Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Svensk arbetsrätt (9 upplagan Norstedts 1994, 262 s.). Koncentrerad och systematisk överblick i ny upplaga. Bertil Bengtsson Skadeståndsrätt — några huvudlinjer (Norstedts 1994, 82 s.). Översikt över skadeståndsrättens huvuddrag särskilt utom kontraktsförhållanden. Svante Bergström och Gertrud Lennander Kredit och säkerhet (6 upplagan Iustus 1994, 99 s.). I denna upplaga har särskild hänsyn tagits till 1992 års konsumentkreditlag. Ulf Bernitz och Hans Brun Rättsfallssamling i familjerätt (Juristförlaget 1994, 308 s.). Sammanställning av centrala HD-avgöranden. Michael Bogdan Utrikeshandelns civilrättsliga problem (2 upplagan Norstedts 1994, 211 s.). Bok för främst juridikstuderande. Thomas Carlén-Wendels Bodelning och arvskifte efter äktenskap och samboende. Reglernas innebörd och tillämpning med utförligt kommenterade exempel (9 upplagan Juristförlaget 1994, 296 s.). Bl. a. nya regler om pensionssparande har beaktats. Anna Christensen Hemrätt i hyreshuset. En rättsvetenskaplig studie av bostadshyresgästens besittningsskydd (Juristförlaget 1994, 405 s.). Analys av rättsläget när det gäller rätten till förlängning och närliggande frågor. Bill W. Dufwa Flera skadeståndsskyldiga (Juristförlaget, 2188 s.). Omfattande skadeståndsrättslig analys mot en internationell bakgrund. Örjan Edström MBL och utvecklingsavtalet. Samverkansförhandlingar i företag (Norstedts 1994, 343 s.). Akademisk avhandling om reglerna om parternas handlande på företagsnivå. Mikael Eriksson och Peter Wessman Handbok om konkurrensreglerna med EES-rätt för företag (Juristförlaget 1994, 154 s.). Översikt över det nya regelsystemet.
    Finansiell leasing av lös egendom. Slutbetänkande av leasingutredningen (SOU 1994:120, 592 s.).
    Finansiella tjänster i förändring. Insättning av kundmedel — andelsbank och kreditföretag — valutaväxling — banktjänster genom ombud. Delbetänkande av betaltjänstutredningen (SOU 1994:66, 462 s.).
    Följdlagstiftning till miljöbalken. Slutbetänkande av miljöskyddskommittén (SOU 1994:96, 615 s.). Leif Gäverth Stödbrev. Borgensliknande handlingar utställda företrädesvis för svagt kapitaliserade bolag (Iustus 1994, 228 s.). Framställning om en ny juridisk företeelse (på engelska letter of comfort). Carl Hemström Bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag (2 upplagan Norstedts 1994, 213 s.). Lärobok i associationsrätt i vilken de nya EG-reglerna redovisas. Ulf Jensen 36 lektioner i sakrätt (Iustus 1994, 411 s.). Redovisar bl. a. 60 rättsfall som underlag för diskussion i juridisk undervisning. Ulf Jensen Panträtt i fast egendom (4 upplagan Iustus 1994, 236 s.). Lärobok för den juridiska utbildningen.

914 Göran Regner SvJT 1994 Jan Kansmark och Carl Martin Roos Aktieägaravtal. En kortfattad handbok (2 upplagan Norstedts 1994, 109 s.). Reviderad med anledning av bl. a. ny lagstiftning och förslag till EG:s femte bolagsdirektiv. Staffan Lindskog Aktiebolagslagen. 12:e och 13:e kap. Kapitalskydd och likvidation (Juristförlaget 1994, 355 s.). En första preliminär del av en aktiebolagskommentar. Krister Malmsten Idrottens bestraffningsregler och föreningsrätt (2 upplagan Norstedts 1994, 207 s.). Sanktionssystemet behandlas med ett föreningsrättsligt perspektiv.
    Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor. Betänkande av 1993 års insiderutredning (SOU 1994:68, 145 s.).
    Pantbankernas kreditgivning. Rapport från pantbanksutredningen (SOU 1994:61, 300 s.).
    Patientskadelag. Betänkande av patientförsäkringsutredningen (SOU 1994:75, 245 s.). Folke Schmidt Löntagarrätt. Rev. upplaga 1994 av Tore Sigeman under medverkan av Ronnie Eklund, Håkan Göransson och Kent Källström (Juristförlaget 1994, 363 s.). Lärobok där bl. a. det europeiska integrationsarbetet beaktas. Sjöarbetstid. Betänkande av 1994 års sjöarbetstidsutredning (SOU 1994:106, 135 s.). Hugo Tiberg och Rolf Dotevall Mellanmansrätt (8 upplagan Norstedts 1994, 157 s.). Kursbok i ny utgåva. Mats Tullberg Försäkringsersättning vid skada på egendom (Norstedts 1994, 262 s.). Redogörelse för principerna för ersättningen främst vid hem-, företags- och bilförsäkring.
    Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar. EU och den svenska arbetsrätten. Delbetänkande av 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:83, 232 s.).

