526 Personalnotiser SvJT 1992 Personalnotiser

Ny justitieombudsman
Riksdagen har till justitieombudsman utsett gene
raldirektör Stina Wahlström . Stina Wahlström är född 1936. Hon tog jur. kand.-examen i Lund 1961och fullgjorde tingsmeritering vid Medelpads Västra Domsaga och Södra Roslags tingsrätt under åren 1961–1964. Efter tjänstgöring på inrikesdepartementet var Stina Wahlström avdelningdirektör vid invandrarverket åren 1969–1971, varefter hon återvände till inrikesdepartementet som kansliråd, senare departementsråd, med ansvar för utlänningsfrågor. Åren 1979–1989 var hon expeditionschef i arbetsmarknadsdepartementet. 1989 utsågs hon till generaldirektör och chef för datainspektionen.
    Stina Wahlström har deltagit i flera statliga utredningar rörande utlännings
frågor.

Ny professor i finansrätt
Peter Melz har 1 maj 1992 utnämnts till professor i
finansrätt vid Stockholms universitet. Peter Melz är född 1953. Han tog ekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1979 och jur.kand.-examen vid Stockholms universitet 1981. År 1986 disputerade han vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Kapitalvinstbeskattningens problem”. Han blev docent i finansrätt år 1987 och innehade fr. o. m. 1988 och fram till professorsutnämningen en forskartjänst i företagsbeskattning vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Peter Melz har förutom ett antal artiklar och mindre skrifter rörande främst företags- och fastighetsbeskattning publicerat ”Mervärdeskatten — rättsliga grunder och problem” 1990. Sedan år 1983 är han författare till huvudläroboken i skatterätt, ”Inkomsskatt”.
    Peter Melz har deltagit i ett flertal statliga utredningar om olika skattefrågor.
Han är sedan 1991 redaktör för tidskriften Skattenytt.

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 27 maj 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Dag Mattsson, 11 juni t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass:a i Svea hovr. Mikael Mellqvist o. Ingemar Persson, 26 juni t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Per Carlsson.


Socialdepartementet
. Dep.chefen har 8 maj 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat regeringsr.sekr. Peter Enander.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 21 maj 1992 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Tord Gransbo o. adjungerade ledamoten i kammarr. i Sthlm Christer Alexandersson,

527 Personalnotiser SvJT 1992 12 juni t. sekr. åt utredningen (Fi 1992:14) om behovet av normgivning o. tillsyn över nya betalningstjänster förordnat tf. ass. i Göta hovr. Agneta Frick, 25 juni t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Ingrid Engquist.

Näringsdepartementet. Dep.chefen har 15 maj 1992 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass:a i Svea hovr. Birgitta
Bylund o. Jan Stockhaus.

Hovrätterna. Regeringen har 25 juni 1992 t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Lars Eklycke, 8 juli t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, docenten Dag Victor.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 20 maj 1992 fisk:a Susanne Jarnfelter,
Anders Nordström, Claes-Göran Sundberg o. Inga Åkerlund, 17 juni fisk:a Ulrika Beergrehn, Birgitta Bylund o. Ulf Törnblom samt 1 juli fisk:a Thomas Arvefors, Torbjörn
Malm o. Birgitta Trägårdh.

    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 13 maj 1992 fisk:a Tommy Eriksson o.
Matz Mårtensson samt 10 juni fisk. Lars Freidner.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 27 maj 1992
fisk. Dag Mattsson samt 18 juni fisk:a Thed Adelswärd o. Gertrud Forkman.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 26 maj 1992 förordnat fisk. Mikael Schmidt
t. hovr.ass.

Kammarrätterna. Regeringen har 4 juni 1992 t. kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Sundsvall utnämnt kammarr.rådet i kammarr. Sune Heidling, s. d. t. kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. i Jönköping utnämnt kammarr.rådet i kammarr. Gösta Falkelius, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Sundsvall utnämnt ass. i kammarr. Risto
Stoorhöök,
11 juni t. kammarr.råd i kammarr. i Sundsvall utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Holback.
    Kammarrätten i Göteborg har 30 juni 1992 t. kammarr.ass. förordnat fisk.
Anders Bengtsson.
    Kammarrätten i Jönköping har 6 juli 1992 förordnat fisk:a Christer Gripert o.
Christer Holmqvist t. kammarr.ass.

Tingsrätterna. Regeringen har 21 maj 1992 t. rådm. i Haparanda tr. utnämnt fisk. i hovr. f. Nedre Norrland Matti Laakso, 4 juni t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt tf. rådm. i tr., ass. i Svea hovr. Stina Lagergren, ass. i Svea hovr. Carin Wiklund Jörgensen o. revisionssekr. Annalise Detthoff, s. d. utnämnt tf. rådm. i Växjö tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Jonny Boo t. rådm. i tr., s. d. utnämnt revisionssekr. Göran Lindvall t. rådm. i Norrköpings tr., s. d. utnämnt tf. rådm. i Trelleborgs tr., ass. i Göta hovr. Claes Magnusson t. rådm. i tr., s. d. utnämnt chefsrådm. i Helsingborgs tr. Per Assarson t. rådm. i Ängelholms tr., s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Bengt Månsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr., 18 juni utnämnt försäkringsr.rådet, chefen f. försäkringsr. f. Mellansverige Lars Grönwall t. lagman i Nacka tr.

528 Personalnotiser SvJT 1992 Åklagarväsendet. Regeringen har 25 juni 1992 t. statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Jönköping förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Eksjö Monica Mimer, 8 juli förordnat statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Karlstad Peter Hertting t. överåkl. vid regionåkl.mynd. i Luleå.

Riksdagens ombudsmän har förordnat kammarr.ass. Christer Gripert fr. o. m. 1 juli 1992 o. hovr.ass. Birgitta
Trägårdh fr. o. m. 2 juli att vara rättssakkunniga föredragande hos JO.

Arbetsdomstolen. Regeringen har 2 april 1992 utnämnt ass. i Svea hovr. Hans Tocklin att vara ordf. i domstolen.