SvJT 1993 Notiser 803 Vidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier för yngre jurister
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utlyser härmed ånyo för ansökan ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister, både sådana som redan är verksamma i offentlig tjänst och sådana som har för avsikt att från annan verksamhet eller med just avlagd examen inträda i sådan tjänst. Stipendierna är inte avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar studier läsåret 1994/95 av utländsk eller internationell rätt, företrädesvis särskilda främmande rättssystem och komparativ rätt, under ett år (två terminer) vid högre utbildningsanstalt, normalt universitet eller högskola, i utlandet. Vid tillsättningen av stipendierna, som beräknas komma att uppgå till ett 15-tal, kommer en fördelning på flera länder att eftersträvas. Västeuropa, med särskild markering av Tyskland och Frankrike, förutsätts därvid bli väl representerat.
    Stipendium kan inte kombineras med tjänst eller bidrag från annat håll. Om ansökan om bidrag har ingivits eller kommer att inges till annan bidragsgivare, skall detta anges i ansökan.
    Stipendiebeloppet upgår normalt till 125 000–150 000 kr per läsår beroende på det lokala kostnadsläget. Eventuella kursavgifter tillkommer. För varje medföljande familjemedlem tillkommer tio procent på grundbeloppet.
    Stipendiet betalas ut i halvårsrater. Det förutsätts att vid rekvisition av den andra halvårsraten en första rapport avges om verksamhet och erfarenheter och att en liknande rapport utan anmaning avges vid avslutning av stipendieåret.
    Det skall upplysas, att anmälningstiden för ett visst läsår i vissa länder (såsom i Storbritannien) ofta utgår redan tidigt under det år då studierna skall påbörjas (även om studiestarten äger rum sent på året, t. ex. i oktober).
    Behörig att söka stipendium är person, som vid ansökningstillfället avlagt jur. kand.-examen och som ej fyllt 35 år. Ansökningar från personer, som vid ansökningstillfället inte avlagt examen, kan ej beaktas. Ansökan skall inges av den person, som önskar komma i fråga som stipendiat.Till ansökan skall utom meritförteckning och referenser inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort inklusive universitet, institution etc. Det bör anges när planerad kurs eller dylikt börjar, huruvida tillträde sökts och när svar kan förväntas. Innan utbetalning sker, skall det styrkas att studieplats verkligen erhållits. Med hänsyn till att vissa utbildningar har ett begränsat intag av utländska deltagare, bör ansökan omfatta minst två alternativ. I de fall särskilda kursavgifter utgår, skall detta uppges i ansökan med angivande av belopp.
    Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen. Fullständig ansökan med bilagor inges i sex exemplar och ställs till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16067, 103 22 Stockholm.
    Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 december 1993.

804 Notiser SvJT 1993 Upplysningar lämnas av professor Jan S. Nilsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tel. 08/679 96 09, eller av Gunnel Andersson, sekreterare, tel. 08/763 83 43.