Straffrätt
Per Olof Ahlström och Jan Ahlberg Bilbrottslighet och brottsprevention (Brottsförebyggande rådet PM 1994:2, 68 s.). Kartläggning och analys av bilbrottsligheten samt förslag till förebyggande åtgärder.
    Konsten att läsa statistik om brott och brottslingar (Brottsförebyggande rådet 1994, 122 s.). Hans Thornstedt, Gunnar Rabe och Erik Eklund Skattebrotten (Norstedts 1994, 120 s.). Ena delen av en efterföljare till en tidigare bok av Thornstedt m. fl. Marie Torstensson Brott och ordningsstörningar i butiker (BRÅ-rapport 1994:2, 49 s.). Bl. a. undersökning av butiksrelaterad brottslighet i Stockholmsområdet.

Processrätt
Domaren i Sverige inför framtiden. Utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete. Betänkande av 1993 års domarutredning (SOU 1994:99, 388 s., 230 s.).
    Domstolsprövning av förvaltningsärenden. Slutbetänkande av fri- och rättighetskommittén (SOU 1994:117, 455 s.).

SvJT 1994 Ny juridisk litteratur 915 Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund och Robert Boman Rättegång. Tredje häftet (6 upplagan Norstedts 1994, 228 s.). Ny utgåva till vilken även Ekelöf bidragit. Lars Heuman Process- och straffrätt för juridisk introduktionskurs (17 upplagan Juristförlaget 1994, 119 s.). Väsentligt omarbetad utgåva. Göran Inger Erkännandet i svensk processrättshistoria II 1614–1948 (Institutet för rättshistorisk forskning 1994, 389 s.). Avslutande delen i ett forskningsprojekt vars första del publicerades 1976. Gertrud Lennander Återvinning i konkurs (2 upplagan Norstedts 1994, 458 s.). De senaste tio årens utveckling beaktas i denna nya utgåva. Kjell Å. Modéer Den svenska domarkulturen — europeiska och nationella förebilder (Eget förlag 1994, 88 s.). Översikt som delvis publicerats i SOU 1994:99 Domaren i Sverige inför framtiden — utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete.
    Ny lag om skiljeförfarande. Delbetänkande av skiljelagsutredningen (SOU 1994:81, 381 s.). Lars Welamson Rättegång VI (3 upplagan Norstedts 1994, 282 s.). Behandlar bl. a. den nya lagstiftningen med enhetliga överklaganderegler.

Offentlig rätt
Lars Bejstam Bidragsförskott (Juristförlaget 1994, 560 s.). Akademisk avhandling om bidragsförskott och motsvarande betalning av underhållsbidrag till försäkringskassan.
    Bilars miljöklassning och EG. Delbetänkande av miljöklassutredningen (SOU 1994:111, 124 s.). Alf Bohlin Kommunalrättens grunder (Juristförlaget 1994, 259 s.). Lärobok i förvaltningsrätt. Karl Grünewald och Carl Leczinsky Handikapplagen. Kommentar till Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och till assistentersättningslagen, LASS (2 upplagan Norstedts 1994, 432 s.). Vägledning för kommunerna i deras nya stöd- och serviceuppgift.
    Kart- och fastighetsverksamhet — finansiering, samordning och författningsreglering. Slutbetänkande av lantmäteri- och inskrivningsutredningen (SOU 1994:90, 523 s.). Åsa Norrman och Staffan Westerlund Miljöfarlig industri och bostäder. En rättslig studie (Iustus 1994, 159 s.). Rättsliga aspekter på konflikter mellan industri- och boendeintressen.
    Ny lagstiftning om radio och TV. Slutbetänkande av radiolagsutredningen (SOU 1994:105, 539 s.).
    Om intyg och utlåtanden som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen. Betänkande av intygsutredningen (SOU 1994:71, 209 s.).
    Omsorg och konkurrens. Slutbetänkande av läkemedelsförsörjningsutredningen (SOU 1994:110, 264 s.).
    Omsorger om äldre och funktionshindrade (Gothia 1994, 374 s.). Red Gunnar Danielsson m. fl. Del i den omarbetade serien Sociallagarna.
    Personnummer — integritet och effektivitet. Betänkande av personnummerutredningen (SOU 1994:63, 551 s.).

