756 Göran Regner SvJT 1992 Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Act concerning equality between men and women. The equal opportunity act (Ds 1992:92, 32 s.).
    Aktiebolagslagen och EG. En anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12. Delbetänkande (SOU 1992:83) av aktiebolagskommittén (406 s.).
    Behörighet att förrätta vigsel inom andra trossamfund än svenska kyrkan m. m. (Ds 1992:94, 25 s.). Niklas Bruun m. fl. Koncernarbetsrätt i Norden (Nerenius & Santérus 1992, 199 s.). Beskrivning av de speciella funktionerna i det koncernarbetsrättsliga regelverket i de nordiska länderna.
    Enklare fiskebestämmelser (Ds 1992:70, 121 s.). Ersättning för kränkning genom brott. Delbetänkande (SOU 1992:84) av kommittén om ideell skada (393 s.). Reinhold Fahlbeck. Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet. En kommentar (Norstedts 1992, 292 s.). ”Gul” kommentar till den s. k. Lex Bratt med anslutande rättsområden.
    Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Betänkande (SOU 1992:96) av utredningen mot etnisk diskriminering (276 s.). Håkan Julius och Ingrid Uggla. Bostadsrättslagen. Ombildningslagen. Omregistreringslagen. En kommentar (Norstedts 1992, 464 s.). En ”gul” kommentar till 1991 års lag med 1992 års ändringar. Jari Kaariniemi. Testamente — formkrav och testationsbehörighet (Juristförlaget 1992, 128 s.). Beskrivning av kraven på testamentes form och testators person. Kent Källström. Alkoholpolitik och arbetsrätt. En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd (Iustus 1992, 178 s.). Undersökning av hur alkoholpolitiska målsättningar påverkat främst arbetsgivares rehabiliteringsansvar och missbrukares anställningsskydd.
    Ny fastighetsmäklarlag (Ds 1992:87, 118 s.). Utvärdering av bruksvärdesystemet (Ds 1992:73, 96 s.). — Underlagsrapporter (Ds 1992:74–78, 72 s., 37 s., 66 s., 79 s., 172 s.). Anders Victorin. Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1992 (19 upplagan Juristförlaget 1992, 405 s.). Lagtextsamling med hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur samt sakregister.

 

Straffrätt
Kriminologisk och kriminalpolitisk forskning. Betänkande (SOU 1992: 80) av tillkallad särskild utredare (384 s.). Peter Martens. Familj, uppväxt och brott (Brottsförebyggande rådet 1992:1, 155 s.). Undersökning av skolungdomars brottslighet i relation till familjeförhållanden m. m.
    Straffrättslig jurisdiktion i Norden (Nordiska ministerrådet Nord 1992:17, 141 s.). Betänkande av nordiska straffrättskommittén. Claudio Marcello Tamburrini. Crime and punishment? (Almqvist & Wiksell International 1992, 293 s.). Akademisk avhandling om straffrättsteorier.

 

757 Göran Regner SvJT 1992 Processrätt
Det svenska domstolsväsendet. En kort introduktion (Justitiedepartementet 1992, 28 s.). En översikt över domstolarnas organisation och förfarande. Per Olof Ekelöf och Robert Boman. Rättegång. Fjärde häftet (6 upplagan Norstedts 1992, 263 s.). Ny utgåva av detta standardverk om bevis. Per Henrik Lindblom. Två uppsatser (Iustus 1992, 61 s.). Den ena uppsatsen behandlar de allmänna domstolarnas möjligheter att konkurrera med bl. a. skiljenämnder och den andra om frågor lagtolkning och rättstillämpning i domstolarna. Karin Synnerstad. Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet 1992, 165 s.). Examensarbete med genomgång av svenska rättsfall där marknadsundersökningar kommit till användning.
    Utredningen om vissa internationella insolvensfrågor. Betänkande (SOU 1992:78) av utredningen om vissa internationella insolvensfrågor (148 s.).
    Vissa kungörandefrågor (Ds 1992:90, 48 s.).

