504 Göran Regner SvJT 1992 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson och Harald Ullman. Det nya produktansvaret. En översikt (Iustus 1992, 88 s.). Översiktligt redovisas reglerna om produktansvar m.m. Margareta Brattström. Samägd jordbruksfastighet (Iustus 1992, 80 s.). Praktisk handledning om samägandeförhållanden.
    Byggfelsförsäkring, en garanti för sunda hus (Ds 1992:63, 59 s.) Bo Dahlgren. VD och verkligheten. En handbok för VD, styrelse och aktieägare (Norstedts 1992, 504 s.). Lärobok om bolagsorganens verksamhet.
    EG-anpassning av marknadsföringslagstiftningen. Betänkande (SOU 1992:49) av marknadsföringsutredningen (146 s.) EG-anpassning av svensk försäkringsrätt (Ds 1992:28, 85 s.) Enskild egendom genom förmånstagarförordnande (Ds 1992:33, 20 s.) Arne Fagerberg. Civilrätt (2 upplagan Studentlitteratur 1992, 257 s.). Allmän översikt över civilrätten.
    Förslag till byggproduktlag m. m. (Ds 1992:65, 58 s.) Charles Gavatin. Aktiebolagsrätt i teori och praktik (Sv. Byggtjänst 1992, 336 s.). Framställning i första hand för näringslivsverksamma. Folke Grauers. Familjerätt i vardagslag. Makars och sambors egendom och bostad. Gåva. Arv, testamente och boutredning (Nerenius & Santérus 1992, 272 s.). Framställning om den nya familjerätten. Johnny Herre och Gunnar Karnell. Check- och växelrätt (Juristförlaget 1992, 127 s.). Praktisk handbok och grundläggande lärobok. Christina Hultmark. Kontraktsbrott vid köp av aktie. Särskilt om fel (Juristförlaget 1992, 316 s.). Framställning om köpares och säljares ställning vid aktieköp med särskild tonvikt på problematiken med fel i aktie.
    Individuellt pensionssparande (Ds 1992:45, 222 s.) Tommy Iseskog. Arbetsmiljöansvar (6 upplagan Aktuell Juridik 1992, 389 s.). Handbok om ansvarsregler i arbetsmiljösammanhang med bl. a. nya regler från 1991 Karensdagar vid sjukersättning (Ds 1992:49, 113 s.) Kreditförsäkring. Några aktuella problem. Betänkande (SOU 1992:30) av utredningen om kreditförsäkring (118 s.) Lag om paketresor (Ds 1992:50, 135 s.) Ledningar m. m. på statens mark (Ds 1992:42, 32 s.)(JB) Marknadsomstolens avöranden 1991 (Norstedts 1992, 399 s.) Marknadsdomstolens avgöranden. Register 1971-1991 (Norstedts 1992, 126 s.). Mikael Mellqvist och Ingemar Persson. Fordran och skuld (3 upplagan Iustus 1992, 219 s.). Behandlar i första hand skuldebrevslagen och dess tillämpning.
    Olovligt bortförande och andra övergrepp mot barn (Ds 1992:39, 42 s.) Jan Rosén. Upphovsrättens avtal. Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram- och filmproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers

505 Göran Regner SvJT 1992 avtal (Juristförlaget 1992, 229 s.). Behandlar grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt, närstående rättigheter samt fotorätt.
    Sammanställning av remissyttranden över departementspromemorian (Ds 1987:14) Stiftelser (Ds 1992:36, 207 s.) Raoul Smitt, Per Ossmer, Agne Lindberg och Martin Brinnen. Databranschens standardavtal. Computer standard contracts in Sweden. Avtal 90, LKD 91, Avtal 90 underhåll, SAKA -85, EDEL 90 (Norstedts 1992, 292 s.). Presentation av kommersiella dataavtal.
    Årsarbetstid. Ny lag om arbetstid och semester. Betänkande (SOU 1992:27) av utredningen om mer flexibla regler för arbetstid och semester (330 s.)

Straffrätt
Lag om kriminalregister m. m. (Ds 1992:32, 125 s.) Dan Magnusson och Pia Wikström. Skatterevision i sju branscher. En studie i ekonomisk brottslighet (BRÅ-PM 1992:2, 156 s.). Undersökning av vissa näringsgrenar. Josef Zila. I stället för straff. Sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet (Juristförlaget 1992, 235 s.). Framställning om sanktionsavgifter.