916 Göran Regner SvJT 1994 Carl G. Persson, Göran Rosenberg och Kazimir Åberg Ordningslagen. Kommentarer och rättspraxis (Publica 1994, 505 s.). Den nya ordningslagen med anslutande föreskrifter, bl. a. lagstiftningen om TV-övervakning, kommenteras. Reglering av vattenuttag ur enskilda brunnar. Delbetänkande av grundvattenutredningen (SOU 1994:97, 121 s.).
    Räddningstjänst i samverkan och på entreprenad. Betänkande av räddningstjänstutredningen (SOU 1994:67, 126 s.).
    Samvetsklausul inom högskoleutbildningen. Betänkande av samvetsklausulutredningen (SOU 1994:84, 157 s.).
    Statistik och integritet, del 2. Lag om personregister för officiell statistik m. m. Slutbetänkande av integritetsutredningen (SOU 1994:65, 187 s.).
    Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader. Betänkande av kärnbränslefondsutredningen (SOU 1994:107, 108, 327 s., 463 s.).
    Särskilda skäl — utformning och tillämpning av 2 kap. 5 § och andra bestämmelser i utlänningslagen. Slutbetänkande av utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagen m. m. (SOU 1994:60, 83 s.).
    Utvärdering av praxis i asylärenden. Betänkande av praxisutredningen (SOU 1994:54, 151 s.).
    Varu- och personkontroll vid EU:s yttre gräns. Betänkande av yttre gränskontrollutredningen (SOU 1994:124, 161 s.). Lotta Westerhäll Sociala trygghetslagar. En introduktion (Norstedts 1994, 102 s.). Översikt över trygghetssystemet. Bengt Wieslander The Parliamentary ombudsman in Sweden (Riksbankens jubileumsfond 1994, 160 s). En översikt på engelska över JOinstitutionen.

Skatterätt
Avfallsfri framtid. Betänkande av avfallsskatteutredningen (SOU 1994:114, 352 s.).
    Beskattning av fastigheter, del II. Principiella utgångspunkter för beskattning av fastigheter m. m. Slutbetänkande av fastighetsbeskattningsutredningen (SOU 1994:57, 334 s.).
    Beskattning av förmåner. Betänkande av utredningen om beskattning av förmåner (SOU 1994:98, 195 s.).
    Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m. m. Delbetänkande av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1994:100, 107 s.). Göran Englund och Christer Silfverberg Beskattning av arv och gåva (10 upplagan Norstedts 1994, 192 s.). Denna lärobok har uppdaterats med hänsyn till ny praxis. Peter Kindlund, Folke Nilsson och Per-Erik Offesson Skattebok för skogsägare (LT 1994, 266 s.). Handbok om skogsbeskattning. John Larsson och Håkan Söderberg Skatt på företag (Norstedts 1994, 170 s.). Handbok med 1994 års nyheter i företagsbeskattningen. Nils Mattsson Mervärdeskatt. En introduktion (9 upplagan Iustus 1994, 78 s.). Redovisar den nya mervärdeskattelagstiftningen.

