Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Ulf Bernitz. Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare (Norstedts 1993, 289 s.). Sammanställning av studier på rättsområdet.
    Bostadsrättsoption och andra ändringar i bostadsrättslagstiftningen (Ds 1993:54, 104 s.).
    Det allmännas skadeståndsansvar. Betänkande av kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar (SOU 1993:55, 363 s.).
    EG:s direktiv i bolags- och börsrätt. Direktivsamling. Utg. av Per Thorell (Iustus 1993, 329 s.). Sammanställning av EG-rättskällor med en svensk introduktion. Olle Hed och Jori Munukka. Standardavtal — en formulärsamling (Juristförlaget 1993, 279 s.). Exempel på avtal på olika förmögenhetsrättsliga områden. Bert Lehrberg. Köprätt (Norstedts 1993, 229 s.). Koncentrerad framställning för i första hand praktiskt verksamma. Stefan Lindskog. Kvittning. Om avräkning av privaträttsliga fordringar (2 upplagan Norstedts 1993, 778 s.). Omarbetad doktorsavhandling med en systematisk analys av rättsliga problem.
    Miljöskadeförsäkringen i framtiden. Slutbetänkande av miljöförsäkringsutredningen (SOU 1993:78, 217 s.).
    Moderna betalningsmetoder. En beskrivning och civilrättslig inventering (Ds 1993:56, 265 s.). Anders Morin och Anders Stenlund. Den nya svenska konkurrenslagen (Industriförbundet 1993, 74 s.). Översikt över den nya lagstiftningen.
    Ny försäkringsavtalslag (Ds 1993:39, 390 s.). Ny marknadsföringslag. Slutbetänkande av marknadsföringsutredningen (SOU 1993:59, 848 s.).
    Placeringsregler för försäkringsbolag. Promemoria upprättad av docenten Lars Nyberg (Ds 1993:57, 175 s.). Jan Ramberg. Inledning till köprätten (Norstedts 1993, 181 s.). Översiktlig redogörelse för den nya lagstiftningen. Åke Saldeen. Barn och föräldrar (Iustus 1993, 128 s.). Framställning för juristutbildningen.
    Skydd för skadelidandes anspråk på trafikskadeersättning vid försäkringsgivarens insolvens (Ds 1993:35, 68 s.).
    Sociallagarna. Familjerätten i socialtjänsten. Red. Gunnar Danielsson m. fl. (Gothia 1993, 191 s.)
Utvecklingslinjer inom avtalsrätten. Red. Claes Sandgren (Norstedts 1993, 136 s.). Antologi med bidrag till ett svensk-finskt forskarseminarium. Gösta Walin. Kommentar till ärvdabalken. Del II (18–25 kap.) Boutredning och arvsskifte. Sambolagen, FAL m. m. (3 upplagan Norstedts 1993, 352 s.). Genomgripande ändringar i familjelagstiftningen redovisas.

792 Göran Regner SvJT 1993 Ändringar i hyresförhandlingslagen m. m. (Ds 1993:30, 202 s.). Översyn av arbetsmiljölagen. Betänkande av utredningen om översyn av arbetsmiljölagen (SOU 1993:81, 219 s.).
    Översyn av lagen om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar och för civilförsvarets internationella kännetecken (Ds 1993:59, 30 s.).

Straffrätt
Carl M Elwing, Per-Edwin Wallén och Erland Aspelin. Brott och brottmål (7 upplagan Norstedts 1993, 195 s.). Omarbetad utgåva om straffrätt och straffprocessrätt. Olle Hoflund. Narkotikabrotten. En straffrättslig studie (3 upplagan Juristförlaget 1993, 150 s.). Kommentar till bestämmelser i narkotikastrafflagen, varusmugglingslagen och brottsbalken. — Straff och andra reaktioner på brott (3 upplagan Juristförlaget 1993, 200 s.). Kommentar beträffande brottsbalkens påföljdssystem. Madeleine Leijonhufvud. HIV-smitta — straff- och skadeståndsansvar (Norstedts 1993, 188 s.). Analys av rättsläget med förslag till särskild straffregel. Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg. Straffansvar (4 upplagan Juristförlaget 1993, 165 s.). Grundläggande lärobok i straffrätt.
    Reaktion mot ungdomsbrott. Betänkande av ungdomsbrottskommittén (SOU 1993:35, 596 s., 153 s.).
    Verkställighet av fängelsestraff. Huvudbetänkande av fängelseutredningen (SOU 1993:76, 676 s.).

