Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Finansieringsformers rättsliga reglering (2 upplagan Studentlitteratur 1995, 222 s.). Integrerad framställning av främst sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Bl. a. behandlas ägarförbehåll, panträtt i lös och fast egendom samt företagshypotek. Också leasing och factoring tas upp.
    Arbetsrättsliga utredningar. Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141, 628 s.). Underlag till de delar av utredningsarbetet som inte kom att fullföljas. Medbestämmandelagen upptar den större delen av materialet, men även förtroendemannalagen, styrelserepresentationslagen och främjandelagen behandlas. Sveriges internationella åtaganden på arbetsrättsområdet samt arbetsrätt i koncerner är föremål för var sitt avsnitt.
    De upphovsrättsliga skyddstiderna (Ds 1994:127, 40 s.). Förslag till svensk anpassning till ett EG-direktiv om harmonisering av skyddstider för upphovsrätt och närstående rättigheter. Lennart Eriksson Koncernredovisning (8 upplagan Studentlitteratur 1995, 384 s.). Boken beskriver och förklarar koncernredovisningens uppbyggnad och speciella problem. Tre kapitel har tillkommit i den nya upplagan. Ett är en introduktion till en s. k. grundmodell för koncernredovisning och till Redovisningsrådets modell. De två andra ägnas en mera detaljerad redogörelse för dessa två modeller.
    Försäkring under krigsförhållanden. Försäkringsbolagens verksamhet. Statlig krigsförsäkring. Krigsskada på egendom. Betänkande av krigsförsäkringsutredningen (SOU 1994:130, 378 s.). Förslag till ny beredskapslagstiftning inom försäkringsområdet. Anders Kjellström, Rolf Mörnlid och Lennart Nordensvärd Affärsjuridik (Studentlitteratur 1995, 242 s.). Lärobok för gymnasieskolan. Den behandlar avtals-, köp- och mellanmansrätt. Marknadsrätt, konkurrensrätt, associationsrätt, betalningar och krediter, immaterialrätt, försäkringar och arbetsrätt tas upp i skilda avsnitt. Boken avslutas med kapitel om företagaren och miljön samt datorer och juridik. Helena Melin och Salim Medghoul Aktuell varumärkesrätt. Varumärkets särskiljningsförmåga. Den ”nya Kodakregeln” (Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet 1995, 46 s.). Författarna har skrivit var sin av de två examensuppsatser som bildar boken. Den första rör en grundläggande fråga samt det näraliggande problemet med degeneration samt disclaimers. Den andra uppsatsen avser särskilt EG-anpassning.
    Produktsäkerhet i offentlig verksamhet. Slutbetänkande av produktsäkerhetsutredningen (SOU 1994:150, 187 s.). Varor — men inte tjänster — som tillhandahålls inom den offentliga sektorn skall enligt förslaget

SvJT 1995 Anm. av Anna Christensen, Hemrätt i hyreshuset 253 omfattas av produktsäkerhetslagen, även om det inte är fråga om näringsverksamhet från det allmännas sida. Jan Ramberg Standardavtal med kommentar till 1994 års avtalsvillkorslag. Supplement till Allmän avtalsrätt (Juristförlaget 1995, 105 s.). Boken ersätter 7 sidor i den tredje upplagan av Allmän avtalsrätt i väntan på en fjärde upplaga av detta verk. I bilagor återfinns bl. a. den nya lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden med anslutande EG-direktiv samt olika standardavtal. Carl Thore Thoresson Analys av risker i offerter och kontrakt. (Ett system för granskning av offerter och kontrakt) (Juristförlaget 1994, 213 s.). Bokens analyssystem inbegriper bl. a. juridiska frågeställningar. Översiktliga redogörelser och checkfrågor skall ge underlag för riskanalys. Avsikten är att systemet skall kunna användas vid ISO-certifiering av företag och organisationer.
    Ändrade regler om ansvarigheten för oljeskador till sjöss (Ds 1994:120, 216 s.). Förslag om höjning av ersättningsbelopp, utvidgning av lagstiftningens tillämpningsområde samt införande i sjölagen av reglerna om fartygsägares ansvarighet för oljeskador. Östen Undén Svensk sakrätt I. Lös egendom (Norstedts 1995, 249 s.). Faksimilutgåva av denna juridikens klassiker. Det är den senaste, tionde upplagan från 1976 som nu återutges.

 

Straffrätt
Skyddet vid den inre gränsen. Betänkande av EU-gränskontrollutredningen (SOU 1994:131, 373 s.). Förslag till en ny lag om straff för olovlig införsel eller utförsel över EU-gräns. Lagen skall omfatta främst narkotika, vapen, krigsmateriel, kulturföremål och vissa djur.