SvJT 1994 Ny juridisk litteratur 917 Nils Mattsson Skattepolitik (4 upplagan Iustus 1994, 133 s.). Kraftigt omarbetad utgåva av denna introduktion. Nils Mattsson Svensk internationell beskattningsrätt (11 upplagan Norstedts 1994, 175 s.). Allmän översikt som omarbetats mot bakgrund av betydande lagändringar.
    Mervärdeskatten och EG. Slutbetänkande av utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna (SOU 1994:88, 542 s.).
    Ny lag om skatt på energi. En teknisk översyn och EG-anpassning. Betänkande av energiskatteutredningen (SOU 1994:85, 275 s., 87 s.).
    Ny tidpunkt för redovisning och betalning av skatter och avgifter. Delbetänkande av skattebetalningsutredningen (SOU 1994:87, 127 s.).
    Punktskatterna och EG. Delbetänkande av utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna (SOU 1994:74, 141 s.).
    Rationaliserad fastighetstaxering, del I. Delbetänkande av utredningen om förenklad fastighetstaxering, m. m. (SOU 1994:62, 203 s.). Anne Rutberg, Johan Rutberg och Lars Molander Beskattning av värdepapper (Iustus 1994, 223 s.). Handbok med problemorienterad inriktning. Ulf Tivéus Skatt på kapital (3 upplagan Norstedts 1992, 269 s.). Handledning för beskattning av värdepapper, bostadsrätter, fastigheter m. m.
    Tullagstiftningen och EG. Betänkande av tullanpassningsutredningen (SOU 1994:89, 355 s.).

Utländsk och internationell rätt
Tomas Bern Lobbying i EU (Nerenius & Santérus 1994, 147 s.). Beskriver bl. a. beslutsprocessen i Europeiska unionen. Ulf Bernitz Europarättens grunder (Juristförlaget 1994, 200 s.). Grundläggande framställning med särskild tonvikt på EU/EG-rätten. Ove Bring Folkrätt för totalförsvaret. En handbok (Norstedts 1994, 306 s.). Uppföljning och omarbetning av Torgil Wulffs Handbok i folkrätt under krig, neutralitet och ockupation. Ove Bring FN-stadgan och världspolitiken. Om folkrättens roll i en föränderlig värld (Norstedts 1994, 343 s.). Bok om FN-stadgans mellanstatliga spelregler med exempel ur samtidshistorien.
    Cases and materials. The law of the European community including the EEA agreement. Ed. by Andrew Evans and Per Falk (Norstedts m. fl. 1994, 319 s.). EG- och EES-rätt återgiven på ett systematiskt sätt. Per Cramér EU och europatanken. Ett rättsligt och historiskt perspektiv (Norstedts 1994, 224 s.). En tillbaka- och framåtblickande redogörelse.
    EES-avtalet i Sverige (Utrikesdepartementetet 1994, 61 s.). Kortfattad redovisning av EES-anpassningen i svensk rätt. Andrew Evans The law of the European community including the EEA agreement (Kluwer, Norstedts m. fl. 1994, 276 s.). Redogörelse för ”kärnan” i EG-rätten och dess inkorporering i EES-rätt. Pär Hallström The GATT principles and the formation of international trade law. With a foreword by Richard Senti (Juristförlaget 1994, 259 s.). Analys av möjligheterna att nå rättsliga avgöranden i GATT/WTOsamarbetet.

918 Göran Regner SvJT 1994 Jörgen Hettne och Maria Fritz Sverige möter EG-rätten. EES-avtalet och dess införlivande med svensk rätt (Nerenius & Santérus 1994, 314 s.). Beskriver EES-avtalets struktur, beslutsformer och innehåll med anslutande EG-rättspraxis och svensk rättsanpassning.
    Internationell tribunal för brott mot humanitär rätt i f. d. Jugoslavien (Utrikesdepartementet informerar 1994:3, 30 s.). Kifle Jote International legal protection of cultural heritage (Juristförlaget 1994, 346 s.). Folkrättslig studie om skyddet för kulturarvet.
    Maastrichtfördraget och den tyska grundlagen. Ett avgörande av den tyska författningsdomstolen (Utrikesdepartementet 1994, 56 s.). Kommentar till den tyska domen med anslutande redovisning av svenska förhållanden jämte engelsk översättning av domen.
    Romfördraget — i dess lydelse enligt Maastrichtfördraget. Svensk översättning av huvudtexten till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget) i dess lydelse enligt Fördraget om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget) (Utrikesdepartementets handelsavdelning 1994, 161 s.). Claes Sandgren Forsknings- och utvecklingssamarbete inom EES och EG. Avtal, rättigheter och exploatering (Norstedts 1994, 111 s.). Analys av EG:s FoU-stöd i rättsligt perspektiv.