Processrätt
Bengt Lindell. Processuell preklusion av nya omständigheter eller bevis rörande saken (Norstedts 1993, 428 s.). Utförlig behandling av de skärpta reglerna om möjligheterna att prekludera.
    Specialdomstolarna i framtiden (Ds 1993:34, 150 s.).

Offentlig rätt
EG och den svenska grundlagen — förbundsstat i vardande? Seminarium 16 april 1993. Red. Fredrik Sterzel (Rättsfonden 1993, 195 s.). Diskussionsinlägg om utredningsförslag och om EG:s konstitutionella natur.
    Elkonkurrens med nätmonopol. Delbetänkande av ellagstiftningsutredningen (SOU 1993:68, 508 s.).
    En gräns för filmcensuren. Delbetänkande från våldsskildringsrådet (SOU 1993:39, 109 s.).
    Enskild vård och omsorg — offentlig tillsyn (Ds 1993:38, 119 s.). Ersättning vid arbetslöshet. Betänkande från utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring (SOU 1993:52, 527 s., 117 s.).
    Europakonventionens införlivande med svensk rätt. Seminarium 16 maj 1993. Red. Fredrik Sterzel (Rättsfonden 1993, 141 s.). Diskussionsinlägg i anslutning till utredningsförslag.
    Fri- och rättighetsfrågor. Del A Regeringsformen. Del B Inkorporering av europakonventionen. Delbetänkanden av fri- och rättighetskommittén (SOU 1993:40, 303 s., 242 s.).

SvJT 1993 Ny juridisk litteratur 793 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (Ds 1993:49, 55 s.). Erik Holmberg och Nils Stjernquist. Vår författning (9 upplagan Norstedts 1993, 328 s.). Ny upplaga av denna konstitutionella ”pocketbok”. Sören Häggroth, Kai Kronvall, Curt Riberdahl och Karin Rudebeck. Kommuner och landsting. En grundbok (Norstedts 1993, 126 s.). Orientering om den lokala självstyrelsen i omvandling.
    Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd. Delbetänkande av lokaldemokratikommittén (SOU 1993:77, 97 s.).
    Lag om införande av miljöbalken. Delbetänkande av miljöskyddskommittén (SOU 1993:66, 88 s.).
    Lag om vissa vägtullar i Stockholms län. En modell (Ds 1993:52, 36 s.). Några frågor om sekretess (Ds 1993:55, 98 s.). Polisens rättsliga befogenheter. Delbetänkande av polisrättsutredningen (SOU 1993:60, 315 s.).
    Rätten till bistånd inom socialtjänsten. Delbetänkande av socialtjänstkommittén (SOU 1993:30, 392 s.).
    Serveringsbestämmelser. Förslag till ändringar i lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD). Delbetänkande av alkoholpolitiska kommittén (SOU 1993:50, 318 s.).
    Sociallagarna. Individ- och familjeomsorg. Red. Gunnar Danielsson m. fl. (Gothia 1993, 263 s.). Sammanställning av författningstexter.
    Utvisning på grund av brott. Delbetänkande av utvisningsutredningen (SOU 1993:54, 122 s.).
    Vissa kyrkofrågor. Delbetänkande av kyrkoberedningen (SOU 1993:46, 293 s.).
    Våra grundlagar och EG — förslag till alternativ (Ds 1993:36, 46 s.).

