Personalnotiser

Nytt justitieråd
Regeringen har den 18 januari 1996 utnämnt
hovrättslagmannen Ove Sköllerholm till justitieråd. Ove Sköllerholm är sedan 1984 ordförande i Arbetsdomstolen. Ove Sköllerholm är född 1939. Han blev assessor i Svea hovrätt 1975. Ove Sköllerholm har varit sekreterare i Arbetsdomstolen 1971–1972. Han var sakkunnig i Justitiedepartementet 1975– 1984. Ove Sköllerholm utsågs 1984 till hovrättsråd och 1986 till hovrättslagman i Svea hovrätt.

Ny president i Svea hovrätt
Regeringen har den 21 december 1995 utnämnt justitiekanslern Johan Hirsch
feldt till president i Svea hovrätt. (se om honom SvJT 1992 s. 175).

Ny president i kammarrätten i Göteborg
Regeringen har den 1 februari 1996 utnämnt regeringsrådet Elisabeth Palm till
president i Kammarrätten i Göteborg (se om henne SvJT 1983 s. 503 och 1994 s. 110).

Nytt regeringsråd


Regeringen har den 21 december 1995 utnämnt
kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Stockholm Kjerstin Nordborg till regeringsråd. Kjerstin Nordborg är född 1944. Hon blev assessor i Hovrätten för Västra Sverige 1978. Kjerstin Nordborg har tjänstgjort i Marknadsdomstolen, socialförsäkringsutskottet och lagutskottet. Hon har även varit sekreterare i flera kommittéer på socialförsäkringsområdet. Hon utnämndes 1985 till försäkringsdomare i Försäkringsöverdomstolen och 1995 till lagman i Kammarrätten i Stockholm.

190 Notiser SvJT 1996 Ny rikspolischef
Regeringen har den 21 december 1995 utnämnt
statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Sten Heckscher till ny rikspolischef från den 1 mars 1996. Sten Heckscher var generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket innan han tillträdde som näringsminister hösten 1994. Han är född 1942, blev jur. kand. 1968 och hovrättsassessor vid Svea hovrätt år 1982. Dessförinnan var han sakkunnig i Justitiedepartementet med placering vid Brottsförebyggande rådet. Sten Heckscher var under åren 1982–1984 huvudsekreterare i narkotikakommissionen. Efter några år som departementsråd och chef för straffrättsenheten i Justitiedepartementet blev han rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet och därefter statssekreterare i Justitiedepartementet 1987–1991.

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 8 nov. 1995 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Per Hall,
29 nov. som kansliråd i dep:t anst. ass. i Hovr. över Skåne och Blekinge Dag

Mattsson,
s. d. som kansliråd i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Jönköping Eva Nordqvist,
7 dec. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Staffan Lind,

11 dec. anst. ass. i Kammarr. i Jönköping Susanne Bagge som sekr. i utr.
(Ju 1995:05) om domstolsväsendets organisation.

Socialdepartementet. Dep.chefen har 1 nov. 1995 som chef för rättssekretariatet i dep:t anst. rättschefen i dep:t Björn Reuterstrand.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 17 nov. 1995 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Mikael
Åberg,

6 dec. anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Charlotte Hedberg som sekr. i utr.
(Fi 1995:19) om kommuner och landsting i betalningssvårigheter, 19 dec. som rättssakkunnig i dep:t anst. adj. ledam. i Kammarr. i Göteborg Petter Classon, 27 dec. anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Karin Nilsson Edin som sekr. i utr. (Fi 1995:21) om översyn av reklambeskattningen.

Kulturdepartementet. Dep.chefen har 24 jan. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Hovrätten för Västra Sverige Håkan Hallstedt.


Justitiekanslern.
Justitiekanslern har 4 dec. 1995 som föredragande förordnat ass. i Göta hovr. Anders Johnson,
18 dec. som föredragande förordnat ass. i Svea hovr. Erica Hemtke.


Högsta domstolen.
Högsta domstolen har 12 sept. 1995 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Ulrika Carlehäll att inneha tillfällig anställning som rev.sekr, 11 nov. förordnat hovr.ass:a i Svea hovr. Marianne Nilsson o. Marianne Gauffin
Pehrsson samt hovr.ass. i Göta hovr. Anders Johnson att inneha tillfällig anställ
ning som rev.sekr,

SvJT 1996 Notiser 191 19 dec. förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Åke Söderlind att inneha tillfällig anställning som rev.sekr, 30 jan. 1996 förordnat hovr.ass. i Hovrätten för Övre Norrland Unto Komujärvi att inneha tillfällig anställning som rev.sekr.

Hovrätterna. Regeringen har 16 nov. 1995 t. hovr.råd i Hovr. för Övre Norrland utämnt kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd. i Kammarr. i Sundsvall Arne Skoog,
Svea hovr. har 15 nov. 1995 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Liselotte Rågmark,

Karin Sjökvist o. Anne Wartin,

Hovrätten för Västra Sverige har t. hovr.ass. förordnat 1 dec. 1995 fisk:a

Håkan Hallstedt o. Per-Anders Svensson, 20 dec. fisk. Mats Säterberg.


