Det 33:e nordiska juristmötet
I slutet av det 32:a nordiska juristmötet i Reykjavík bjöd den danska lokalstyrelsen till möte 1993. Det 33:e juristmötet ägde därför rum i Köpenhamn och gick av stapeln den 18–20 augusti 1993. Omkring 1 300 deltagare och ledsagare från de fem nordiska länderna deltog.
    Dagen för mötets öppnande sammanträdde den gemensamma nordiska styrelsen för juristmötet varvid behandlades bland annat förvaltningen under åren 1990–1992 av Gunnar Swensons fond för De Nordiska Juristmötena.
    I närvaro av Hennes Majestät Drottning Ingrid öppnades mötet den 18 augusti. Den danska lokalstyrelsens ordförande landsretssagfører Kristian Mogensen hälsade deltagarna och ledsagarna välkomna varvid han särskilt framhöll att antalet deltagare aldrig hade varit större, men att ledsagarna blivit färre jämfört med tidigare juristmöten. Hälsningsanförandet besvarades av den isländska lokalstyrelsens ordförande fhv. hæstaréttardómari Ármann Snævarr, och på förslag av denne valdes Kristian Mogensen till ordförande för mötet.
    Till vice ordförande utsågs ordförandena i de övriga ländernas lokalstyrelser, Ármann Snævarr, Island, justitierådet Anja Tulenheimo-Takki, Finland, høyesterettsjustitiarius, dr jur. Carsten Smith, Norge, och rektor, professor Stig Strömholm, Sverige. Till sekreterare valdes, advokat Tove H. Dahl, Danmark (tillika generalsekreterare för mötet), advokat Mikael Aspelin, Finland, hæstaréttarritari Erla Jónsdóttir, Island, och departementsrådet Stefan Strömberg, Sverige.
    I samband med öppnandet av juristmötet utdelades Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till fhv. hæstaréttardómari, fhv. rektorn för Islands universitet, ordföranden i den isländska lokalstyrelsen, professor Armann Snævarr. Han fick motta prisdiplomet ur Drottning Ingrids hand. Professor Bernhard Gomard, Danmark, höll under öppningsmötet ett anförande under rubriken ”Jurean under forandring og udvikling”.
    Under onsdagens eftermiddag och torsdagen hölls därefter följande sektionsmöten och gruppdiskussioner.

 

Sektionsmöten
1. Urimlige aftalevilkår. Professor, dr jur. Viggo Hagstrøm, Norge, referent, professor Børge Dahl, Danmark, korreferent och advokat Helge Svarva, Norge, debattledare.

 

2. Det civilretlige advokatansvar. Hæstaréttarlögmadur Gestur Jónsson, Island, referent, justitieråd Göran Portin, Finland, korreferent och ríkislögmadur Gunnlaugur Claessen, Island, debattledare.

 

3. Familiebegrebet og lovgivningen. Biträdande professor Eva Gottberg, Finland, referent, hæstaréttardómari Gudrún Erlendsdottír, Island, korreferent och justitieråd Gustaf Möller, Finland, debattledare.

 

704 Notiser SvJT 1993 4. Samfundstjeneste som sanktion. Överdirektör Marianne Håkansson, Sverige, referent, høyesterettsadvokat Ole Jacob Bae, Norge, korreferent och prorektor, professor Madeleine Leijonhufvud, Sverige, debattledare.

 

5. Regionalt og lokalt selvstyre — en trussel mod retssikkerhed og ligebehandling? Professor, jur. dr Jan Fridthjof Bernt, Norge, referent, förvaltningsråd Pekka Hallberg, Finland, korreferent och fylkesmann Mona Røkke, Norge, debattledare.

 

6. EF-rettens indvirkning på lovgivningsmetode og retsanvendelse i Norden. Lagstiftningsråd Niilo Jääskinen, Finland, referent, advokat Karsten Hagel-Sørensen, Danmark, korreferent och justitieråd Leif Sevón, Finland, debattledare.

 

7. Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder. Professor, jur. dr Bo von Eyben, Danmark, referent, justitieråd Bertil Bengtsson, korreferent och advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark, debattledare.

 

8. Den offentlige kontrol med finansmarkederne. Lagman Anders Nordström, Sverige, referent, professor, dr jur. Erling Selvig, Norge, korreferent och kammarrättspresident Jan Francke, Sverige, debattledare.

 

9. Regulering af den kollektive arbejdsret ved love eller ved aftale? Chefsjurist Erland Olauson, Sverige, referent, advokat Marianne Norrbom, Danmark, korreferent och ordföranden i arbetsdomstolen Nina Pripp, Sverige, debattledare.

 

10. Kollektive søgsmål. Lektor Peter Møgelvang-Hansen, Danmark, referent, professor Per Henrik Lindblom, Sverige, korreferent och landsdommer Ulla Rubenstein, Danmark, debattledare.

