Notiser

 

 

Den europeiska rättsakademien i Trier
Utbildnings- och konferensinstitutionen ERA — die Europäische Rechtsakademie — i staden Trier i den tyska delstaten Rheinland-Pfalz är förhållandevis ny; den öppnades i november 1991. Nu när Sverige har knutits ännu närmare det rättsliga integrationsarbetet i Europa kan det vara av intresse att i korthet presentera denna skapelse för SvJT:s läsekrets. Jag bygger här på ett underlag som välvilligt ställts till mitt förfogande av Kirsten Borgschmidt, en dansk EG-rättsspecialist som är anställd vid ERA.
    Syftet med akademins verksamhet är att genomföra internationella kurser och konferenser, normalt under två dagar, för praktiserande jurister främst på EG-rättens område. Konferenserna brukar ha 60–80 deltagare och sker under simultantolkning på engelska, tyska och franska. Kurserna, som anordnas som efterutbildning, har oftast färre deltagare och är enspråkiga. I vissa fall ges konferensföredrag ut i bokform.
    Initiativet till ERA togs från EU-parlamentshåll och från delstaten. Nuvarande justitieministern i Rheinland-Pfalz, Peter Caesar, har ett betydande intresse för ERA:s verksamhet.
    Lokaliseringen till Trier har den fördelen att ERA ligger bara fem mil från EG-domstolen i Luxemburg, vars flygplats är den som är närmast Trier. Ett besök kan lätt kombinera de två institutionerna.
    Efterutbildningsprogrammet syftar till att ge kunskap och överblick på ett bestämt rättsområde. Deltagarna förutsätts inte ha förkunskaper på området. Även för dem som har en del sådana kunskaper kan kurserna ge en samlad överblick i internationellt sammanhang. Under andra halvan av 1995 kommer kurser att anordnas i bl. a. miljörätt, konkurrensrätt, socialrätt och arbetsrätt samt bolagsrätt.
    Konferenserna bygger på kännedom om ämnesområdet. Även deltagare utan sådan förkunskap men med intresse för detta är emellertid välkomna. Både praktiska och teoretiska frågeställningar behandlas vid konferenserna utifrån ett internationellt perspektiv. Denna hösts konferensämnen inbegriper polisiärt och rättsligt samarbete efter Maastricht (Schengen och SIS), konsumentskydd, internationellt samarbete mellan advokatbyråer, socialförsäkringsrätt och EU:s handelspolitik.
    Projektledare och referenter väljs ut från olika rättskretsar och är välkvalificerade experter. I stor utsträckning är EU-kommissionen och andra internationella institutioner representerade.
    Deltagarna kommer från alla europiska länder, och en idé med arrangemangen är att ge möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter och åsikter med varandra. Förutsättningarna för ett utbyte på det mera personliga planet gynnas också av den samvaro som bjuds vid gemensamma måltider och kulturella programpunkter.
    Inte minst för sistnämnda aspekt är Triers ställning som en gammal europeisk kulturstad betydelsefull. Alla kurser och konferenser arrange-

618 Notiser SvJT 1995 ras emellertid inte där utan det finns en klar strävan att sprida verksamheten till andra länder. Även Sverige har därvid blivit ett konferensland. I september 1994 hölls sålunda en konferens, speciellt avsedd för nordiska deltagare, om ämnet ”Decisionmaking and the Role of the Court of Justice in the EU in the Field of Environmental Law”. Ett år senare, nu den 18 och 19 september 1995, är Stockholm platsen för ännu en konferens, denna gång om ”Social Welfare at Stake? Implications and Perspectives of Membership of the EU”. Anföranden skall där hållas av bl. a. justitieminister Laila Freivalds, professor Lotta Westerhäll och hovrättslagman Lars Lunning. Som framgått av dessa två Stockholmsteman har ERA velat ge konferenserna ämnen som är av speciellt nordiskt intresse.
    Avslutningsvis kan nämnas att Kirtsen Borgschmidt är projektledare för 1995 års konferens och att Tora Wigstrand, Domstolsverket, är svensk kontaktperson.
Göran Regner