Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet har f. n. forskningsanslag lediga till ansökan. (om forskningsrådets verksamhet, se senast SvJT 1990 s. 513.
    Ansökan bör göras på särskild blankett. Blanketter och anvisningar
erhålls genom forskningsrådets sekreterare Kristina Ståhl, Ölandsresan 13, 757 55 Uppsala (tel. 018-18 20 04 eller 018-42 00 77). Ansökan måste ha kommit in till sekreteraren senast den 1 mars 1993.
    Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare
samt i Sverige av professor Gustaf Lindencrona, finansrådet Johan Salsbäck och professor Jan Södersten.