Processrätt
De allmänna advokatbyråerna. Principförslag om avveckling av det statliga engagemanget (Ds 1992:51, 62 s.) Domstolsväsendet. Organisation och administration i framtiden (Ds 1992:38, 245 s.) EES-avtalet och advokaterna m. m. (Ds 1992:57, 86 s.) Ett reformerat åklagarväsende. Betänkande (SOU 1992:61) av åklagarutredningen -90 (574 s., 265 s.) Festskrift till Per Olof Bolding. Red. Lars Heuman (Juristförlaget 1992, 459 s.). Innehåller uppsatser i främst processrätt. Hugo Fridén. Beneficium vid löneexekution (Uppsala 1992, 270 s.). Akademisk avhandling om införsel och löneexekution. Per Gotthard, Stefan Karlmark, Eugène Palmér och Urban
Thuresson. Företaget på obestånd. En praktisk vägledning (Norstedts 1992, 172 s.). Översikt över den s. k. obeståndsrätten. Kjell Å. Modéer. Skånska advokater. Från prokuratorer till samfundsadvokater (Studentlitteratur 1992, 195 s.). Framställning om advokatväsendet i Skåne i ett historiskt perspektiv.
    Några brottsofferfrågor - utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands (Ds 1992:24, 88 s.) Gösta Walin och Bengt Rydin. Förmånsrättslag, lönegranti, kvittning mot lön m.m. (3 upplagan Norstedts 1992, 255 s.). Uppdaterad utgåva av denna ”gula” kommentar.

Offentlig rätt
Begreppet arbetsskada. Betänkande (SOU 1992:39) av arbetsskadeförsäkringsutredningen (140 s.) Bostadsstöd till pensionärer. Betänkande (SOU 1992:21) av KBTutredningen (311 s.)

506 Göran Regner SvJT 1992 Hans Corell, Olof Egerstedt, Marianne Eliason, Sigurd Heuman och Göran
Regner. Sekretesslagen. Kommentarer till 1980 års lag med ändringar (3 upplagan Norstedts 1992, 572 s.). Lagens många ändringar har beaktats liksom omfattande rättspraxis. EES-avtalet och den svenska miljöskyddslagstiftningen (Ds 1992:43, 134 s.) Folkomröstning om medlemskap i EG — ett diskussionsunderlag (Ds 1992:31, 20 s.) Fullmaktslagstiftning om valutareglering och kreditreglering (Ds 1992:69, 71 s.) Lars Grönwall och Leif Holgersson. Psykiatrin, tvånget och vården. En lagkommentar i historisk belysning till 1991 års psykiatriska tvångsvårdslagstiftning (Norstedts 1992, 392 s.). Beskrivningen av den psykiatriska tvångsvårdens utveckling från medeltiden och fram till idag.
    Införande av EES-rätt — ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för verksamhet inom hälso- och sjukvården (Ds 1992:34, 201 s.). Henrik Jermsten. Konstitutionell nödrätt (Juridiska fakulteteten i Stockholm 1992, 103 s.). Prisbelönat examensarbete.
    Kontrollfrågor i tulldatoriseringen. Betänkande (SOU 1992:23) av utredningen om lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen (292 s.) Kroppen efter döden. Betänkande (SOU 1992:16) av transplantationsutredningen (396 s.) Lagstiftning om satellitsändningar av TV-program. Delbetänkande (SOU 1992:31) av radiolagsutredningen (224 s.) Offentlig upphandling och EES - del II, tjänsteupphandling m. m. (Ds 1992:62, 102 s.) Radio och TV i ett. Betänkande (SOU 1992:36) av utredningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten (170 s.) Hans Ragnemalm. Förvaltningsprocessrättens grunder (7 upplagan Juristförlaget 1992, 146 s.). Kursbok om det administrativa förfarandet.
    Remissyttranden över samerättsutredningens betänkande (SOU 1990:91) Samerätt och samiskt språk (Ds 1992:40, 245 s.) Rätten till folkpension — kvalifikationsregler i internationella förhållanden. Betänkande (SOU 1992:26) av utredningen om socialförsäkringen och EG (273 s.) Håkan Strömberg. Speciell förvaltningsrätt (11 upplagan 1992, 240 s.). Överblick över regleringen av vissa grenar av den offentliga förvaltningen, huvudsakligen politi- och socialrätten. Håkan Strömberg. Tryckfrihetsrätt och annan yttrandefrihetsrätt (10 upplagan 1992, 122 s.). Den nya upplagan av denna lärobok omfattar också den nya yttrandefrihetsgrundlagen.
    Undanförsel och förstöring (Ds 1992:27, 28 s.) Utökat älvskydd (Ds 1992:29, 56 s.)

