JOSEPH M. LOOKOFSKY, Transnational Litigation and Commercial Arbitration: A Comparative Analysis of American, European and International Law. Transnational Juris Publications, Inc., Ardsley-on-Hudson, N.Y. — DJOF Publications, Copenhagen, 1992. 782 s.

 

Till skillnad från Skandinavien och övriga Västeuropa, där juridikstuderande i första hand studerar med hjälp av läroböcker, arbetar deras amerikanska kollegor först och främst med case books, där referat av ledande och/eller intressanta rättsfall återges och förses med läsanvisningar och diskussionsfrågor. Det rubricerade arbetet utgör ett mellanting, en kombination av de båda typerna av pedagogiska hjälpmedel, vilket är ganska naturligt med hänsyn till att upphovsmannen är juridikprofessor i Köpenhamn med bakgrund som amerikansk jurist.
    Boken handlar om internationella förmögenhetsrättsliga tvister, varvid framställningen inriktar sig på de internationellt privat- och processrättsliga frågorna. Som undertiteln anger begränsar sig verket inte till en enda rättsordning, utan författarens ambitioner har varit ”transnational and comparative”. Han har enligt min mening lyckats ganska väl med detta, låt vara att amerikanska, engelska och danska källor dominerar medan exempelvis franska, tyska och icke-danska nordiska källor förekommer så sällan att de nästan lyser med sin frånvaro. Tack vare behandlingen av ett antal internationella konventioner, bl. a. EG-konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen) och EG-konventionen om tillämplig lag på kontraktsrättsliga förpliktelser, täcker boken likväl i flera avseenden rättsläget även beträffande Frankrike, Tyskland och en rad andra länder.
    Huvudtexten är indelad i sex kapitel, avseende i tur och ordning allmän inledning, domsrättsfrågor, bestämmande av tillämplig rättsordning i avtals- och skadeståndsrättsliga mål, delgivning och bevisupptagning utomlands, erkännande och verkställighet av utländska avgöranden och skiljemannaförfarande. Ett hundratal sidor bilagor återger utdrag ur de viktigaste berörda konventionerna, vartill kommer ett rättsfallsregister och ett i typografiskt avseende något märkligt upplagt sakregister.
    Behandlingen av problematiken är inte så djupgående som man kanske skulle förvänta sig med hänsyn till bokens omfång, vilket huvudsakligen beror på de omfattande rättsfallsreferaten, som enligt min mening med fördel kunde ha kortats ner något mer än vad som skett. Det är exempelvis tveksamt om det var motiverat att i samband med EG-domstolens domar återge stora delar av generaladvokatens resonemang, vilka visserligen kan vara mycket intressanta men samtidigt har lagt beslag på utrymme som förmodligen kunde ha utnyttjats på ett mera givande sätt. Å andra sidan är det just rättsfallsreferaten med anslutande noteringar och frågor som gör att boken även kan användas som arbetsmaterial för seminarieövningar och underlag för självstudier. Det är ju långtifrån alla läsare som har tillgång till de stora rättsfallssamlingarna om åtskilliga hyllmeter. Rättsfallsurvalet har såvitt jag kan bedöma gjorts med stor omsorg.

SvJT 1993 Anm. av J. M. Lookofsky. Transnational Litigation 275 En svensk jurist, som kommer i kontakt med internationella affärstvister, kan ha stor nytta av boken, såväl om han vill utbilda sig på området som när han har ett konkret problem att lösa, För de svenska juridikstuderande är priset för denna paperback nog alltför högt. Enligt det danska företagets katalog är bokhandelspriset i Danmark 820 DKK, vilket betyder att boken hos en svensk bokhandlare förmodligen kommer att kosta en bit över tusen kronor.
Michael Bogdan