 

11. Forsikringsselskabers og bankers informationspligt, navnlig ved tegning og fornyelse af forsikrings- og pensionsaftaler. Professor Thomas Wilhelmsson, Finland, referent, direktør, advokat Jørgen Gawinetski, Danmark, korreferent och verkställande direktör Pentti Ajo, Finland, debattledare.

 

12. Fjendtlig virksomhedsovertagelse. Advokat, dr jur. Jan Schans Christensen, Danmark, referent, advokat Leif S. Thorsson, Sverige, korreferent och advokat Jesper Lett, Danmark, debattledare.

 

13. Appelbegrænsning ved domstolsafgørelser i første instans. Advokat Lars Laurin, Sverige, referent, hæstaréttardómari Hrafn Bragason, Island, korreferent och hovrättspresident Birgitta Blom, Sverige, debattledare.

 

14. National og europæisk konkurrenceret. Advokatfullmektig Siri Teigum, referent, professor Kirsti Rissanen, Finland, korreferent och advokat A. C. Stray Ryssdal, Norge, debattledare.

 

SvJT 1993 Notiser 705 15. Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet.
    Professor, dr jur. Ellen Margerethe Basse, Danmark, referent, amanuensis Hans Chr. Bugge, Norge, korreferent och landsretssagfører, dr jur. Allan Philip, Danmark, debattledare.

 

Gruppdiskussioner
1. Privatisering af offentlige funktioner — muligheder og grænser. Arrangörer: Överdirektör K. J. Lång, lagstiftningsråd Heikki Kanninen och lagstiftningsdirektör Matti Niemivuo, samtliga från Finland.

 

2. Rekonstruktion eller konkurs? Arrangörer: Advokat, adj. professor Stefan Lindskog och bankdirektör Björn Edgren, Sverige.

 

3. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold. Arrangörer: Lagdommer Øyvind Smukkestad, Norge, førsteamanuensis Kirsti Strøm Bull, Norge, regeringsråd Lars Tottie, Sverige och advokat Regine Ramm Bjerke, Norge.

 

På fredagen, mötets tredje dag, hölls det avslutande plenarmötet vid vilket såväl deltagare som ledsagare deltog. Mötet behandlade ämnet ”Domstolenes og dommernes ouafhængighed”. Diskussionen inleddes med anföranden av høyesterettsdommer Hans M. Michelsen, Norge och lagmannen Karl-Gunnar Ekeberg, Sverige, vilka båda hade skrivit referat över ämnet som sänts ut till deltagarna. Diskussionen leddes av den danska lokalstyrelsens ordförande landsretssagfører Kristian Mogensen.
    Sedan debatten avslutats inbjöd rektor, professor Stig Strömholm på den svenska lokalavdelningens vägnar till det 34:e juristmötet i Stockholm den 21–23 augusti 1996. Mötet accepterade inbjudan.
    Förutom de juridiska diskussionerna hade den danska lokalstyrelsen även anordnat ett program av mer sällskaplig karaktär. Den första kvällen inbjöd Köpenhamns stad till mottagning, vilken hölls i bland annat Köpenhamns rådhus. Torsdagskvällen var deltagarna och ledsagarna i möjligaste mån inbjudna till danska juristers hem och övriga bjöds på buffetmiddag på Nationalmuseet. Den avslutande kvällen anordnades bankett med dans på Bella Center. För ledsagarna fanns anordnat ett särskilt program vilket gav möjligheter till inträngande besök på olika företag och institutioner.
    Vid mötet valdes nationsvis lokalstyrelser för tiden fram till nästa juristmöte. Till ledamöter av den svenska lokalstyrelsen valdes advokat Claes Beyer (omval), hovrättspresident Birgitta Blom (omval), bankdirektör Bertil G. Bylund (omval), generaldirektör Sten Heckscher (omval), justitierådet Anders Knutsson (omval), prorektor, professor, Madeleine Leijonhufvud (omval), kammarrättspresident Henry Montgomery (omval), ordföranden i arbetsdomstolen Ove Sköllerholm (omval), rektor, professor Stig Strömholm (omval) och advokat Magnus Ullman (nyval).
    På sedvanligt sätt hade det skriftliga diskussionsunderlaget tryckts och på förhand distribuerats till mötesdeltagarna. Förhandlingarna vid mötet togs upp på band. Till skillnad från tidigare möten var en referatskrivare anlitad vid varje diskussion. Referatskrivaren kommer att ge en

706 Notiser SvJT 1993 redigerad sammanställning av de diskussioner som fördes. Referaten kommer att tryckas och tillställas samtliga medlemmar. De medlemmar som inte hade tillfälle att delta i mötet kommer då också att få det skriftliga diskussionsunderlaget. Svenska jurister kan vinna medlemskap genom att antingen delta i ett juristmöte eller att sätta in avgiften för passiv medlem, f. n. 250 kr, på postgirokonto 50 40 20-9, vilket tillhör den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, adress Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm.
Erik Brattgård