Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Avtalsrätt I. (10 upplagan Juristförlaget i Lund 1995, 329 s.). Första delen av en framställning av den allmänna avtalsrätten. I denna del behandlas slutande av avtal, fullmakt och avtals ogiltighet. Avtalstolkning m. m. behandlas i del II (3 upplagan 1991). Clas I. Alvstam Aktiebolag i praktiken. Med formulär. (3 upplagan Norstedts 1995, 331 s.). Fullständigt omarbetad utgåva av denna formulärhandbok. EG-anpassningen av aktiebolagslagen har beaktats. Karl-Johan Dhunér och Jens Hedström Förfarandet i konkurrensrätten. EGs och svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning (Iustus 1995, 360 s.). Redogörelse för och kommentar till såväl EGs regler som den svenska konkurrenslagen. Både EG-kommissionens och Konkurrensverkets handläggningsrutiner och beslutsfattande beskrivs. I ett inledande avsnitt ges en översikt över de materiella bestämmelserna. Carl Martin Roos Företagsformer. En översikt över associationsrätten (5 upplagan Rabén Prisma 1995, 168 s.). Ny upplaga med bl. a. ändringar beroende på EG-anpassningen av aktiebolagsrätten. Även EG-förordningen om ekonomiska intressegrupperingar och den nya stiftelselagen behandlas. Boken är i första hand avsedd som läro- och handbok.
     Johan Österberg Produktsäkerhet och produktansvar. Nya förutsättningar för produktsäkerhetsarbetet (Ernst & Young 1995, 56 s.). Kortfattad redogörelse för EG-direktiv och nya svenska regelverk på området. Behandlar också standardisering, provning, märkning, certifiering och kontroll av produkter.

Processrätt
Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd. Betänkande av 1993 års rättshjälpsutredning (SOU 1995:81, 328 s.). Enligt förslaget till en ny rättshjälpslag skall rättshjälp inte beviljas om rättsskyddsförsäkring finns eller borde ha funnits. Mindre komplicerade angelägenheter undantas från rättshjälp liksom alla näringsverksamhetsangelägenheter. Ett beloppstak för rättshjälpen föreslås, och inkomstgränsen sänks och avgiftssystemet görs om. En ny lag om offentligt biträde skall ersätta delar av nuvarande rättshjälpslag. Taxesystemet skall delvis förändras. Teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig avlyssning och hemlig teleövervakning (Ds 1995:48, 61 s.). Förslag om införande i telelagen av bestämmelser om hemlig avlyssning m. m. vilka ålägger den som har tillstånd att bedriva televerksamhet att se till att hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning kan ske i verksamheten.

Offentlig rätt
Trygve Hellners och Bo Malmqvist Nya förvaltningslagen med kommentarer. (4 upplagan Publica 1995, 432 s.). Ny utgåva av detta standardverk.

SvJT 1995 Ny juridisk litteratur 745 Ny lagstiftning, praxis och litteratur har beaktats. Ett nytt avsnitt gäller förhållandet till EG-rätten.

Skatterätt
Börje Leidhammar Bevisprövning i taxeringsmål. (Norstedts 1995, 461 s.). Bokens centrala tema är bevisprövningens betydelse för riktig taxering och som motiv för parterna att säkra bevisning i processen. Tre utvalda områden behandlas, nämligen skönstaxeringar, transaktioner mellan fåmansföretag och deras delägare samt eftertaxeringar.

Utländsk och internationell rätt
Konkurrensreglerna i det integrerade Europa (EU/EES). Föredrag från ett kontaktseminarium ordnat av Nordisk råd for forskning i europæisk integrationsret, Gustavelund, Tusby, Finland 21–23.11.1994. Red. Johan Bärlund (Institutet för internationell ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet, Helsingfors 1995, 300 s.).
    Modell för skatteavtal beträffande inkomst och förmögenhet. Övers. av Jan Francke och Hillel Skurnik (Iustus 1995, 259 s.). OECD:s reviderade modellavtal på skatteområdet i förkortad version inklusive uppdatering 1994 och kommentarer till artiklarna i avtalet. En inledning ger en bakgrund till och översikt av avtalet. Carl Nisser och Anna Carin Krokstäde EG:s konkurrensrätt — vägledande domar. (Publica 1995, 484 s.). Boken presenterar ett 60-tal beslut och domar från kommissionen, förstainstansrätten och EG-domstolen. Den praxis som bildas genom sådana avgöranden utformar i hög grad konkurrensrätten inom EG. Birgitta Nyström EU och arbetsrätten. (Publica 1995, 224 s.). Genomgång av EU:s arbetsrättsliga regler utifrån ett svenskt perspektiv. Innehållet i EG-rätten diskuteras i förhållande till ändrade svenska regler. Beslutsprocessen inom EU och skillnader jämfört med svensk rätt belyses. Allmän och blandad juridik
Doing business in Sweden. Utg. av Lagerlöf & Leman advokatbyrå (Juristförlaget 1995, 83 s.). Översikt på engelska över svensk bolags-, etablerings-, finans-, avtals- samt arbetsrätt. Nils Fritiof Edström, Lars A. Samuelson och Ole K. Böök Engelsk-svensk ekonomiordbok. (5 upplagan Norstedts 1995, 160 s.). Boken innehåller i första hand termer och begrepp för ekonomi- och affärsverksamhet men också ord på data-, transport- och avtalsområdena.
    Standort Schweden. Leitfaden für deutsche Investoren. Utg. av Lagerlöf & Leman advokatbyrå (Juristförlaget 1995, 89 s.). Översikt på tyska över svensk bolags-, etablerings-, finans-, avtals- samt arbets- och socialförsäkringsrätt.
    13 kvinnoperspektiv på rätten. Red. Gudrun Nordborg (Iustus 1995, 339 s.). Antologi med bidrag på de livs- och rättsområden som kvinnorätten ägnat särskild uppmärkamhet: förvärvsarbete, familj och barn respektive sexualiserat våld. Också en diskussion om grundnormer och genomlysning av förhållandet mellan rätten och kvinnors vardag.
Göran Regner