Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Ulf Bernitz. Den nya konkurrenslagen (Juristförlaget 1993, 83 s.). En samlad framställning om den nya lagstiftningen. Ronnie Eklund. Bolagisering — ett mode eller ett måste? Arbetsrättsliga lösningsmodeller i 21 koncerner (Juristförlaget 1993, 406 s.). Systematisk genomgång av koncernarbetsrätt på grundval av fältstudier. Anders Eriksson. Den nya familjerätten. Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv (4 upplagan Norstedts 1993, 148 s.). Den nya upplagan av denna grundläggande framställning redovisar bl. a. lagändringar.
    Ett papperslöst inteckningssystem m. m. (Ds 1993:14, 144 s.). Kurt Grönfors. Avtalsgrundande rättsfakta (Nerenius & Santérus 1993, 135 s.). Redovisning som kompletterar författarens kommentar till avtalslagen.
    Law and the weaker party. An Anglo-Swedish comparative study. Volume V. The comparison II. Ed. by Alan C. Neal and Anders Victorin (Butterworths , Chatham, 1992, 191 s.). Denna sist del i serien av komparativrättsliga studier behandlar arbetsrätt och summerar projektet.
    Löneskillnader och lönediskriminering. Om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Betänkande av löneskillnadsutredningen (SOU 1993:7, 320 s.).
    Marknadsdomstolens avgöranden 1992 (Norstedts 1993, 384 s.). Den fjortonde rättsfallssamlingen från domstolen. Peter Melz och Anders Victorin. Bostadsrätt (Juristförlaget 1993, 253 s.). Utvidgad upplaga av författarnas Bostadsrätt — 1991 års lagstiftning.
    Ny anställningsskyddslag. Delbetänkande av 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1993:32, 1074 s.).
    Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång (Ds 1993:24, 91 s.). Stig Sohlberg. Franchisejuridik (2 upplagan Norstedts 1993, 152 s.). Omfattande omarbetning mot bakgrund av bl. a. EG-anpassning av konkurrensrätten. Gösta Walin. Kommentar till ärvdabalken. Del I (1–17 kap.) Arv och testamente (4 upplagan Norstedts 1993, 438 s.). Ny upplaga som beaktar bl. a. tillkomsten av äktenskapsbalken och avskaffandet av omyndighetsförklaring.
    Vårdnadshavares skadeståndsansvar (Ds 1993:11, 34 s.).

Straffrätt
Efter Lindome (Ds 1993:15, 61 s.).
    Sveriges tillträde till Europarådets förverkandekonvention (Ds 1993: 17, 98 s.).

522 Göran Regner SvJT 1993 Processrätt
Christian Diesen. Utevarohandläggning och bevisprövning i brottmål (Juristförlaget 1993, 701 s.). Akademisk avhandling om prövningen av brottmål när den tilltalade inte deltar. Per Henrik Lindblom. Studier i processrätt (Norstedts 1993, 507 s.). 16, mestadels tidigare publicerade uppsatser i olika processrättsliga ämnen.
    Remissammanställning. Domstolsutredningens betänkande (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2000-talet. Arbetsuppgifter och förfaranderegler. Del A–C (Ds 1993:5, 1456 s.).

Offentlig rätt
Avgifter inom kommunal verksamhet — förslag till modifierad självkostnadsprincip (Ds 1993:16, 206 s.).
    EG och våra grundlagar. Betänkande av grundlagsutredningen inför EG (SOU 1993:14, 366 s.).
    En ny datalag. Slutbetänkande av datalagsutredningen (SOU 1993:10, 525 s., 337 s.).
    Justitiekanslern. En översyn av JK:s arbetsuppgifter m. m. Betänkande av 1991 års JK-utredning (SOU 1993:37, 343 s.).
    Kommunernas roll på alkoholområdet och inom missbrukarvården. Förslag till ändringar i lagen om handel med drycker och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Betänkande av LHD/LVM-utredningen (SOU 1993:31, 202 s.).
    Lag om totalförsvarsplikt. Delbetänkande av utredningen om författningsreglering av totalförsvarsplikten (SOU 1993:36, 221 s.).
    Miljöbalk. Huvudbetänkande av miljöskyddskommittén (SOU 1993:27, 753 s., 395 s.).
    Postlag. Betänkande av postlagsutredningen (SOU 1993:9, 258 s.). Hans Ragnemalm. JO om plan- och byggnadsväsendet (Juristförlaget 1993, 128 s.) och JO om miljö- och hälsoskydd (Juristförlaget 1993, 155 s.). Samlingar av JO-beslut under de senaste fem åren rörande rättstilllämpningen på de två områdena.
    Riksbanken och prisstabiliteten. Betänkande av riksbanksutredningen (SOU 1993:20, 268 s.).
    Skärpta åtgärder mot människosmuggling (Ds 1993:25, 34 s.). Socialförsäkringsregister. Slutbetänkande av utredningen om socialförsäkringsregisterlag (SOU 1993:11, 279 s.).
    Utlänningslagen. En partiell översyn. Betänkande av utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m. m. (SOU 1993:24, 116 s.).
    Ökat personval. Betänkande av personvalskommittén (SOU 1993:21, 256 s.). Skatterätt
Organisationen vid fastighetstaxeringen (Ds 1993:10, 204 s.). Robert Påhlsson. Beskattning av kapitalinkomst (Iustus 1993, 178 s.). Lärobok om beskattning av löpande kapitalinkomster och realisationsvinster samt bostäder och näringsfastigheter.

SvJT 1993 Ny juridisk litteratur 523 Utländsk och internationell rätt
Per Ahlin. Folkrätten i svensk säkerhetspolitik (Juristförlaget 1993, 389 s.). Akademisk avhandling om utvecklingen från andra världskrigets slut till nutid. Iain Cameron och Maja Kirilova Eriksson. An introduction to the European convention on human rights (Iustus 1993, 160 s.). Beskrivning av europarådskonventionen och dess inverkan på svensk och EG-rätt.
    Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (Ds 1993:2, 327 s.). Lotta Westerhäll. Socialförsäkringar och EG (2 upplagan Nerenius & Santérus 1993, 205 s.). Väsentligt omarbetad presentation av EG-rätten på området och svensk anpassning till denna.

Allmän och blandad juridik
Brottsoffren i blickpunkten — åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning (Ds 1993:29, 111 s.). Ulf Jensen och Staffan Rylander. Att skriva juridik. Regler och råd (Iustus 1993, 102 s.). Handbok för bl. a. det juridiska språket. Laila Kihlström. Pensionering direkt i företaget. Pensionsskuld, pensionsstiftelse, personalstiftelse. Civilrättsliga och skatterättsliga regler (Industriförbundet 1993, 271 s.). Behandlar de regler som blir tillämpliga när företag lämnar utfästelser om pension till sina anställda.
    Rättshistoriska studier XVIII (Institutet för rättshistorisk forskning 1992, 144 s.). Två rättshistoriska uppsatser om förmögenhetsrätt och två om straffrätt.
Göran Regner