Litteratur

 

 

PER HENNING GRAUERS,Gode män. Användningen av gode män i svensk rätt, Nerenius & Santérus Förlag, Göteborg 1944, 215 s.

 

En god man hjälper den som på grund av sjukdom eller ålderssvaghet inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter. En sådan beskrivning kan de flesta såväl jurister som ickejurister hålla med om. Beskrivningen passar också väl in på en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Rättsfiguren god man är dock så mycket mer. Den förekommer på en mängd olika rättsområden. Per Henning Grauers vill i sin bok söka fastställa gällande rätt beträffande godmansuppdrag, presentera alla gode män samt visa rättsfiguren god man i ett historiskt perspektiv. Boken utgör en bearbetad version av författarens licentiatsavhandling. Den ger också intryck av att vara grundligt genomarbetad och ibland mycket detaljerad.
    Boken är indelad i tre huvudavdelningar under vilka förekommande gode män har sorterats in. Vid varje typ presenteras förutsättningarna för att en god man skall förordnas, hur uppdraget bör utföras och avslutas samt hur den gode mannen frånträder sitt uppdrag.
    Första avdelningen ägnas åt gode män i förmögenhetsrätten. Där berörs gode män som auktionister och förvaltare, närmare enligt samäganderättslagen och bostadsrättslagen. I avsnittet rörande gode män enligt samäganderättslagen ges en ingående och i och för sig bra redogörelse för förutsättningarna att tvinga fram en försäljning av samägd egendom. Redogörelsen är dock inte helt nödvändig för att belysa hur den gode man som skall förordnas om förutsättningarna för tvångsvis försäljning föreligger skall, kan och bör agera. Vidare belyses gode män som agerar som förrättningsmän, gode män vars uppdrag inte är att rättshandla för en enskild utan har inriktningen att bevaka eller tillgodose en viss grupps intressen. Här behandlas gode män enligt fastighetsbildningslagen och andra fastighetsrättsliga lagar, vattenlagen, gruvlagstiftningen och lagen om enskilda vägar. Avslutningsvis behandlar författaren gode män enligt aktiebolagslagen.
    Den andra avdelningen som behandlar gode män i familje- och successionsrätten är bokens ojämförligt största avdelning. Mer än hälften av boken ägnas dessa gode män vilket framstår som väl motiverat med hänsyn till att dessa gode män nog är de som har den största praktiska betydelsen. Som exempel kan nämnas gode män som ersättare för förmyndare, för bortavarande, för den som behöver hjälp och bistånd på grund av sjukdom eller liknande förhållande, för tillsyn över boutredningsmän, som bouppteckningsförrättare och värderingsmän, för allmänna arvsfonden. Avdelningen ger en i många stycken rikhaltig redovisning av praxis och hänvisar, så vitt jag kan bedöma, till relevant doktrin på området. Av central betydelse för gode männen på föräldrabalkens område är gränserna för deras behörighet och den betydelse samtycke

SvJT 1995 Anm. av P. H. Grauers, Användningen av gode män 593 av huvudman respektive överförmyndare kan ha för rättshandlingens giltighet. Dessa frågor behandlas i ett utförligt och givande kapitel.
    I den avslutande tredje avdelningen behandlas gode män inom processrätten. Här ägnas uppmärksamhet åt gode män vid konfliktlösning i och utanför domstol. Gode män har i dessa sammanhang spelat ut sin roll och kapitlet är närmast av historiskt intresse. Vidare behandlas gode män enligt domstolsärendelagen och ackordslagen. Den sistnämnda är den som har den största betydelsen av dessa.
    I baksidestexten anges att innehållet i boken är så utformat att alla som kommer i kontakt med frågor som rör gode män har utbyte av den. Som en följd av den grundlighet och i vissa stycken stora detaljrikedom som präglar boken är det kanske svårt för en enskild som ställs inför en fråga om god man, t. ex. när en arvinge inte kan nås, att omedelbart nyttja boken. Boken är bättre anpassad för de jurister och andra rättstillämpare som möter uppdragsrättsliga frågor som nämns som bokens målgrupp, när författaren själv redogör för bokens syfte. Till den gruppen kan den å andra sidan rekommenderas varmt.
Erik Brattgård