Notiser

 

 

Cultures juridiques d’Europe
är den gemensamma huvudtiteln för sex seminarier under 1994 och ett avslutande kollokvium i februari 1995 som har arrangerats av de franska Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), Fondation Nationale des Sciences Politiques och Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) i samverkan med universitet i andra europeiska länder. Tanken bakom mötesserien har varit att jämföra den rättsliga kulturen i främst EU:s medlemsländer i syfte att därigenom främja det juridiska samarbetet länderna emellan. Avsikten är att nå längre än mer traditionella komparativa jämförelser för att försöka öka kännedomen om den mera svårfångade beståndsdel av ett lands rättskultur som så att säga sitter i väggarna i form av sedvanor, tänkesätt m. m. Svenska deltagare vid några av mötena har varit professor Kjell A. Modéer och undertecknad.
    Det första seminariet hölls i Palais de Justice i Paris i januari 1994 och ägnades ämnet domstolsarkitektur. Därefter följde i april ett möte i ENM i Bordeaux om rättsväsendets personal. Kjell A. Modéer som deltog i de två seminarierna har publicerat sina anföranden i Europeiska vykort — några rättshistoriska motiv (1994). En återklang av dessa finns dessutom i bilaga 20 till SOU 1994:99 (1993 års domarutrednings betänkande Domaren i Sverige inför framtiden — några utgångspunkter för fortsatt utredningsarbete).
    Det juridiska språket som det kommer till uttryck i dömandet var ämnet för ett seminarium i juni 1994 i Cour de Cassation i Paris. I Senaten, dvs. Luxembourgpalatset i Paris, hölls nästa seminarium i september vilket gällde rättsväsendet och politiken (ett högaktuellt ämne i Frankrike och Italien). Det femte mötet ägde rum i Nantes under rubriken Rättsväsende, allmän opinion och media. Det sista i raden av seminarier var lokaliserat till Tribunal de grande instance i Lille och handlade om det dubbla problemet hur domstolarna skall bemästra sin alltmer ökande målbörda samtidigt som man tillgodoser de enskilda människornas krav på att kunna få sin sak prövad av domstol (access to justice).
    Det sammanfattande kollokviet arrangerades i ENM:s och IHEJ:s lokaler på Ile de la Cité i Paris. Dess tema var Europas rättskulturer i rörelse — likheter och olikheter. Den vikt som fransmännen fäst vid mötena illustreras av att som ordförande för olika delar av kollokviet fungerade ordföranden i Cour de Cassation, ordföranden i Cour des comptes och viceordföranden i Conseil d’Etat. Inledare var justitieministern Pierre Méhaignerie (under vars egid hela mötesserien stod) och avslutare var ordföranden i Conseil constitutionnel, f. d. justitieministern Robert Badinter. Båda betonade den ökade betydelsen av domarnas uppgifter både nationellt och internationellt samt vikten av ökad förståelse mellan ländernas rättsväsen som en grund för ett rättsligt samarbete också vid sidan av det inom Europarådets och EU:s ramar.

186 Notiser SvJT 1994 Tanken är att mötesserien skall få en fortsättning i form av dels kortare seminarier i speciella ämnen, t. ex. etiska frågor för domare, dels någon eller några veckors ”sommarkurser” så att Europas domare skall få tillfälle att lära känna varandras rättskulturer. Dessa möten skall årsvis alternera mellan länderna. Frankrike har åtagit sig att anordna den första omgången. För svensk del torde det ligga närmast till hands att Domstolsverket — i samverkan med bl. a. Justitiedepartementet — tar på sig ansvaret för att vara svensk ”antenne” för detta samarbete.
Göran Regner