Litteratur

 

 

CSABA VARGATransition to Rule of Law. On the Democratic Transformation in Hungary. Publication of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvos University and of the Institute of Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest 1995. 190 s.

 

En av de mest spännande händelserna under de senaste årens europeiska rättsutveckling är övergången i de öst- och centraleuropeiska länderna från kommunistisk diktatur till politisk demokrati grundad på idén om en rättsstat (rule of law). Övergångsprocessen är ingalunda avslutad, men den har nu nått så långt att rättsvetenskapen kan påbörja dess granskning och utvärdering. Med hänsyn till omvälvningens djup och bristen på tidigare erfarenheter av liknande genomgripande reformer är det inte förvånande att övergången har visat sig vara besvärlig, såväl politiskt som juridiskt, låt vara att de värsta pessimisternas katastrofscenarier har kommit på skam.
    Ett land som relativt snabbt har nått ganska långt på reformvägen är Ungern. Det är därför med stort intresse man tar del av den ungerske juridikprofessorn Csaba Vargas rubricerade nya bok om denna process. Boken består, förutom av ett kort förord, av arton självständiga essäer, vilka samtliga tidigare varit publicerade eller hållits som anföranden vid konferenser e. d. Trots att detta har föranlett vissa upprepningar kan boken dock också läsas som en enda sammanhängande textmassa, där de olika essäerna bildar avsnitt i en logiskt strukturerad helhet. De första alstren handlar om det socialistiska rättssystem som utgjorde reformernas utgångsläge, ett antal efterföljande avsnitt ägnas åt själva övergångsproblematiken och boken avslutas med ett avsnitt om rättsstaten som sådan. Boken innehåller även en relativt omfattande och systematiskt upplagd bibliografi, ett namnregister, ett sakregister samt ett register över citerade rättskällor.
    Att professor Varga har varit och är en aktiv deltagare i den juridiska diskussionen i Ungern framgår bl. a. av att vissa av uppsatserna tidigare publicerats på ungerska som debattinlägg i dagspressen. De handlar dessutom om många kontroversiella problem, alltifrån mycket konkreta rättsfrågor som exempelvis preskription av de brott som begåtts av de kommunistiska makthavarna till mera allmänna funderingar om den nya konstitutionella ordningens bräcklighet och det marxistiska rättsideologiska arvets kvarvarande skadeverkningar. För författarens inblick i men också för hans ställningstaganden beträffande dessa frågor har det kanske inte varit helt betydelselöst att han också anlitats som juridisk expert och rådgivare av den ungerska regeringen.
    I en kort anmälan finns det inget utrymme att ge sig in på detaljanalyser eller polemik, även om mycket av bokens tankeväckande innehåll inbjuder till sådant. Av rättsutvecklingen i de postkommunistiska län-

750 Mats Melin SvJT 1995 derna intresserade västerländska jurister får här en utmärkt och språkligt tillgänglig introduktion i de rättsliga realiteterna i dagens Ungern och bereds möjlighet att bilda sig en uppfattning om vissa av de svårigheter som våra ungerska — och övriga östeuropeiska — kollegor möter i sin strävan att på det kommunistiska rättslivets ruiner bygga upp en rättsstat av västerländsk typ.
Michael Bogdan