Skatterätt
Beskattning av bilförmån (Ds 1993:53, 43 s.).
    Beskattning av enskild näringsverksamhet, m. m. Ändringar i bolagsbeskattningen (Ds 1993:28, 338 s.).
    Beskattning av fastigheter, del I — schablonintäkt eller fastighetsskatt. Delbetänkande av fastighetsbeskattningsutredningen (SOU 1993:57, 104 s.). Asbjörn Eriksson. Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (2 upplagan Studentlitteratur 1993, 400 s.). Grundläggande bok i skatterätt. Boel Flodgren och Martin Smiciklas. Skatterättens grunder (Studentlitteratur 1993, 79 s.). Nyutgåva avsedd bl. a. för juridisk grundkurs. Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. Del 2. Den ekonomiska dubbelbeskattningen. Delbetänkande av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1993:29, 199 s.). Pär Frohnert. Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719–1775 (Institutet för rättshistorisk forskning 1993, 373 s.). Akademisk avhandling om skatteförvaltningen under frihetstiden.

794 Göran Regner SvJT 1993 Rättssäkerheten vid beskattningen. Betänkande av rättssäkerhetskommittén (SOU 1993:62, 263 s.). Ulf Söderholm och Göran Grosskopf. Den nya fåmansföretagsbeskattningen (Beyronds 1993, 232 s.). Översikt av den skatterättsliga särbehandlingen av fåmansföretagen.
    Vissa mervärdeskattefrågor 2. Offentlig verksamhet m. m. Delbetänkande av utredningen om vissa mervärdeskattefrågor (SOU 1993:75, 115 s.).
    Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen. Slutbetänkande av utredningen om tjänsteinkomstbeskattning (SOU 1993:44, 361 s.).

Utländsk och internationell rätt
Cristoph Andersson. Öppet för insyn — hur länge till? (Utbildningsförlaget Brevskolan 1993, 62 s.). Belysning av offentlig insyn i några europeiska länder, bl. a. Sverige, Danmark, Frankrike och England. Hans Danelius. Mänskliga rättigheter (5 upplagan Norstedts 1993, 315 s.). Omarbetning med hänsyn till den snabba rättsutvecklingen både i Europarådsorganen och inom Norden. Jonas Ebbesson. Internationell miljörätt (Iustus 1993, 196 s.). Introduktion till det internationella miljösamarbetets rättsliga grund. Eyassu Gayim. The Eritrean question. The conflict between the right of self-determination and the interests of states (Iustus 1993, 716 s.). Akademisk avhandling i folkrätt. Johanna Schiratzki. Muslimsk familjerätt. Lagar, seder och attityder (Norstedts 1993, 128 s.). Främst inriktad på iransk rätt.
    Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt deras förstöring. Lagstiftningsdel (Ds 1993:50, 79 s.).
    Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom den Europeiska säkerhetskonferensen (ESK) (Ds 1993:48, 129 s.). Per Thorell. EG:s redovisningsrätt. Kommentar till fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiven (Iustus 1993, 246 s.). ”Lag”-kommentar från svenskt perspektiv.

Allmän och blandad juridik
Michael Bogdan. Komparativ rättskunskap (Norstedts 1993, 256 s.). I första hand kursbok för juridikstudier.
    Festskrift till Bertil Bengtsson (Nerenius & Santérus 1993, 571 s.). Uppsatser i främst civil- och processrättsliga ämnen.
    Forhandlingerne på Det 32. nordiska juristmöde i Reykjavik den 22.– 24. august 1990. Del II. Udg. av den islandske styrelse (Reykjavik 1993, 586 s.). Debattinlägg m. m. som kompletterar Del I med skrivna uppsatser.
    Frihet och ansvar i stället för reglering (Svenska arbetsgivareföreningen 1993, 126 s.). Dokumentation från ett seminarium om avreglering. Bert Lehrberg. Praktisk juridisk metod (1992; 2 upplagan Iustus 1993, 175 s.). Läro- och handbok om juristernas ”arbetsredskap” och arbetsmetoder.

SvJT 1993 Ny juridisk litteratur 795 Ebba Sverne och Tor Sverne. Patientens rätt (Norstedts 1993, 201 s.). Handledning om patienters rättigheter gentemot hälso- och sjukvården m. m.
    Telekommunikationsrätt. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993. Red. Peter Blume (Norstedts 1993, 208 s.). Uppsatser om rättsliga frågor på en förändrad telekommunikationssektor, bl. a. ADB-frågor.
Göran Regner