Allmän och blandad juridik
Claes I. Alvstam Praktisk affärsjuridik med formulär (4 upplagan Norstedts 1994, 462 s.). Helt omarbetad utgåva. Hans-Gunnar Axberger Pressetik. En översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt (Juristförlaget 1994, 115 s.). Beskrivning med exempel från de pressetiska organen. Gabriela Bjarne Larsson Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige (Institutet för rättshistorisk forskning 1994, 243 s.). Akademisk avhandling angående lagstiftningsmaktens utnyttjande 1350–1500. Michael Bogdan Comparative law (Kluwer-Norstedts-Tano 1994, 245 s.). Introduktion till den komparativa rätten samt rättssystemen i vissa länder (England, USA, Frankrike, Tyskland, f. d. Östeuropa och Kina) och islamsk rätt.
    Fastighetsnomenklatur med fastighetsekonomi & fastighetsrätt (Institutet för värdering av fastigheter 1994, 245 s.). Handbok för fastighetsbranschen. Enar Folkesson Företaget i ekonomisk kris. En inblick i insolvensjuridiken (2 upplagan Nerenius & Santérus 1994, 262 s.). I denna upplaga har tillagts ett kapitel om kreditsäkerhetsrätt. Folke Grauers Norstedts formulärbok med bruksanvisningar (15 upplagan Norstedts 1994, 443 s.). Praktisk handbok om främst civil- och processrättsliga frågor. Per Henning Grauers Gode män. Användningen av gode män i svensk rätt (Nerenius & Santérus 1994, 215 s.). Genomgång av bestämmelser på olika lagstiftningsområden. Mattias Hedvall Tolkning av kommersiella avtal (Juristförlaget 1994, 202 s.). Hjälp för det praktiska tolkningsarbetet.

SvJT 1994 Ny juridisk litteratur 919 Rolf Höök och Sophie Mörkenstam Thörne Studiematerial för juridisk introduktionskurs (3 upplagan Juristförlaget 1994, 393 s.). Övningsmaterial med bl. a. rättsfall, förarbeten och EG-material. Jonas Koponen Rättskällematerial i Norden, EES och EG. En handledning (Norstedts 1994, 55 s.). Introduktion till det mest centrala materialet i sex europeiska rättssystem. Viktor Magnell Rättskällebegreppet i sökandet efter en modell att analysera olika rättssystems rättskälleläror (Stiftelsen Skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1994, 121 s.). Analys av uttrycket rättskälla med ett försök att konstruera en allmängiltig bestämning. Gunnar Michelson Vattenvård och rätt till vatten i forntidens Grekland (Paul Åströms förlag 1994, 203 s.). Grekisk rättshistoria 900–300 f. Kr.
    Ordlista för domstolsväsendet. Svensk-engelsk. Engelsk-svensk (Domstolsverket 1994, 115 s.).
    Patient’s rights — informed consent, access and equality. Ed. Lotta Westerhäll & Charles Phillips (Nerenius & Santérus 1994, 477 s.). 20 uppsatser från ett symposium 1993. Carl Martin Roos Biblioteksrätt (Nerenius & Santérus 1994, 117 s.). Behandling av juridiska frågor i biblioteksverksamhet.
    Scandinavian studies in law 1992. Vol. 36. Ed. by Anders Victorin (Juristförlaget 1994, 217 s.). Uppsatser av bl. a. Bertil Bengtsson, Michael Bogdan, Maarit Jänterä-Jareborg, Svante Johansson, Jan Kleineman och Curt Riberdahl. Peter Seipel Juristen och datorn. Introduktion till rättsinformatiken (5 upplagan Norstedts 1992, 227 s.). Bok för juristutbildningen om sambanden mellan juridiken och informationsteknologin. Peter Stangendahl och Hans Larsson Bankjuridik (Liber-Hermods 1994, 287 s.). Översikt över främst civilrätt och exekutionsrätt. Ivar Strahl Makt och rätt. Rättsidéns gång genom historien — från Babylon till FN. 10 upplagan bearbetad av Stig Strömholm (Iustus 1994, 164 s.). Denna klassiska framställning har förts fram till 1994. Peter Wessman och Ola Wiklund En europeisk rättsordning. Text, rättsfall och lagstiftning (Juristförlaget 1994, 535 s.). Introduktion till EU- och EG-rätten. Lotta Westerhäll Medical law. An introduction (Norstedts 1994, 124 s.). Framställning på engelska om läkares, patienters m. fl. rättsliga ställning.
Göran Regner