 

Processrätt
Thomas Bring, Christian Diesen, Pia Klerhag, Lena Schelin och Eva Linda
Sederholm Förundersökning (Juristförlaget 1995, 418 s.). En elementär kommentar till de processrättsliga reglerna. Den grundar sig på fyra examensarbeten med överarbetning av Christian Diesen. Behandlar förutom 23 kap. RB också förundersökningskungörelsen. Torleif Bylund Repetitionskompendium i processrätt med facit (5 upplagan Iustus 1995, 208 s.). Korta frågor ges mera utförliga svar som hjälp vid processrättsstudier. Bl. a. har beaktats de nya reglerna om överklagande till hovrätt och högsta domstolen.
    Grupprättegång. Betänkande av grupptalanutredningen (SOU 1994: 151, 301 s., 689 s., 461 s.). Förslag till en ny lag om grupprättegång som komplement till rättegångsbalken. Även vissa arbetstvister (jämställdhetsmål) och fastighetsmål (angående miljöskydd) skall kunna handläggas som grupprättegångar.
    Konkursgäldenären (Ds 1994:96, 107 s.). Förslag till ändringar beträffande gäldenärens edgång och upplysningsplikt samt förvaltarens befattning med räkenskapsmaterial och försäljning ur konkursboet.
    Vissa effektiviseringar på delgivningsområdet (Ds 1994:129, 36 s.). Ändringar föreslås dels i delgivningslagen beträffande förenklad delgiv-

254 Hans Svahn SvJT 1995 ning, dels i rättegångsbalken angående husrannsakan samt delgivning genom kärande och med svårdelgivna personer.

 

Offentlig rätt
Gunilla Edelstam Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet. En rättssäkerhetsstudie (Norstedts 1995, 406 s.). Akademisk avhandling om förvaltningsmyndigheters skyldighet att ta initiativ till utredning och regeringsrättens rättsbildning vid utredningsbrister. Bl. a. behandlas vilka begränsningar som officialprincipen har. Beträffande regeringsrätten finns ett särskilt avsnitt om resning och rättsprövning. Christina Lundberg Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och TV (Studentlitteratur 1995, 63 s.). Första delen i trilogi för gymnasieskolans medieprogram och för mediakurser. Kommande delar skall behandla marknadsrättsliga och immaterialrättsliga frågor.
    Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av socialtjänstkommittén (SOU 1994:139, 678 s., 71 s.). Förslag till en ny socialtjänstlag. Nyheter är bl. a. bestämmelser som rör samhällsplaneringen, barnens ställning, krav på bidragstagare och insatser på handikappområdet. Håkan Strömberg Sveriges författning (14 upplagan Studentlitteratur 1995, 172 s.). Koncentrerad framställning av statsskickets huvudregler. Bl. a. 1994 års grundlagsändringar har beaktats. Inkorporeringen av Europakonventionen och EU-paragrafens nya lydelse är två viktiga förändringar. Håkan Strömberg Handlingsoffentlighet och sekretess (7 upplagan Studentlitteratur 1995, 76 s.). Grundläggande framställning om allmänna handlingar samt handlingssekretess och tystnadsplikt. I denna upplaga finns ett nyskrivet kapitel om offentlighet och sekretess inom EU. Håkan Strömberg Tryckfrihetsrätt och annan yttrandefrihetsrätt (11 upplagan 1995, 123 s.). Den nya upplagan av denna lärobok beaktar grundlagsändringar. Bl. a. vidgade möjligheter att ingripa mot barnpornografi behandlas. Särskilt de radiorättsliga delarna har omarbetats. Säkerhetsskydd. Betänkande av säkerhetsskyddsutredningen (SOU 1994:149, 336 s.). Förslag om en ny säkerhetsskyddslag som skall reglera både personalkontroll och säkerhetsskydd i övrigt hos dels offentligrättsliga subjekt, dels vissa privaträttsliga subjekt.

 

Skatterätt
Gunnar Andersson, Wilhelm Roos och Sven Tullgren Remax. Redovisning och beskattning (Studentlitteratur 1995, 255 s.). Faktabok för gymnasieutbildning och komvux. Regler och anvisningar för redovisningsarbetet förklaras. Även skattefrågor behandlas. Avslutningsvis finns ett avsnitt om internationell redovisning. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 1995 (Juristförlaget 1995, 650 s.). Ny upplaga av denna lagtextsamling till 1995 och 1996 års taxeringar. Förutom skatter omfattar boken uppbörd, taxering och deklaration samt process m. m.

 

SvJT 1995 Anm. av Anna Christensen, Hemrätt i hyreshuset 255 Utländsk och internationell rätt
Fördrag om Europeiska unionen. Treaty on European Union. Traité sur l’Union européenne. Vertrag über die Europäische Union. Red. Nils Wahl (2 upplagan Juristförlaget 1995, 469 s.). I boken återges genom parallellställda texter de franska, tyska, engelska och svenska språkversionerna av Maastricht-avtalet. Även det reviderade Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen ingår. Anders Kjellström EG-domstolen (Studentlitteratur 1995, 40 s.). Kortfattad redogörelse för domstolen och dess rättstillämpande och rättsskapande roll. Syftet är att underlätta förståelsen av EG-rätten i dess helhet. Hans Rundegren Proceduren vid EG-domstolarna (Juristförlaget 1995, 186 s.). Introduktion till domstolarnas processuella regelsystem. Personalkategorier, olika slag av talan och själva proceduren behandlas.

 

Allmän och blandad juridik
Svenska författningar i översättning till främmande språk. En förteckning (Ds 1994:107, 66 s.).
Göran Regner