Notiser

 

NORFEIR
Nordiska rådet för forskning i europeisk integrationsrätt (NORFEIR) upprättades genom ett beslut av Nordiska ministerrådet (justitieministrarna) för snart tre år sedan. Rådet skall enligt sina stadgar främja forskning i europeisk integrationsrätt i Norden. Rådet kan ta initiativ till och bedriva forskning inom gränserna för sina ekonomiska resurser och forskningsresurser. Rådet skall även lämna myndigheterna i de nordiska länderna information om sin verksamhet. Rådet har ett sekretariat som under de tre första åren legat i Oslo, knutet till Nordiska institutet för sjörätt vid Oslo universitet. Sedan den 1 juli 1994 ligger sekretariatet hos Juridiska institutet vid Handelshögskolan i Köpenhamn, där det skall vara till mitten av år 1997.
    Rådet håller två-tre möten per år. Det består av två representanter för varje nordiskt land. Från Sverige deltar f. bankdirektören Bertil G. Bylund och undertecknad, som i november 1994 efterträdde Sten Heckscher. Ordförande är professor Jens Fejö vid Handelshögskolan i Köpenhamn som vid halvårsskiftet 1994 ersatte professor Hans Jacob Bull, Oslo. Det har en anställd sekreterare, som förut var advokaten Per Langseth, Oslo, och för närvarande cand. scient. adm. Bent Eisenreich, Köpenhamn. Dessutom har rådet en kontaktsekreterare i de fyra länder i vilka sekretariatet inte är placerat. För Sveriges del är det jur. kand. Ola Wiklund vid Stockholms universitet. Rådet har ett anslag från Nordiska ministerrådet på cirka 1,4 miljoner DKR per år.
    En viktig uppgift för rådet är att sprida kunskap i de nordiska länderna om EG-rättsforskning och EG-rättslig litteratur hos forskningsbiblioteken i Norden samt information om kontakter mellan nordiska forskare och andra europeiska forskningsinstitutioner av intresse i sammanhanget. Rådet ger årligen ut ett häfte betitlat Aktuell forskning i Norden i europeisk integrationsrätt.
    NORFEIR arrangerar fortlöpande kontakt- och forskarseminarier. Som exempel kan nämnas att rådet under 1994 haft ett EG/EU-doktorandseminarium i Oslo, ett kontaktseminarium om EU:s kommittésystem i Köpenhamn och ett annat sådant seminarium om konkurrensreglerna i det integrerade Europa i Tusby, Finland. I början av detta år har det hållits ett seminarium i Köpenhamn för bibliotekarier knutna till EGrättsinstitut vid nordiska forskningsinstitutioner och i maj ett kontaktseminarium om nordiskt lagstiftningssamarbete i ett framtidsperspektiv i Bro utanför Stockholm. Ytterligare några seminarier är planerade för 1995.
    Rådet ger stipendier till sådana deltagare i NORFEIR:s seminarier o. d. som inte på annat sätt kan finansiera sitt deltagande. NORFEIR bidrar också till nordiska forskningsprojekt e. d.
    Formerna för det nordiska samarbetet är för närvarande under förändring. Lagstiftningssamarbetet kommer i vart fall att fortsätta. Det dansk-finsk-svenska medlemskapet i EU ger en ny dimension åt behovet av juridisk kontakt mellan Nordens fem länder. NORFEIR har enligt

544 Notiser SvJT 1995 min mening en viktig roll genom att fungera som en av flera bryggor i det rättsliga samarbetet mellan de nordiska länderna.
Göran 
Regner