Replik till Anders Eriksson om produktansvaret i franchiseförhållanden (SvJT 1994 s. 225)
Ämnet berör en tvingande lagstiftning med ett i princip strikt ansvar. Av allmänna rättsprinciper måste då följa ett krav på tydlighet vid tolkning och rättstillämpning. Således bör man vara mycket försiktig att utvidga den skadeståndsskyldiga kretsen till fler än vad vid en strikt tolkning av lagtext och förarbeten kan utläsas. Först och främst skall noteras att det handlar om två fristående juridiska personer. Därför bör skuldbördan ej utan mycket starkt stöd i lag fördelas solidariskt. För det andra torde väl en strikt tolkning av lagtext och förarbeten leda till den slutsatsen att om franchisetagaren utför tillverkning så får han även bära produktansvaret för denna tillverkning.
    Finner Anders Erikssons artikel intressant men hoppas att den framförts som ett debattinlägg snarare än en rekommendation till dömande instans.
Bo Nissen