Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Kerstin Fälldin God man eller förvaltare. En praktisk handbok (LT 1996, 108 s.). Boken behandlar vad uppdraget omfattar och hur den ekonomiska förvaltningen sköts. Också godmanskap för ensamma flyktingbarn tas upp.

Processrätt
Kjell Å. Modéer och Christian Härthén Kammarens jurister. Kammarrätten 1695–1995 (Nerenius & Santérus 1995, 228 s.). Boken har författats till Kammarrättens i Stockholm 300-årsjubileum. Den behandlar domstolens historia med tyngdpunkt i fyra epoker: den karolinska och den gustavianska samt åren 1814–1879 och 1920–1972. Bertil Wennergren Förvaltningsprocess (3 upplagan Norstedts 1995, 446 s.). Denna upplaga är till stor del nyskriven med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning och rättspraxis. I boken kommenteras huvudsakligen lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen men också lagen om rätt till rättsprövning.

Offentlig rätt
Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal. Betänkande av utredningen om förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen (SOU 1995:147, 215 s.). Som ett led i disciplinpåföljdssystemet föreslås att prövotid skall kunna föreskrivas. Legitimation skall kunna återkallas interimistiskt.
    Försäkringsskydd vid sjukdom — ett delbetänkande om rätten till ersättning och beräkning av inkomstunderlag under sjukpenningtid. Delbetänkande av sjuk- och arbetsskadekommittén (SOU 1995:149, 365 s.). Redovisning av idéer rörande en ny och allmän ohälsoförsäkring som skall omfatta alla ersättningsfall oberoende av orsak och varaktighet där skadan är nedsatt till följd av sjukdom, skada eller funktionshinder. Vidare läggs förslag fram som skall leda till kostnadsbesparingar och som rör bedömning av arbetsförmåga och beräkning av inkomstunderlag under sjukpenningtid.
    Sveriges grundlagar och riksdagsordningen. Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist (Riksdagen 1996, 193 s.). Lagtextsamling med en historisk bakgrundsbeskrivning och översikt över vår författning.
    Vissa valfrågor. Den fria nomineringsrätten. Partisymboler på valsedlar. Valkretsindelning vid riksdagsval. Betänkande av nomineringsrätts- och valkretskommittén (SOU 1995:143, 379 s.).

 

Skatterätt
Inkomstskatteregler med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek (Ds 1995:81, 24 s.).

SvJT 1995 •Jean Jacques Rousseau — museal eller modern 167 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen. Betänkande av kapitalförlustutredningen (SOU 1995:137, 176 s.). Nils Mattsson Skattepolitik. En introduktion (5 upplagan Iustus 1996, 131 s.). Denna introduktion för främst studenter har bearbetats med anledning av bl. a. senaste ändringar i skattepolitiken efter regeringsskiftet 1994. Folke Nilsson och Peter Kindlund Skatte- och deklarationshandboken 1996. Personbeskattning (20 upplagan LT 1996, 362 s.). Handbok med bl. a. nyheterna vid 1996 och 1997 års taxeringar. — Företagsbeskattning (20 upplagan LT 1996, 1013 s.). Bland de nya regler som redovisas behandlas den EU-anpassade mervärdesskatten samt skattelättnaden för riskkapital och den återinförda kvittningsrätten för underskott i näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. Mats Tjernberg Beskattning av fåmansföretag (3 upplagan Nerenius & Santérus 1996, 143 s.). Beskrivning av de för företagstypen särskilda reglerna om beskattning och deklaration. Den återinförda dubbelbeskattningen och nya regler om utdelning och reavinst redovisas. Även konsekvenser för fåmansföretag med internationell anknytning behandlas.

Utländsk och internationell rätt
Andrew Evans The law of EU regional policy (Norstedts m. fl. 1995, 766 s.). I boken beskrivs den rättsliga grunden för EU:s regionalpolitik och hur beslutsfattandet går till. Mot denna bakgrund behandlas regional jämställdhet i regionalpolitiken ur olika aspekter: marknadens frihet, pluralism och interventionism.

Allmän och blandad juridik
Kulturegendomar och kulturföremål. Delbetänkande av kulturarvsutredningen (SOU 1995:128, 340 s.). Ändringar föreslås i lagarna om avveckling av fideikommiss och om kulturminnen m. m.
Göran Regner