Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Kurt Grönfors Avtal och omförhandling (Nerenius & Santérus 1995, 101 s.). Allmän avtalsrättslig studie om avtalsförändring som syftar till att underlätta avtalsuppfyllelse.
    Pensionsrättigheter och bodelning. Betänkande av utredningen om makars pensionsrättigheter vid bodelning (SOU 1995:8, 110 s.). Förslag om att rätt till pension i ökad utsträckning skall tas med i bodelning efter äktenskapsskillnad.
    Skada och ersättning Nr 3, 1995. Ett urval examensarbeten i skadestånds- och försäkringsrätt från juridiska fakulteterna i Uppsala och Stockholm. Utgiven av Kontaktgruppen för försäkringsrättslig forskning (Juristförlaget 1995, 244 s.). Innehåller uppsatserna Skadeståndsrättslig culpabedömning i doktrin och praxis, Indirekt skada i försäkringsrätten, Rent ideella skadestånd samt Ansvarsförutsättningar enligt 1 § miljöskadelagen.
    Skada och ersättning nr 4, 1995. Ett urval examensarbeten i skadestånds- och försäkringsrätt från juridiska fakulteterna i Uppsala och Stockholm. Utgiven av Kontaktgruppen för försäkringsrättslig forskning (Juristförlaget 1995, 260 s.). Innehåller uppsatserna Begreppet ekonomisk skada, En studie av lagvalsproblem i försäkringsförhållanden, Produktansvaret i Sverige, Danmark och Norge — särskilt med inriktning på förhållandet mellan köprättsligt felansvar och produktansvar samt Konkurrerande skadeorsaker.

Straffrätt
Könshandeln. Betänkande av 1993 års prostitutionsutredning (SOU 1995:15–17, 258 s., 138 s., 76 s.). Förslag till kriminalisering av den s. k. könshandeln och utökade straffbestämmelser angående koppleri.
    Översyn av skattebrottslagen. Delbetänkande av 1993 års skattebrottsutredning (SOU 1995:10, 359 s.). Förslag om att tillämpningsområdet för skattebrottslagen görs mera generellt och att de centrala skattebrotten skall vara farebrott i stället för effektdelikt.

Processrätt
Vittnen och målsägande i domstol (Ds 1995:1, 138 s.). Förslag om införande av s. k. vittnesbiträde samt andra åtgärder för att förbättra situationen för vittnen och målsägande vid rättegång.

Offentlig rätt
Ett renodlat näringsförbud. Betänkande av näringsförbudsutredningen (SOU 1995:1, 198 s.). Förslag till ändringar i nuvarande lagstiftning vilka i huvudsak går ut på att brott skall utgöra förutsättningen för förbud, att det skall råda en presumtion för förbud i vissa fall, att tillfälliga förbud

SvJT 1995 Anm. av Kurt Grönfors, Avtal och omförhandling 353 inte längre skall meddelas och att förbudstiden skall förlängas vid överträdelse av förbud.
    Kommunala författningssamlingar (Ds 1995:7, 116 s.). Förslag om krav på kungörande i författningssamling av kommunala föreskrifter.
    Lagen om vissa internationella sanktioner — en översyn. Betänkande av sanktionslagsutredningen (SOU 1995:28, 156 s.). Förslag om en ny lag som avser EG-anpassning. Det innebär bl. a. att kravet på riksdagsgodkännande i efterhand slopas och att regeringen ges mera generella bemyndiganden.

Skatterätt
Boel Flodgren och Martin Smiciklas Skatterättens grunder (Studentlitteratur 1993, 79 s.). Nyutgåva avsedd bl. a. för juridisk grundkurs.

Utländsk och internationell rätt
Foreign investment in Russia. An anthology. Ed. Jan Rosén (Juristförlaget 1995, 95 s.). Svenska och ryska författare har skrivit uppsatser om civil- och skatterättsliga frågor med bäring främst på internationellt samarbete. Gustaf Lindencrona har skrivit om svensk skatterätt och svensk-ryskt skatteavtal. Anders Victorin behandlar jordlagstiftning som förutsättning för ekonomisk utveckling. Lotta Westerhäll Social trygghet och migration. Kommentar till förordningen 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom Gemenskapen (Nerenius & Santérus 1995, 615 s.). Förordningens artiklar kommenteras mot bakgrund av att den numera är en del av den svenska rätten. Även tillämpningsbestämmelser och domstolspraxis m. m. behandlas.

Allmän och blandad juridik
Rätten i förvandling. Jurister mellan stat och marknad. Red. Margareta Bertilsson (Nerenius & Santérus 1995, 252 s.). Uppsatser om bl. a. juristen som ämbetsman, domare och fri yrkesutövare, rekryteringen till juristkåren, juristerna i välfärdsstaten, rättens gränser vid kommunal socialförvaltning samt rätten i förvandling.
Göran Regner