Notiser

Prisutdelning i Svensk Juristtidnings pristävling i juridiskt författarskap för yngre jurister
Svensk Juristtidning utlyste i januari 1995 en pristävlingen i juridiskt för
fattarskap för yngre jurister (se SvJT 1995 s. 186). Syftet med pristävlingen är att uppmuntra yngre jurister att författa artiklar i juridiska frågor. Ämnet för bidragen till tävlingen skall vara antingen ett teoretiskt eller ett praktiskt juridiskt problem eller en rättspolitisk fråga.
    Tävlingen är uppdelad i två klasser: en för juris studerande och en för
yngre yrkesverksamma jurister.
    Bidragen har bedömts av en jury bestående av presidenten i Svea hov
rätt Birgitta Blom, professorn vid Lunds universitet Michael Bogdan, rektorn för Stockholms universitet, professor Gustaf Lindencrona och rektorn för Uppsala universitet, professor Stig Strömholm. Juryn har i sitt arbete haft biträde av två referenter: docenten Göran Millqvist och hovrättsassessorn Ingemar Persson. Juryn och referenterna har inte haft kännedom om författarnas identitet.
    Juryn har för 1995 delat ut två priser, ett i klassen för juris studerande
på 10 000 kr och ett i klassen för yrkesverksamma jurister på 15 000 kr.
    I kategorin för juris studerande utsågs juris studeranden vid vid Stock
holms universitet Johan Rosén till pristagare för bidraget ”De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen”.
    I kategorin för yrkesverksamma yngre jurister utsågs jur. kand. Thomas

Myrdal till pristagare för bidraget ”Något om fondkommissionärs själv
inträde enligt kommissionslagen”.