European Association of Legislation (EAL) Den europeiska lagstiftningsföreningen, EAL, (om denna se SvJT 1992 s. 444 och 1993 s. 371) höll sin första kongress i september 1993 i Liège. Den hade lockat ett 80-tal deltagare från de flesta europeiska länder. Melchior Wathelet, Belgiens vice statsminister och justitieminister, öppnade kongressen med ett inspirerat anförande, där han bl. a. nämnde några talande exempel på vådorna av stor hast och bristande eftertanke i lagstiftningsarbetet.
    Kongressen ägnades fyra huvudproblem, nämligen Bestämmandet av lagens normativa innehåll (referat av R. Wainwright, EU-kommissionen, och P. Delnoy, Liège), Utformandet av lagtexten (Sir William Dale, London, och J. L. Berger, Aix Marseille), Förberedande och tillämpning av normer (U. Karpen, Hamburg, och L. Mader, Bern) och Utvärdering av lagstiftningens effektivitet (G. Regner, Stockholm). Härjämte uppmärksammades bl. a. Utbildning i lagstiftningsarbete (A. Gwizdz, Warszawa, och R. Bergeron, Ottawa) och Arbetet på grundlag och annan lagstiftning i Ryssland (V. Lafitsky, Moskva). Ett särskilt ämne som också berördes var utnyttjandet av en — även för svenska förhållanden — avancerad datateknik i lagstiftningsarbetet.
    Sammankomsten gav — kanske för första gången i ett så stort sammanhang — ett uppskattat tillfälle att diskutera lagstiftningsproblem från vitt skilda synpunkter; idéer och traditioner från common law-länder, kontinentaleuropeiska länder, syd- och östeuropeiska länder och Norden ventilerades. Det var tankeväckande att höra den brittiska ”spindelvävsmetoden”, som vill täcka in alla upptänkliga enskildheter, brytas mot den renare, vetenskapligt-systematiska metoden från kontinenten.
    Det förtjänar att framhållas, att diskussionerna präglades av en medvetenhet om att lagstiftningsarbetarens främsta uppgift är att söka förverkliga den politiska vilja som ligger bakom lagstiftningsprojekten. Bl. a. framhölls faran med att ”teknokratiska element” kan inkräkta på det demokratiska inflytandet i lagstiftningsarbetet.
    EAL:s nästa kongress äger rum i Rom den 2 och 3 december 1994. Den anordnas med stöd av Italiens parlament (deputeradekammaren). Kongressens tema är Nationell lagstiftning i europeiskt perspektiv. Ämnen som särskilt tas upp är Förhållandet mellan nationell lagstiftning och EU:s rättsliga system samt Lagstiftningsmaktens olika nivåer: EU, statlig, delstatlig och regional. Anmälningar om deltagande och förfrågningar kan riktas till sekretariat för kongressen: Luisa Plazzi, Servizio Commissioni, Camera dei Deputati, Montecitorio, I-00 153 Roma.
Björn Edqvist