Personalnotiser

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 21 juni 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Hovr. f. Övre Norrland Anita Wickström, 13 juli som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Ebba Sverne, 15 aug. anställt ass. i Svea hovr. Staffan Lind som sekr. i kommittén om domstolsväsendets organisation (Ju 1995:05), 4 sept. som rättssakkunniga i dep:t anställt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Olsson o. ass. i Svea hovr. Anders Eka.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 15 sept. 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Kammarr. i Jönköping Eva-Lotta Pivén, 21 sept. anställt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Lennart Strinäs som sekr. i kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd (Fi 1995:15).

Hovrätterna.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 23 aug. 1995 fisk:a Tore Gissin, Martin

Weyler o. Åsa Widmark, 13 sept. fisk:a Karin Kussak, Johan Lundström o. Ulrika

Runelöv samt 15 sept. fisk. Lars Tomth.

    Göta hovrätt har 14 juni 1995 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Jens Mjöberg o. Maud

Olander Blom.

Kammarrätterna. Regeringen har 14 sept. 1995 beslutat att kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i Kammarr. i Sundsvall Christer Sjödin skall ges tidsbegr. anställt som lagman i kammarr.

Tingsrätterna. Regeringen har 24 aug. 1995 t. lagman i Västerviks tr. utnämnt rådm. i Växjö tr. Nils-Erik
Andersson,
s. d. givit rådm. i Luleå tr. Göran Ekman tidsbegränsad anställning som lagman i Bodens tr., s. d. givit rådm. i Sthlms tr. Catharina Bergqvist Levin tidsbegränsad anställning som chefsrådm. i tr., s. d. t. rådm i Solna tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sala tr. Sten Lundqvist,
14 sept. t. lagman i Uppsala tr. utnämnt exp.chefen i Kulturdep:t, hovr.rådet
i Svea hovr. Erik Lempert, 5 okt. beslutat att ass. i Svea hovr. Inger Söderholm skall vikariera som rådm. i Sthlms tr.

Länsrätterna. Regeringen har 24 aug. 1995 t. lagman i lr. i Älvsborgs län utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i Kammarr. i Göteborg Gunilla Brydolf, s. d. t. lagman i lr. i Västmanlands län utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd. i Kammarr. i Jönköping Bo Elmin, s. d. givit lr.ass. i lr. i Västmanlands län Leif Hallner tidsbegränsad anställning som rådm. i lr., 31 aug. t. chefsrådm. i lr. i Sthlms län utnämnt tf. chefsrådm. i lr. Susanne
Nylund.

Justitiekanslern har 13 juli 1995 som föredragande hos JK förordnat ass. i Göta hovr. Anders
Johnson.

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har

792 Notiser SvJT 1994 31 aug. 1995 t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Uppsala utnämnt byråchefen hos RÅ Guntra Ekerling, s. d. anställt distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm Astrid Eklund som byråchef hos RÅ, s. d. som statsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. spec. mål anställt statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm Anna-Lena Dahlqvist, statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Umeå Berndt Berger, kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm Staffan Granerfeldt o. distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm Björn Blomqvist.

Polisväsendet. Regeringen har 6 sept. 1995 anställt bitr. länspolismäst. vid Polismynd. i Skövde Ingemar
Johansson som länspolismäst. vid Polismynd. i Södra Älvsborg,
s. d. anställt polismäst. vid Polismynd. Dalarna Agneta Sundström som länspolismäst. vid Polismynd. i Örebro län.

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 1 sept. 1995 David Almgren, Adv.firman Thorén & Skarborg AB, Sthlm, Peter
Bergson, Schagers Adv.byrå AB, Sthlm, Martin Beskow, Adv.firman Ulväng &
Flood AB, Köping, Kajsa Collin, Adv.firman Collin, Malmö, Lars Davidsson, 11, Rue Fort Elisabeth, L-1463 Luxemburg, Susanne Ekberg-Carlsson, Roos & Co Adv.byrå HB, Sthlm, Helena Falknäs, Bert Ohlsons Adv.byrå, Lindesberg, Ulf
Fredholm, Falks Adv.byrå HB, Sthlm Magnus Isaksson, Adv.firman Wijk & Nord
ström AB, Uppsala, Per Joelsson, Adv.firman Claes Gustafsson AB, Mjölby, Robert
Kullgren, Adv.firman Tisell & Co AB, Sthlm, Wiggo Lindgren, Malmström &
Malmenfelt Adv.byrå, Sthlm, Bengt Qvigstad, Adv. Nils Nilsson AB, Eskilstuna, Ulrika Rutgersson-Langenius, Dahlman Magnusson Adv.byrå AB, Sthlm, Henning
Sjöström, Juristhuset-Lawhouse, Adv.firman Sjöström AB, Sthlm, Eva Skoglund,
Adv.firman Hammar HB, Uddevalla, Mats Tindberg, Adv.firman Boman & Hessle HB, Sthlm, Erland Törngren, Törngrens Juridiska, Kil, Sabine von
Uthmann, Adv.firman Vinge, 21, rue Jean Goujon, F-75008 Paris o. Lena Wal
stam, Adv. Åke Broné AB, Sthlm.

I detta häfte (s. 705–792) har medverkat bl. a.


Lars K. Beckman, justitieråd
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms Universitet Anders Agell, professor emeritus vid Uppsala Universitet Michael Bogdan, professor vid Lunds Universitet Lars Haglind, föredragande i Riksdagens lagutskott Mats Melin, rättssekreterare vid EG-domstolen Jan Adell, hyresråd Krister Malmsten, förbundsjurist, Svenska fotbollsförbundet Trond Solvang, advokat/amanuensis, Nordisk Institutt for Sjørett Hans Danelius, justitieråd