514 Michael Bogdan SvJT 1992 HENRY R. CHEESEMAN, Business Law. The Legal, Ethical, and International Environment, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. 1992, xxix + 1288 s., exkl. 216 s. bilagor och register.

 

Författaren till detta omfattande arbete är verksam som juridikprofessor vid University of Southern California, men inte vid någon motsvarighet till våra juridiska fakulteter utan vid universitetets School of Business. Det är därför möjligt att han vid skrivandet i första hand tänkte på (blivande) ekonomer och företagsledare och inte på jurister. Boken har dock inte lidit någon skada därav, snarare tvärtom. I synnerhet gäller detta verkets nytta för utländska läsare, vilka kan ha stor glädje av att författaren inte förutsätter några egentliga förkunskaper om amerikansk rätt, utan börjar med att bl. a. diskutera vad som menas med rätt, kortfattat beskriva den anglo-amerikanska rättsutvecklingen och ge en översikt över rättskällorna och den amerikanska domstolsorganisationen.
    Bokens huvudtext består av 13 stora delar, i innehållsförteckningen kallade units, vilka i tur och ordning behandlar affärslivets rättsliga miljö i allmänhet, skadegörande handlingar och ekonomiska brott, avtal i allmänhet, köp och leasing, negotiabla papper, kredit och konkurs, mellanmän, olika slags bolag, arbetsrätt, statlig reglering av bl. a. miljöskydd och konkurrens, egendom samt internationellträttsliga frågor. Varje unit består av flera kapitel (sammanlagt 64 stycken). Som uppräkningen visar täcker verket det mesta av den juridik som är av omedelbart intresse för affärslivet.
    I bilagedelen finner man bl. a. hela den amerikanska grundlagen, vilken spelar en viktig roll för hela rättsordningen inklusive affärsjuridiken, den fullständiga texten av The Uniform Commercial Code, The Uniform Partnership Act och The Revised Model Business Corporation Act. Stor nytta har man också av en ordlista (glossary), där författaren förklarar betydelsen av en mängd juridiska facktermer, och av bokens rättsfalls- och sakregister.
    Som läroboksförfattare kan man inte låta bli att beundra bokens uppläggning, där olika slags färgrutor, sammanfattningar av och utdrag ur ledande rättsfall, anteckningar på marginalen, olika slags exempel m. m . underlättar läsningen, vilket behövs redan på grund av bokens omfång. Varje kapitel avslutas med Case Problems, dvs. ur rättspraxis tagna exempel, vilka lämpar sig för diskussion och eftertanke. Bland de färgade rutorna uppskattar jag särskilt rubrikerna Contemporary Legal Issue och A
Matter of Ethics, där läsaren konfronteras med aktuella och icke sällan kontroversiella frågeställningar inom respektive problemområde. Den uppmärksamhet, som författaren ägnar åt de etiska frågorna, saknar mig veterligt motsvarighet i de svenska juridiska läroböckerna.
    På grund av sitt omfång kan boken i Sverige knappast komma till användning som lärobok, utom möjligtvis i samband med mycket speciella fördjupningskurser, men den kan göra desto större nytta som en aktuell handbok om nästan alla de inom affärslivet relevanta delarna av den amerikanska rätten. Jag kan varmt anbefalla boken åt alla som hyser intresse för den amerikanska affärsjuridiken.

SvJT 1992 Anm. av H. R. Cheeseman, Business Law 515 För den som så önskar tillhandahåller förlaget ett paket av tilläggsmaterial, bestående av bl. a. en lärarhandledning, videokasetter och datoriserade inläsningshjälpmedel.
Michael Bogdan