Personalnotiser

 

Ny professor i Stockholm
Regeringen har den 24 juni 1993 utnämnt Bill W. Dufwa till professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet. Bill W. Dufwa avlade juris. kand.-examen i Stockholm 1962 och efter tingstjänstgöring blev han hovrättsfiskal 1965. Bill W. Dufwa har därefter huvudsakligen tjänstgjort vid Stockholms universitet; 1972 utnämndes han till ordinarie universitetslektor i handelsrätt, fr. o. m. 1975 var han tf. bitr. professor i civilrätt och sedan 1990 är han tf. professor i försäkringsrätt. Vid sidan om sin akademiska tjänstgöring har Bill W. Dufwa varit verksam både på domarbanan och i lagstiftningsarbete.
    Bill W. Dufwas rättsvetenskapliga arbete har gällt såväl skadestånds- som försäkringsrätt. Förutom många artiklar rörande bl. a. trafikskaderätt har av Bill W. Dufwa publicerats boken Produktansvar 1975.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 10 juni 1993 t. dep.råd i dep:t förordnat distr.åkl. vid åklagarmynd. i Karlskoga Kathrin Flossing, 11 juni förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Kavita Bäck Mirchandani att vara sekr. i utredningen om domstolarnas o. domarnas ställning inför 2000-talet (Ju 1993:06), 18 juni t. rättssakkunnig i dep:t förordnat tf. ass. i Svea hovr. Johan Kvart.

 

Socialdepartementet. Dep.chefen har 13 maj 1993 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Claes
Tenggren, s. d. förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Leif Gäverth att vara sekr. i utredningen (S 1993:02) ang. överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 3 maj 1993 förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Dag Valinder att vara sekr. i utredningen (Fi 1993:07) om översyn av uppbördslagstiftningen, 27 maj förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove Lindström att vara sekr. i utredningen (Fi 1993:11) om statliga myndigheters avtal, 14 juni förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Lena Juhlin att vara sekr. i utredningen (Fi 1993:08) om översyn av skattebrottslagen, 21 juli t. rättssakkunnig förordnat tf. ass. i kammarr. i Göteborg Christina Otto.

 

Näringsdepartementet. Regeringen har 24 juni 1993 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Staffan Sandström att vara dep.råd i dep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 13 maj 1993 förordnat regeringsrådet Gunnar Björne att vara ordf. på avd. i regeringsrätten.

 

610 Notiser SvJT 1993 Bostadsdomstolen. Regeringen har 27 maj 1993 förordnat hovr.lagmannen i Svea hovr. Gerhard Wikrén att vara ordf. i bostadsdomstolen, 3 juni förordnat bostadsdomaren Hans Anderberg att vara ställföretr. f. ordf. i bostadsdomstolen.

 

Försäkringsöverdomstolen. Regeringen har 3 juni 1993 förordnat professorn vid universitetet i Lund Rune Lavin att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkringsdomare.

 

Hovrätterna. Regeringen har 19 maj 1993 t. hovr.lagm. i Svea hovr. utnämnt exp.chefen i näringsdep:t, hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Staffan Laurén, 27 maj t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt bostadsdomaren, hovr.rådet i Göta hovr. Gerhard Wikrén, 3 juni t. fastighetsråd i hovr. f. Västra Sverige utnämnt distriktslantmätaren Stig Landin, 17 juni t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Övre Norrland utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Ingrid Olsson, s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland utnämnt distriktsåkl. vid åklagarmynd. i Umeå Anders Carlbaum.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 28 april 1993 fisk:a Jakob Hedenmo o. Gustaf Sjöberg, 26 maj fisk:a Lars Dirke, Annika Folkeson, Beatrice Hernqvist o. Monica Kämpe, 16 juni fisk:a Carina Asplin, Christina Jacobsson, Britt-Mari Lundberg o. Ylva Osvald, 7 juli fisk:a Björn Hansson, Ingegerd Ronge o. Ann-Katrin Törnqvist, 8 juli fisk:a Richard Berlin o. Marianne Nilsson, 9 juli fisk. Johan Kvart samt 12 juli fisk. Kenneth Nordlander.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 28 maj 1993 fisk:a Elisabeth Karlén o. Bob Nilsson samt 18 juni fisk. Lennart Strinäs. Hovrätten för Västra Sverige har 5 maj 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Christina Broad, Christina Brockmeyer, Mats Dahlgren, Johan Isaksson o. Cecilia Tisell.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 19 aug. 1993 förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Göteborg Sune Häggbom att inneha en tidsbegränsad tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr., s. d. förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Jönköping Gunnar Ramberg att inneha en tidsbegränsad tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr., s. d. förordnat kammarr.rådet i kammarr. i Sthlm Kerstin Belfrage att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i kammarr.
    Kammarrätten i Jönköping har t. kammarr.ass. förordnat 1 april 1993 fisk. Björn Persson samt 6 juli fisk:a Kerstin Claesson o. Bengt Nordqvist.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 19 maj 1993 t. lagman i Uddevalla tr. utnämnt rådm. i tr. Sverker Tell, 17 juni t. rådm. i Solna tr. utnämnt tf. revisionssekr. Peter Borgström, s. d. förordnat tf. revisionssekr. Gustaf Lindstedt att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södra Roslags tr., 24 juni t. lagman i Ludvika tr. utnämnt rådm. i tr. Jan Rudberg, s. d. t. rådm. i Skellefteå tr. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Roger
Wikström, s. d. t. rådm. i Helsingborgs tr. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Agneta Lindelöf, 19 aug. t. chefsrådm. i Göteborgs tr. utnämnt rådm. i tr. Barbro Thorblad,

