Pristävling i juridiskt författarskap för yngre jurister
Svensk Juristtidning utlyser en pristävling i juridiskt författarskap för yngre jurister. Pristävlingen syftar till att bland yngre jurister uppmuntra författande av artiklar i juridiska frågor. Ämnet för bidragen till tävlingen skall vara antingen ett teoretiskt eller ett praktiskt juridiskt problem eller en rättspolitisk fråga. Vid bedömningen av bidragen kommer särskilt att beaktas ämnesvalet, förmågan att avgränsa och hantera ämnet, dispositionen samt språket. Ämnet för bidraget bör vara av allmänt intresse för en jurist eller för en större grupp jurister. Det hindrar inte att mer udda ämnen med hänsyn till andra kvalitéer hos bidraget kan komma att belönas. Det valda ämnet bör avgränsas på ett tydligt och sakligt motiverat sätt. Bidraget bör innehålla en presentation av en lösning på ett juridiskt problem eller en ståndpunkt i en rättspolitisk fråga. Artikeln bör disponeras så att läsaren på ett tillfredsställande sätt kan tillgodogöra sig ämnet. Språket i bidraget bör vara lättläst men samtidigt stringent. Ett gott och konsekvent språkbruk skall eftersträvas. Bidraget skall vara på 8–12 A4-sidor, radavstånd 1,5. Bidrag eller uppsatser som i allt väsentligt överensstämmer med bidraget får inte ha publicerats i tidskrift eller på annat sätt gjorts tillgängligt för en bredare krets. Tävlingen är uppdelad i två klasser: en för juris studerande och en för yngre yrkesverksamma jurister, varmed avses notarier, fiskalsaspiranter, fiskaler, åklagaraspiranter, assistentåklagare, biträdande jurister, doktorander och andra jurister med högst fem års yrkesverksamhet efter examen. I varje klass utdelas tre priser: 1:a pris 10 000 kr, 2:a pris 5 000 kr och tredje pris 3 000 kr. De vinnande bidragen kommer att publiceras i Svensk Juristtidning.
    Bidragen kommer att bedömas av en jury bestående av professor Stig Strömholm, hovrättspresidenten Birgitta Blom, professor Michael Bogdan och professor Gustaf Lindencrona.
    Bidragen skall vara Svensk Juristtidnings redaktion tillhanda senast den 1 september 1993. Vinnare kommer att tillkännages den 1 november 1993. Deras bidrag kommer att publiceras i häfte 10 för 1993. Upplysningar om pristävlingen lämnas av tidskriftens redaktör, Stefan Strömberg 08-763 47 38, eller av redaktionssekreterarna, Inger Söderholm, 08767 71 59, och Gunilla Svahn Lindström, 08-626 93 32.