Tingsrätterna.
Regeringen har 16 nov. 1995 t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt hovr.ass. i Hovrätten för Västra Sverige Gunnar Gladh, s. d. beslutat att hovr.ass. i Hovrätten för Övre Norrland Unto Komujärvi skall ges tidsbegr. anst. som rådm. i Skellefteå tr., 23 nov. 1995 t. lagm. i Huddinge tr. utnämnt chefsjuristen vid Domstolsverket Alf Andersson, s. d. t. lagm. i Nacka tr. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Jan Vilgeus,
21 dec. beslutat att hovr.ass. i Göta hovr. Carl Olof Nilsson Öhrnell skall ges
tidsbegr. anst. som rådm. i Jönköpings tr., s. d. beslutat att hovr.ass. i Svea hovr. Göran Larnefeldt skall ges tidsbegr. anst. som rådm. i Sthlms tr.

Kammarrätterna. Regeringen har 18 jan. 1996 beslutat att kammarr.rådet i Kammarr. i Sundsvall Gunnar Pettersén skall ges tidsbegr. anst. som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr., s. d. beslutat att kammarr.rådet i Kammarr. i Sundsvall Jan-Åke Larsson skall ges tidsbegr. anst. som kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i kammarr., Kammarr. i Jönköping har t. kammarr.ass. 5 sept. 1995 förordnat fisk. Urban
Erntoft, 19 dec. fisk. Maria Östgren o. 31 jan. 1996 fisk. Cecilia Hanö.


Länsrätterna.
Regeringen har 16 nov. 1995 t. rådm. i Länsr. i Gävleborgs län utnämnt kammarr.rådet i Kammarr. i Sundsvall Ylva Johansson,
21 dec. t. lagman i länsr. utnämnt rådm. i Länsr. i Uppsala län Jerry Eriksson,
s. d. t. rådm. i Länsr. i Sthlms län utnämnt kanslirådet Eskil Nord, s. d. t. rådm. i Länsr. i Västmanlands län utnämnt och förflyttat rådm. i Jämtlands län Karin Skoglund, s. d. beslutat att t.f. chefsrådm. i Länsr. i Sthlms län Björn Zedenius skall ges tidsbegr. anst. som chefsrådm. i länsr.

Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 1 okt. 1995 som föredragande hos JO förordnat ass. i Kammarr. i Sthlm Lennart Nilsson,
1 jan. 1996 som rättssakkunnig föredragande hos JO förordnat Timo

Manninen.


Åklagarmyndigheterna
. Regeringen har 7 dec. 1995 beslutat att chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Malmö Gunnar Adell skall ges tidsbegränsad anst. som överåkl. vid mynd.,

192 Notiser SvJT 1996 14 dec. beslutat att kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm Håkan Roswall skall ges tidsbegränsad anst. som statsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. spec. mål, s. d. beslutat att kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm Gunnel Skeppholm skall ges tidsbegränsad anst. som statsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. spec. mål, s. d. beslutat att distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm Gunnar Jonasson skall ges tidsbegränsad anst. som statsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. spec. mål, 18 jan. 1996 anst. avd.dir. hos Riksåklagaren Kent Madstedt som statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm.
    Riksåklagaren har
24 nov. t. kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm förordnat t.f. kammaråkl. vid mynd. Gunilla Carlsson, s. d. t. kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg förordnat kammaråkl. vid mynd. Ivar Källblad, s. d. t. distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm förordnat t.f. distriktsåkl. vid mynd. Christer Krantz, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Huddinge förordnat t.f. distriktsåkl. vid mynd. Bengt Åsbäck von Meyburg, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Mölndal förordnat distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Göteborg Carin Kilhamn, 11 dec. t. distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm förordnat distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Huddinge Ronnie Jacobsson, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Solna förordnat distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Härnösand Ingrid Olsson, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Södertälje förordnat kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm Jan Kalte, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Tierp förordnat Ewamari Häggkvist.


Polisväsendet.
Regeringen har 21 dec.anst. förb.ordf. vid Sv. polisförb. Gunno Gunnmo som länspolismästare vid Polismynd. i Sthlms län, 25 jan. 1996 anst. exp.chefen vid Försvarsdepartementet Olof Egerstedt som överdirektör vid Rikspolisstyrelsen, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Västernorrlands län Tommy Shütz som bitr. länspolismästare vid mynd., s. d. anst. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Malmö Peter Tjäder som polisöverint. vid Polismynd. i Malmöhus län, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Örebro län Dan Persson som polismästare vid mynd., s. d. förordnat polismästare vid Polismynd. i Örebro län Göran Tivesjö som polisområdeschef i Karlskoga polisområde.

I detta häfte (s. 85–192) har medverkat bl. a.

Per Henrik Lindblom, professor vid UppsalaUniversitet Kjell Å Modéer, professor vid Lunds Universitet Malcolm Clarke, Reader in Commercial Contract Law, St John’s College, Cambridge Thérèse Björkholm, jur. dr vid Uppsala Universitet Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet Per Sundström, lagman vid Motala tingsrätt Walter Matz, f. d. lagman vid Motala tingsrätt Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott Per Persson, föredragande i riksdagens lagutskott