvJT 1992 Personalnotiser

Nytt regeringsråd. Regeringen har 9 april 1992 utnämnt justititeombudsmannen Hans Ragnemalm till regeringsråd. Se om Hans Ragnemalm i SvJT 1987 s. 642 Hans Ragnemalm har sedan 1987 varit en av riksdagens ombudsmän.

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 26 febr. 1992 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass:a i Svea hovr. Eva Erntson och Lars Sjöström, 31 mars t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Peter Strömberg, 6 maj t. sekr. i kommittén (Ju 1992:06) om översyn av kriminalvården i anstalt efter 1974 års kriminalvårdsreform förordnat rådm. i Hässleholms tr. Jörn Jacobsson o. t. bitr. sekr. i samma kommitté förordnat ass. i kammarr. i Jönköping Stefan Härmä.

Socialdepartementet. Regeringen har 26 mars 1992 t. rättschef i dep:t förordnat regeringsrådet Susanne Billum
Stegard.

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 6 mars 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Brita Saxton, 15 april t. sekr. åt utredn. (K 1992:04) om behov av lagstiftning på postområdet förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Birgitta von Euler Müller.

Finansdepartementet. Regeringen har 26 mars 1992 t. dep.råd i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Karin Almgren. Dep.chefen har 3 febr. 1992 t. sekr. åt utredn. (Fi 1991:10) om clearingverksamhet och kontosystem förordnat ass, i Svea hovr. Lars Afrell, 13 febr. t. sekr. åt utredningen (Fi 1992:01) om förenkling och översyn av vissa regler i inkomstslaget tjänst förordnat ass. i kammarr. i Jönköping Monica
Dahlbom,
20 mars 1992 t. sakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Östblom, 30 mars t. sakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sundsvall Kerstin
Widmark,
6 maj t. kansliråd i dep:t förordnat ass. i Göta hovr. Per Holmstrand.

Utbildningsdepartementet. Dep.chefen har 5 mars 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Ann-Charlotte
Wallin.

Arbetsmarknadsdepartementet. Dep.chefen har 17 mars 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Inga Åkerlund.

Hovrätterna. Regeringen har 9 april 1992 t. hovrättslagman i hovr. f. Västra Sverige utnämnt byråchefen hos justitiekanslern, hovr.rådet i Svea hovr. Nils-Olof Berggren, 14 maj 1992 t. hovrättslagman i Göta hovr. utnämnt och förflyttat hovrättslagmannen i Svea hovr. Lars Lunning, s. d. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Per Olding.

446 Personalnotiser SvJT 1992 Domstolsverket har t. byråchef i Svea hovr. 2 april 1992 förordnat ass. i hovr. Jan Öhman.
    Svea hovrätt har 29 april t. hovr.ass. förordnat fisk:a Jan Stockhaus, Anna

Tofftén o. Lennart Östblom.

    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 11 mars 1992 fisk. Henrik Runeson.
Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 29 april 1992 fisk. Mats Loberg.
    Hovrätten för Västra Sverige har t. hovr.ass. förordnat 7 febr. 1992 fisk. Lena

Bernhardsson.

    Hovrätten för Nedre Norrland har t. hovr.ass. förordnat 8 maj 1992 fisk:a
Kristina Almqvist o. Robert Näppi.
    Hovrätten för Övre Norrland har 4 maj t. hovr.ass. förordnat 1992 fisk.
Gunilla Åkerman.

Tingsrätterna. Regeringen har 19 mars 1992 t. chefsrådm. i Östersunds tr. utnämnt rådm. i tr. Lars-Olof
Andersson,
14 maj t. lagman i Norrtälje tr. utnämnt exp.chefen i justitiedep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Karl-Gunnar Ekeberg, s. d. t. lagman i Mora tr. utnämnt och förflyttat lagmannen i Karlskoga tr. John-Olof Wallin, s. d. t. lagman i Motala tr. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Per Sundström, s. d. t. lagman i Ängelholms tr. utnämnt chefsrådm. i Malmö tr. Sigurd
Heuman,
s. d. t. lagman i Alingsås tr. utnämnt chefsrådm. i Göteborgs tr. Björn Karlén, s. d. t. lagman i Vänersborgs tr. utnämnt o. förflyttat lagmannen i Trollhättans tr. Ivan Odhammar, s. d. t. chefsrådm. i Vänersborgs tr. utnämnt rådm. i tr. Claes Kristensson, s. d. t. rådm. i Sthlms tr utnämnt ass. i Svea hovr. Catharina Bergquist Levin, s. d. t. rådm. i Uppsala tr. utnämnt kanslirådet i justitiedep., ass. i Svea hovr. Fredrik von Arnold, s. d. t. rådm. i Östersunds tr. utnämnt tf. rådm. i tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Göran Simonsson, s. d. t. fastighetsråd i tingsrätterna utnämnt civiling. Staffan Ljung, s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Lars-Johan Eklund att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Eskilstuna tr.

Länsrätterna. Regeringen har 14 maj 1992 t. rådm. i lr. i Uppsala län utnämnt utnämnde rådm. i lr. i Malmöhus län Jerry Eriksson, s. d. t. rådm. i lr. i Skaraborgs län utnämnt chefsföredraganden i försäkringsöverdomstolen Joakim von Warnstedt, s. d. t. rådm. i lr. i Västerbottens län utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Björn
Johansson,
s. d. förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Ewa Aulin att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Göteborgs o. Bohus län.

Riksdagens justitieutskott. Riksdagens förvaltningskontor har 22 april 1992 t. kanslichef i justititeutskottet förordnat fr. o. m. 1 juni 1992 föredrganden i utskottet, ass. i Svea hovr., Cecilia Nordenfelt.

Åklagarväsendet. Regeringen har 23 april 1992 t. statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Umeå förordnat distr.åkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Berndt Berger, 14 maj t. statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Malmö förordnat distr.åkl. vid åkl.mynd. i Helsingborg Göran Berling.

447 Personalnotiser SvJT 1992 Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har 15 april 1992 t. chef f. allmänna advokatbyrån i Östersund förordnat juristen vid advokatbyrån Michael Olofson, 14 maj t. chef f. allmänna advokatbyrån i Gävle förordnat advokaten Eva
Nordenskiöld.

Rättshjälpsmyndigheten. Regeringen har 9 april 1992 t. överdir. och chef f. rättshjälpsmyndigheten förordnat hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Ola Ling.