Skatterätt
Beskattning av vissa naturaförmåner m. m. Delbetänkande (SOU 1992:57) av utredningen om tjänsteinkomstbeskattning (183 s.) Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. Del 1. Delbetänkande (SOU 1992:67) av 1992 års företagsskatteutredning (163 s.)

507 Göran Regner SvJT 1992 Göran Grosskopf. Företagens skatter (17 upplagan Studentlitteratur 1992, 197 s.). Grundläggande översikt över företagsbeskattningen.
    Kontrollfrågor i tulldatoriseringen. Betänkande (SOU 1992:23) av utredningen om lagstiftningsbehovet vid tulldatoriseringen (292 s.) Skatt på dieselolja. Betänkande (SOU 1992:53) av utredningen om beskattningen av dieseldrivna fordon (150 s.) Ulf Tivéus. Skatt på kapital (2 upplagan Norstedts 1992, 229 s.). Handledning för beskattning av värdepapper, bostadsrätter, fastigheter m. m.
    Uppgiftsskyldighet om betalningar till och från utlandet, m. m. (Ds 1992:37, 47 s.)

Utländsk och internationell rätt
Ulf Bernitz. EG-rättens grunder (Juristförlaget 1992, 242 s.). Introduktion till EG och EG-rätten. Ove Bring. FN-stadgans folkrätt (Norstedts 1992, 430 s.). Belysning av FN-stadgans principer mot bakgrund av fall från världspolitiken.
    EGs konkurrensregler (Statens pris- och konkurrensverk 1991, 80 s.). EGs konkurrensregler i praktiken (Statens pris- och konkurrensverk 1992, 37 s.).
    Internationella skattehandboken. Red. Ulf Tivéus (Norstedts 1992, 298 s.). Handbok i internationell skatterätt. Göran Lysén Introduktion till EG-rätten (3 upplagan Iustus 1992, 215 s.). Allsidig framställning om EG med Maastrichtavtalet och EES-avtalet.
    Romfördraget. Fördrag om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992, 188 s.). Översättning av Rom-traktaten om EG.
    Sverige-EFTA-EG. Det västeuropeiska integrationsarbetet 1991 (Utrikesdepartementet 1992, 236 s.).
    Yttranden över departementspromemorian (Ds 1992:14) EES-avtalets införlivande m . m. (Ds 1992:35, 498 s.)

Allmän och blandad juridik
Bolags- och skatterättsliga uppsatser (Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet 1992, 101 s.). Innehåller uppsatser om två bolagsrättsliga rättsfall, skadeståndsansvar enligt 15 kap. ABL, beskattningskonsekvenser vid fusion och uttagsbeskattning.
    Ett samhälle för alla. Handikappsutredningens slutbetänkande (SOU 1992:52, 614 s.) Europagemenskap och rättsvetenskap. Utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen (Uppsala universitet 1992, 259 s.).Analys av vilka krav och förutsättningar som kan komma att gälla för svensk juridisk vetenskap vid ett närmare samarbete med EG. Lennart Grönberg. Nordisk rättshistorisk litteratur 1976-1980. En bibliografisk förteckning (Institutet för rättshistorisk forskning 1992, 332 s.). En fortsättning på tidigare rättshistoriska bibliografier. Bo H. Lindberg. Praemia et poenae. Etik och straffrätt i Sverige i tidig ny tid. Band I. Rättsordningen (1992, 758 s.). Akademisk avhandling.
    Samerna och EG (Ds 1992:55, 76 s.) Robert Schött. Edmund Burke och det tidiga tyska kodifikationsmotståndet (Juristförlaget 1992, 340 s.). Akademisk avhandling i rättsfilosofi.

508 Göran Regner SvJT 1992 Ulf Stridbeck. Från kontrakt till social rättighet. En analys av förhållandet mellan el-distributör och abonnent (Lund University Press 1992, 391 s.). Akademisk avhandling med analys av ellagen och branschavtal.
    Svenska författningar i översättning till främmande språk. En förteckning (Ds 1992:68, 63 s.)
Göran Regner