Notiser

 

 

Nordiska juristmötet i Stockholm 1996
Nordiska juristmöten hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Nästa juristmöte — det trettiofjärde — äger rum i Stockholm den 21–23 augusti 1996.
    Mötet öppnas på förmiddagen den 21 augusti 1996. Inledningsanförandet behandlar ämnet Den ifrågasatta staten.
    Under onsdagen och torsdagen hålls sektionsmöten i följande ämnen: — Idrottens normsystem — etik och juridik — Juristutbildningen i en föränderlig värld — Undersökningskommissioner och andra metoder för granskning av händelser som väckt offentligt intresse — Unionens och medlemsstaternas kompetens inom EU — Plikt att i förvaltningsärenden yttra sig om egna och närståendes straffbara förhållanden — Förfarandet i skiljetvister — Rättssäkerhet i mål om övergrepp mot barn — Generationsskiftets rättsliga problem i det moderna samhället — Bör reglerna om laglott och formkrav vid dödsrättshandlingar bevaras? — Kumulation av sanktioner på skatteområdet — Icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott — Juridiska problem i samband med elektronisk överföring av rättshandlingar — Nya finansiella instrument — normer och aktörer — Entreprenörens ersättningskrav och andra anspråk på grund av förhållanden på beställarens sida — Arbetsrättsliga problem kring tillfälliga arbetsavtal — Senildementas och liknande svaga gruppers rättsställning Gruppdiskussioner hålls i följande ämnen: Kodifiering av koncernrätten (onsdag), Parallellimport (torsdag) och Bekämpandet av den organiserade brottsligheten (torsdag).
    Fredagen den 23 augusti hålls ett plenarmöte i ämnet Miljökrav och ekonomisk effektivitet.
    Närmare information ges i inbjudan till juristmötet. Denna och anmälningsblanketter sänds ut till medlemmar. Övriga kan erhålla blanketter från assistenten Anna Klich, Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 47 06. Avgiften för deltagande är 2 500 kronor. För deltagare födda år 1961 eller senare 1 250 kronor. Anmälningstiden går ut den 1 maj 1996.
    Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har erhållit medel för att dela ut ett antal stipendier till yngre jurister som bidrag till deras kostnader för deltagande i juristmötet. Beträffande yngre jurister som är anställda inom domstolsväsendet (fiskaler och notarier) och doktorander sker utdelningen av stipendierna i särskild ordning via respektive

SvJT 1996 Notiser 189 överrätt och institution. Övriga yngre jurister skall ge in sina stipendieansökningar till den svenska lokalstyrelsen. Närmare information om stipendierna erhålls med anmälningshandlingarna.
    Övriga upplysningar om mötet kan lämnas av den svenska lokalstyrelsens biträdande sekreterare hovrättsassessorn Ingemar Persson, Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 46 72.