Aktuella spörsmål

 

 

Licensiering av s. k. spelaragenter
Inledning
Sedan den 1 januari 1995 gäller nya regler inom fotbollsvärlden i fråga om s. k. spelaragenter. Bestämmelserna, beslutade av fotbollens världsorgan Fédération Internationale de Football Association (FIFA) med säte i Zürich, Schweiz, har tillkommit för att skapa ordning och reda inom ett område av den idrottsrelaterade juridiken — agentverksamheten är inte speciell för fotbollsporten — som under senare år allt oftare visat sig ekonomiskt intressant för personer med oseriösa syften. FIFA har därför infört krav på auktorisation, licensiering, för den som skall bedriva agentverksamhet.
    Bestämmelserna, som gäller yrkesmässig förmedling av fotbollsspelares tjänster i hela världen både nationellt och internationellt, kan i vissa stycken ifrågasättas med utgångspunkt från svensk lagstiftning. Syftet med denna framställning är dock endast att beskriva regelsystemet (Regulations governing players’ agents) och samtidigt väcka tankar om med vilken effektivitet och global genomslagskraft det verkar.
    FIFA har som medlemmar för närvarande 191 nationsförbund, däribland Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Allmänt
En spelare får anlita en rådgivare, som arbetar gratis eller mot ersättning, i samband med förhandlingar med en klubb. Om rådgivaren har som huvudsaklig sysselsättning att ge råd åt spelare eller att till klubbar förmedla spelares tjänster, måste en sådan rådgivare (spelaragent) vara licensierad enligt FIFA:s regler.
    Advokat och ekonomisk rådgivare får i alla avseenden biträda spelare utan att betraktas som agent. Sådan person får dock inte ensam på spelarens vägnar vara direkt involverad i förhandlingar med en klubb såvida han inte samtidigt är en nära släkting till spelaren eller innehar agentlicens.

Ansökan
En skriftlig ansökan om licensiering, som kan göras av endast enskilda personer, inte associationer, skall ges in hos nationsförbundet i det land sökanden är medborgare i eller hos nationsförbundet i det land sökanden varit bosatt i minst fem år.
    Sökanden får inte vara anställd hos nationsförbund, klubb eller organisation knuten till sådan association. Till ansökningen skall fogas bevis om att sökanden inte är kriminellt belastad. Den som är kriminellt belastad är diskvalificerad som kandidat.
    Till ansökan, som ges in till Svenska Fotbollförbundet och som skall innehålla bl. a. en beskrivning av sökandens eventuella erfarenheter på området, skall därutöver fogas:

 

758 Trond Solvang SvJT 1995 — Meritförteckning med kopior av skolbetyg och anställningsbetyg samt hänvisning till referenser avseende spelare, klubbföreträdare och andra handlingar som sökanden önskar åberopa. — Två nytagna passfotografier. — Personbevis med uppgift om medborgarskap. Om sökanden är utländsk medborgare skall sökanden även ge in ett hemortsbevis. — Konkursfrihetsbevis som utvisar att sökanden inte är försatt i konkurs. — Bevis om att sökanden inte står under förvaltarskap. — Uppgifter om i vilken verksamhetsform sökanden avser att arbeta som agent. Om verksamheten drivs i aktiebolags- eller handelsbolagsform skall registreringsbevis ges in. — Ett standardavtal som reglerar uppdragsförhållandet agent/spelare och som sökanden avser att i normalfall använda sig av gentemot sina huvudmän (spelarna).

När formkraven ovan är uppfyllda skall sökanden kallas till en intervju inför två representanter för nationsförbundet. För SvFF:s del leds intervjun av förbundsjuristen med biträde av chefen för SvFF:s tävlingsverksamhet.
    Före intervjun skall sökanden tillställas ett ganska omfattande skriftligt material på svenska och engelska för instudering. Vidare skall upplysningar inhämtas från intresseorganisationerna föreningen Svensk Elitfotboll, Elitserieföreningen Damfotboll och Spelarföreningen samt från referenser.
    Vid intervjun skall frågor ställas dels för prövning av sökandens kunskaper i fråga om bl. a. fotbollens regelsystem nationellt och internationellt samt grundläggande avtalsrättsliga principer, dels för en allmän bedömning av sökandens lämplighet som spelaragent.
    Om sökanden underkänns vid intervjun, har han rätt att bli hörd på nytt, dock av två andra personer än de som underkänt honom. Skulle han underkännas även vid detta tillfälle, får han komma in med en ny ansökan först efter tolv månader.
    Om sökanden bedöms lämplig för uppgiften, skall nationsförbundet tillställa FIFA handlingarna i ärendet med tillstyrkan att vederbörande licensieras. FIFA skall samtidigt erhålla en av sökanden införskaffad bankgaranti på ett belopp om CHF 200 000 (f. n. motsvarande drygt SEK 1 miljon). Bankgarantin är avsedd som ett ekonomiskt värn i händelse av att agenten åläggs skadeståndsskyldighet med anledning av sin verksamhet.

Agents rättigheter och skyldigheter m. m.
En licensierad agent, som måste ha ett skriftligt kontrakt med spelaren, har rätt att som ombud för spelare förhandla med klubbar och ingå avtal. Avtalstiden mellan agent och spelare får inte vara längre än två år men avtalet kan förnyas. Agenten får inte på eget initiativ ta kontakt med klubbkontrakterad spelare i syfte att få spelaren att bryta kontraktet, och han är självfallet skyldig att i alla avseenden iaktta fotbollorganisationernas nationella och internationella regler som berör agentverksamheten.
    Agent som handlar i strid mot gällande bestämmelser kan av FIFA varnas och/eller bötfällas. Och i grövre fall kan licensen återkallas. FIFA:s beslut kan inte överklagas.

 

 

SvJT 1995 Havarert sjølov? En duplikk til Hugo Tiberg 759 Spelares och klubbs rättigheter och skyldigheter m. m.
Spelare som anlitar annan än licensierad agent kan av FIFA ådömas böter CHF 50 000 (f. n. motsvarande drygt SEK 250 000). Han kan även bli diskvalificerad från deltagande i fotbollsverksamhet under en tid av tolv månader. FIFA:s beslut kan inte överklagas. Klubb får förhandla endast med spelaren själv eller med en licensierad agent. Eventuell ersättning som en klubb har att erlägga till spelares tidigare klubb, s. k. transfer fee, skall alltid betalas direkt till den klubben. Ersättningen får aldrig, ej ens som arvode, betalas via agent.
    Klubb som bryter mot angivna bestämmelser kan av FIFA ådömas böter CHF 100 000 (f. n. motsvarande drygt SEK 500 000) och förbjudas att genomföra transfers nationellt och internationellt samt diskvalificeras från deltagande i all nationell och/eller internationell fotbollsverksamhet. Vidare kan klubbens styrelse och andra ledningsorgan diskvalificeras att sköta sina uppgifter. Dessutom skall klubbens åtgärder vidtagna i strid mot bestämmelserna sakna varje verkan. Beslut om böter och diskvalificering av ledningsorgan kan inte överklagas.
Krister Malmsten