Stiftelsen Staten och Rätten Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att stödja utredningen av rättsförhållandet mellan staten och den enskilde medborgaren, särskilt den enskildes rätt till frihet i andligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende.
    Avkastningen av stiftelsens medel utbetalas i form av stipendier,
antingen som bidrag för utförande av viss forskningsuppgift avseende exempelvis motsatsförhållandet mellan statsmakten och den enskildes frihet eller som erkänsla för en redan utförd, särskilt framstående prestation inom samma område. Bidrag må inte lämnas blott åt den som ägnar sig åt vetenskaplig verksamhet, utan skall i lika mån stå öppet för domare, advokater, bankjurister osv., liksom för annan som ägnar sig åt rättsvetenskapliga problem.
    Bidrag kan ges även som resestipendium till forskarstuderande.
Bidrag skall företrädesvis utgå till den som avlagt jur. kand.-examen eller annan likvärdig examen men kan även utgå till den som avlagt annan akademisk examen.
    Ansökan om bidrag eller förslag till belöning för år 1992 torde vara
stiftelsen tillhanda senast den 23 november 1992 under adress Stiftelsen Staten och Rätten, c/o Stockholms universitet, Juridiska institutionen, 106 91 Stockholm. Observera att till ansökningarna skall bifogas handledarintyg (där så är möjligt) tillsammans med meritförteckning och andra handlingar som åberopas. Frågor besvaras av Annika Lagerqvist, tel. 08/16 32 89 (onsdagar kl. 13.00–14.00).