Rättsfallsöversikter i SvJT — en kommentar Man har gett mig möjlighet att kommentera vad Jan Hellner anfört i denna arikel. Det är av stort värde att han tar upp de allmänna frågorna om rättsfallsöversikternas utformning, och det mesta som han säger om detta kan jag nog instämma i. Själv har jag funnit det problematiskt från flera synpunkter att skriva sådana översikter som justitieråd; såvitt jag förstår, får man försöka diskutera HDs avgöranden på samma sätt som en utomstående skulle ha gjort, fast man möjligen i särskilda fall får göra en kontroll hos en kollega så att man inte helt missförstår ett oklart avgörande. Den aktuella rättsfallsöversikten — min femte i Svensk Juristtidning — skulle emellertid publiceras sedan jag avgått som justitieråd, varför jag trodde mig kunna skriva något mer personligt än tidigare. — Jag kan också hålla med om att informationsvärdet ökar med fullständiga litteraturhänvisningar, något som jag hittills inte haft ambitionen att ge.1 Vidare reagerar Hellner tydligen mot att jag, närmast av utrymmesskäl, utan motivering instämmer med olika domar eller doktrinuttalanden; det skulle enligt honom medföra risk att någon läsare brydde sig om min åsikt, som i och för sig saknade intresse. Jag kan acceptera även det resonemanget, om också utan större entusiasm.
    Med någon ansträngning och självdisciplin borde det alltså gå att
skriva en sjätte rättsfallsöversikt på ett sätt som Hellner godkänner. Men jag måste erkänna att uppgiften nu inte ter sig särskilt lockande. Bertil Bengtsson

1 Självfallet håller jag dessutom med om att det (s. 772) borde ha stått ”8 §” i stället för ”1 §” produktansvarslagen. För övrigt kan jag passa på att rätta till ännu en felaktig siffra i min översikt (s. 784): NJA 1992 s. 664 skall vara s. 660. — Beträffande den av Hellner diskuterade frågan bara, om skyddsändamålet kan jag nu hänvisa till min recension av Håkan Anderssons avhandling i SvJT 1994 s. 194 ff.