 

Offentlig rätt
Bostadsbidrag — enklare, rättvisare, billigare. Betänkande (SOU 1992: 89) av utredningen om bostadsbidragens organisation (123 s.).
    Det kommunala medlemskapet. Delbetänkande (SOU 1992:72) av lokaldemokratikommittén (27 s.).
    Enklare regler för statsanställda. LOA-utredningens huvudbetänkande (SOU 1992:60, 331 s.). Cecilia Gylling Lindkvist, Göran Rosenberg och Karl-Ingvar Rundqvist.
Lagen och psykiatrin. Kommentarer och författningar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatri m. m. (Publica 1992, 406 s.). Juridisk handbok om 1992 års lagstiftning om tvångsvård och behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. Johan Munck och Jan Vilgeus. Ordningsvakt och väktare. Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag (2 upplagan Publica 1992, 128 s.). Aktualiserad framställning som i första hand riktar sig till den berörda personalkretsen och deras uppdragsgivare. Carl Norström och Tor Sverne. Sekretess i socialtjänsten (2 upplagan Gothia 1992, 446 s.). Uppslagsbok för handläggare inom socialtjänsten.
    Pliktleverans. Slutbetänkande (SOU 1992:92) av pliktleveransutredningen (194 s.). Hans Ragnemalm. JO om offentlighetsprincipen (Juristförlaget 1992, 174 s.). Samling av fem års JO-beslut som rör handlingsoffentlighet och sekretess. Telelag. Betänkande (SOU 1992:70) av telelagsutredningen (432 s.). Val. Organisation, teknik, ekonomi. Betänkande (SOU 1992:108) av vallagsutredningen (289 s.). Lotta Westerhäll. Socialförsäkringar och EG (Nerenius & Santérus 1992, 164 s.). Presentation av EG-ländernas och Sveriges sociala trygghetssystem samt EG-rätten på området.

758 Göran Regner SvJT 1992 Ändringar i sekretesslagen i anledning av EES-avtalet (Ds 1992:84, 34 s.).

 

Skatterätt
Göran Englund. Beskattning av arv och gåva (9 upplagan Norstedts 1992, 268 s.). Denna lärobok har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning och praxis. Gunnar Rabe. Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1992 (Juristförlaget 1992, 516 s.). Ny upplaga av denna lagtextsamling. Hans Thornstedt, Erik Eklund och Gunnar Rabe. Skattebrott och skattetillägg (6 upplagan Norstedts 1992, 239 s.). Behandlar bl. a. de stora ändringar i sanktionssystemet som skett sedan förra utgåvan 1986. Erik Waller. AGL. Lärobok om arvs- och gåvoskatt (3 upplagan av Monika Linder, Iustus 1992, 180 s.). Systematisk redovisning avsedd för universitets- och högskoleundervisningen.

 

Utländsk och internationell rätt
Eric W. Essén och Lennart Pålsson. Konventionssamling i internationell privaträtt (4 upplagan Studentlitteratur 1992, 270 s.). Ersätter 1988 års utgåva. Göran Lysén. EG och dess institutioner — ett statsrättsligt perspektiv (2 upplagan Iustus 1992, 108 s.). EG som institution jämförd med staten som folkrättsligt och statsrättsligt begrepp.

 

Allmän och blandad juridik
Europagemenskap och rättsvetenskap. Utredning utförd av de juridiska fakulteterna på uppdrag av regeringen (Uppsala universitet 1992, 259 s.)(Iustus 1992, 291 s.). Analys av vilka krav och förutsättningar som kan komma att gälla för svensk juridisk vetenskap vid ett närmare samarbete med EG.
    Genteknik — en utmaning. Betänkande (SOU 1992:82) av genteknikberedningen (452 s.). — Genetic engineering — a challenge. Summary of SOU 1992:82. Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod (Iustus 1992, 153 s.). Läro- och handbok om juristernas ”arbetsredskap” och arbetsmetoder. Cecilia Magnusson. Rättsautomation. Särskilt om statsförvaltningens datorisering (Norstedts 1992, 617 s.). Akademisk avhandling om rättsfrågor i samband med myndigheters användning av informationsteknologi. Peter Seipel. Juristen och datorn. Introduktion till rättsinformatiken (4 upplagan Norstedts 1992, 227 s.). Bok för juristutbildningen om sambanden mellan juridiken och informationsteknologin. Stig Strömholm. Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära (4 upplagan Norstedts 1992, 476 s.). Ajourförd utgåva av denna bok om rättstillämpningens principiella problem. Jan Sundin. För Gud, staten och folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600–1840 (Institutet för rättshistorisk forskning 1992, 513 s.). Framställning om den lokala rättskipningens utveckling i det förindustriella Sverige.

759 Göran Regner SvJT 1992 Peter Wahlgren. Automation of legal reasoning. A study on artificial intelligence and law (Kluwer, Deventer, och Juristförlaget 1992, 436 s.). Framväxt och framtid i fråga om s. k. automatiserat beslutsfattande inom juridiken.
Göran Regner