SvJT 1994 Haag-akademien för internationell rätt 584

Haag-akademien för internationell rätt
Staden Haag i Nederländerna är något av ett internationellt juridiskt centrum. I Fredspalatset mitt i stan inryms både FN:s Internationella domstol och Permanenta skiljedomstolen, och några kvarter längre bort har 100-årsjubilerande Haagkonferensen för internationell privaträtt sitt kontor. En särskild tribunal för vissa tvister mellan USA och Iran finns också placerad i Haag sedan en tid tillbaka. Till detta skall slutligen läggas att FN:s säkerhetsråd nyligen beslutat att en krigsförbrytardomstol för brott begångna i f. d. Jugoslavien skall förläggas till Haag. Mitt i denna stimulerande miljö samlas varje sommar några hundra unga jurister från världens alla hörn för att utbyta erfarenheter och delta i högklassig undervisning i internationell rätt anordnad av Haag-akademien för internationell rätt.1 Undervisningen äger rum i ett annex till Fredspalatset, och kursdeltagare har fri tillgång till Internationella domstolens förnämliga bibliotek. En rundvandring inne i Fredspalatset ingår också i programmet. Haag-akademiens kurser inleds i mitten av juli och omfattar sammanlagt sex veckor. De inledande tre veckorna ägnas åt internationell privaträtt och de avslutande veckorna åt folkrätt. Det är möjligt att följa båda delkurserna, men de flesta deltagare väljer att följa endast ett kursavsnitt. De båda delkurserna är uppbyggda på samma sätt. Under förmiddagarna hålls lektioner i olika ämnen, medan eftermiddagarna ägnas åt seminarieövningar. Undervisningen hålls på engelska eller franska språket, och det finns tillgång till simultantolkning. Haag-akademien för internationell rätt har inga fast anställda lärare. I stället föreläser särskilt inbjudna professorer och andra rättslärda från olika länder.2 De två kursavsnitten innehåller en övergripande treveckorskurs i internationell privaträtt respektive folkrätt. Härutöver ges kortare enveckorskurser i mer specialinriktade ämnen. Ämnena för de senare kurserna varierar år från år beroende på vilka personer som inbjudits som föredragshållare. Det är prestigefullt att få ansvara för en kurs vid Haag-akademien, och överlag är det också hög klass på både lektioner och seminarieövningar. För jurister med särskild bakgrund finns det dessutom möjlighet att ta ett särskilt diplom i internationell rätt. För denna grupp deltagare hålls också särskilda seminarieövningar.3 Under sommaren 1993 deltog drygt 500 jurister från 88 länder i Haagakademiens kurser. De båda delkurserna samlade i princip lika många deltagare. De flesta var studenter eller doktorander, men också jurister

 

1 Haag-akademien för internationell rätt grundades 1923 genom donationsmedel från familjen Carnegie. Om man vill ha information om Haag-akademiens kurser kan man skriva till följande adress: Secretariat of the Hague Academy of International Law, Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Nederländerna. 2 År 1986 höll professor Lennart Pålsson en kurs i ämnet ”Rules, problems and trends in family conflict of law — especially in Sweden”. Två år senare föreläste professor Michael Bodgan om ”Aircraft accidents in the conflicts of laws”. 3 År 1985 ansvarade docent Göran Melander för de engelskspråkiga seminarieövningarna.

SvJT 1994 Haag-akademien för internationell rätt 585

utanför universitetsvärlden deltog i kurserna (bl. a. advokater och diplomater). Sommaren 1993 hade undertecknad förmånen att delta i folkrättskursen. Av särskilt intresse var den genomgång av Internationella domstolens verksamhet som gjordes av domstolens vice ordförande, Oda från Japan.4 Från att ha varit i princip sysslolös i mitten av 1970-talet är dom- stolen idag fullt upptagen med ett tiotal tvister samt en begäran om ett rådgivande yttrande. Under 1993 har domstolen avkunnat dom i målet mellan Danmark och Norge om avgränsning av havsområdet mellan öarna Grönland och Jan Mayen. Domstolen har också vid två tillfällen fattat beslut om provisoriska förebyggande åtgärder i tvisten om 1948 års Folkmordskonvention (Bosnien och Hercegovina v. Jugoslavien /Serbien och Montenegro/). I början av 1994 meddelades vidare dom i en gränstvist mellan Libyen och Tchad.

 

 

4 ”The International Court of Justice — Viewed from the Bench (1976–1993)”.