SvJT 1993 Notiser 611 s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass:a i Svea hovr. Anna Mörner o. Meit
Camving Gillberg, s. d. t. rådm. i Falu tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Jörgen Karlsson, s. d. t. rådm. i Karlskoga tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Tommy Eriksson, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ulla
Nilsson, s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Västerås tr. Hans Nilsson t. rådm. i Trelleborgs tr. , s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Huddinge tr. Thomas Chambert t. rådm. i Halmstads tr. , s. d. t. rådm. i Sundsvalls tr. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Kristina
Almqvist, s. d. t. rådm. i Lycksele tr. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Henrik
Aspegren, s. d. t. fastighetsråd i tingsrätterna utnämnt överlantmätaren i Jämtlands län Bengt Linderson, s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Bodil Ryde att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 10 juni 1993 t. hyresråd i hyresnämnden i Göteborg, tillika chef f. nämndens kansli utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i hovr. f. Västra Sverige Bo
Rolfson.

 

Justitiekanslern. Justitiekanslern har 10 maj 1993 t. föredragande hos justitiekanslern förordnat ass. i Göta hovr. Anders Johnson.

 

Riksdagens ombudsmän (JO) har förordnat hovr.ass. Bengt Billquist att fr. o. m. 1 juni 1993 vara rättssakkunnig föredragande hos JO, förordnat kammarr.ass. Nils-Ove Äng att fr. o. m. 15 juni vara rättssakkunnig föredragande hos JO, förordnat föredraganden hos JO Albert Johnson att fr. o. m. 1 juli vara byråchef hos JO, förordnat kammarr.ass. Eva Frånlund Althin att fr. o. m. den 1 aug. vara rättssakkunnig föredragande hos JO, förordnat tf. byråchefen Lars Clevesköld att fr. o. m. 1 september vara byråchef hos JO, förordnat föredraganden hos JO Carina Hedbom Blomkvist att fr. o. m. 1 september inneha ett långtidsvik. på tjänst som byråchef hos JO.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 3 juni 1993 t. chefsåkl. vid åklagarmynd. i Malmö utnämnt kammaråkl. vid mynd. Peter Tjäder.

 

Polisväsendet. Regeringen har 27 maj 1993 förordnat polisintendent vid polismynd. i Märsta Leena Kangas att inneha ett långtidsvik. på tjänst som polismästare vid polismynd., s. d. förordnat polissekr. vid polismynd. i Nyköping Claes Herdenstam att inneha ett långtidsvik. på tjänst som polismästare vid polismynd. i Strängnäs, 1 juli förordnat polischefen vid polismynd. i Sveg Matz Larsson att vara bitr. länspolismästare vid polismynd. i Jämtlands län.

 

 

 

612 Notiser SvJT 1993 I detta häfte (s. 533–612) har medverkat bl. a.

 


Per Cramér, doktorand vid Stockholms universitet Hugo Tiberg, professor vid Göteborgs universitet Marianne Levin, tf. professor vid Stockholms universitet Jan Andersson, doktorand vid Uppsala universitet Maarit Jänterä-Jareborg, docent, högskolelektor vid Uppsala universitet
Johan Schelin, doktorand vid Uppsala universitet Rolf H. Lindholm, jur. dr, minister, utrikesdepartementet Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Marie-Hélène Boccara, doktorand vid Uppsala universitet