Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Staffan Bergling och Peter Dexfalk. Marknadsföringslagen i praktiken (Studentlitteratur och Ernst & Young 1996, 82 s.). Bokens syfte är att ge kännedom om den nya marknadsföringslagen och kunskap om var gränserna går mellan tillbörlig och otillbörlig marknadsföring. Rolf Dahlgren och Christer Rune Företagshypotek m. m. En lagkommentar (2 upplagan Norstedts 1996, 188 s.). Den första upplagan av denna ”gula” kommentar utkom 1986. De lagändringar och den rättspraxis som tillkommit sedan dess redovisas fram till den 1 juli 1995.
    Ersättning vid dammbrott (Ds 1996:6, 81 s.). Förslag från Bertil Bengtsson om en komplettering av vattenlagen genom ersättningsbestämmelser. Ola Svensson Viljeförklaringen och dess innehåll (Nerenis & Santérus 1996, 205 s.). I boken bemöts kritiken mot viljeförklaringsbegreppet. En förnyad analys görs av begreppen viljeförklaring och viljeförklarings innehåll. Syftet är en lämplig begreppsbestämning men analysen har en mera generell räckvidd. Gösta Walin Föräldrabalken och internationell föräldrarätt (5 upplagan Norstedts 1996, 791 s.). Denna ”blåa” kommentar utkom i förra upplagan för drygt tio år sedan. Bl. a. förmynderskapsrätten har genomgått stora förändringar sedan dess. Nya lagar inom den internationella föräldrarätten har dessutom tillkommit.

 

Straffrätt
Effektivare ekobrottsbekämpning. Rapport från regeringens ekobrottsberedning (Ds 1996:1, 332 s.). Bl. a. föreslås en lag om en ny ekobrottsmyndighet.

 

Processrätt
Per Olof Ekelöf Rättegång. Andra häftet. 8 upplagan av Robert Boman (Norstedts 1996, 213 s.). Boken behandlar rättegångshinder, forum, parts- och processbehörighet och talerätt, processuella representanter, talan, kumulation samt intervention och litisdenuntiation. Torkel Gregow Utsökningsrätt (3 upplagan Norstedts 1996, 415 s.). Utsökningslagstiftningens betydande ändringar har beaktats liksom ett stort antal nya rättsfall. Beträffande löneexekution behandlas den nya ordning som gäller fr. o. m. den 1 april 1996. Också nya regler om överklagande redovisas. Gustaf Lagerbjelke Självständig under lagarna. Essäer om domarrollen (Nerenius & Santérus 1996, 210 s.). Essäerna inleds med historisk tillbakablick. Vidare behandlas rättssäkerheten, nämndemän, domarens egenskaper, hierarki och kollegialitet, domstolsarbetet samt rekrytering och utnämning av domare. I den sista essän blickas in i framtiden.

SvJT 1996 Ny juridisk litteratur 357 Offentlig rätt
Bertil Bengtsson Grundlagen och fastighetsrätten (Nerenius & Santérus 1996, 157 s.). Boken behandlar regeringsformens nya skydd för äganderätten i belysning av fastighetsrättens olika bestämmelser. Problem i fråga om reglernas förhållande till varandra analyseras. Framställningen mynnar ut i åsikten att rättsläget behöver klargöras genom en ny grundlagsändring.
    Budgetlag — regeringens befogenheter på finansmaktens område. Betänkande av budgetlagsutredningen (SOU 1996:14, 390 s.).
    EU-mopeden. Ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon. Delbetänkande av 1994 års körkortsutredning (SOU 1996:11, 85 s.). Göran Göransson och Robert Schött Den svenska kyrkorätten 4. Kyrklig egendom. En kommentar (Norstedts 1996, 189 s.). I boken behandlas kyrkobyggnader, jord, skog och fondmedel samt deras förvaltning. Även utjämningssystem och stiftelselagstiftningen tas upp i viss utsträckning.
    Kommuner och landsting med betalningssvårigheter. Betänkande av utredningen om kommuner och landsting i betalningssvårigheter (SOU 1996:12, 47 s.). Lars Lundvall och Peter Svensson Lagen om svenskt medborgarskap. En kommentar (Norstedts 1996, 147 s.). Lagen har efter sin tillkomst 1950 ändrats mycket. I kommentaren, som är ordnad paragrafvis, redovisas praxis i medborgarskapsärenden, särskilt sådana som avser naturalisation.
Lars-Göran Malmberg Konstitutionell rätt — en författningssamling (Norstedts 1996, 323 s.). Innehållet utgörs av de grundläggande statsrättsliga författningarna, dvs. grundlagarna med kompletterande författningar. Vidare ingår de författningar som rör Sveriges anslutning till EU och EU-valen. Av förvaltningsrättsliga författningar finns förvaltningslagen, sekretesslagen, kommunallagen m. m. Även europakonventionen är med. Joakim Nergelius Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv (Norstedts 1996, 802 s.). Akademisk avhandling med analys av de skyddsmekanismer för medborgerliga rättigheter som finns i ett antal västliga rättssystem. Förutom Sverige behandlas Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Också EG-rätten och Europarådets människorättskonvention tas upp.
    Offentlig djurskyddstillsyn. Betänkande av utredningen om djurskyddstillsynen (SOU 1996:13, 246 s.).

 

Skatterätt
Nils Mattsson Mervärdeskatt. 10 upplagan av Peter Melz (Iustus 1996, 64 s.). Redovisar den nya mervärdeskattelagstiftningen från 1995 efter EG-anpassning. Bokens nya upplaga är till stor del omskriven och reviderad. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 1996 (Juristförlaget 1996, 655 s.). Ny upplaga av denna lagtextsamling till 1996 och 1997 års taxeringar. Förutom skatter omfattar boken uppbörd, taxering och deklaration samt process m. m.

 

358 Anm. av C. Diesen m. fl., Förundersökning SvJT 1996 Utländsk och internationell rätt
Ove Bring och Göran Lysén Materialsamling i folkrätt. Traktater, rättsfall, FN-resolutioner m. m. (2 upplagan Iustus 1995, 372 s.). Sammanställning för juristutbildningen. Bland trakterna återfinns sådana som reglerar staternas ställning, traktaträtt, internationell tvistlösning, icke-våld, försvar och nedrustning, FN och Europarådet, mänskliga rättigheter, miljörätt samt terrorism. Svensk författningstext inkluderar lagen om Sveriges EU-anslutning. Rättsfallen är från såväl de internationella domstolarna i Haag och Strasbourg som svenska instanser. Per Hellström och Anders Kjellgren Europarätt. Sverige i den Europeiska gemenskapen (Studentlitteratur 1996, 272 s.). Huvuddelen av boken ägnas EU:s institutioner samt europarätten och dess förhållande till nationell rätt. Den gemensamma marknaden, tullunionen, förbuden mot diskriminerande beskattning och kvantitativa handelshinder samt fri rörlighet inom den sociala dimensionen behandlas i olika kapitel. Boken inleds med ett allmänt orienterande avsnitt om bl. a. rättskällor och en historisk bakgrund.
    Romkonventionen — införlivande med svensk rätt av EG-konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Ds 1996:7, 152 s.).
    Vem bestämmer vad? EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996. En rapport från EU 96-kommittén (SOU 1996:4, 31 s.). Jacob Westin Introduktion till EG:s konkurrensregler. En praktisk översikt (Iustus 1996, 188 s.). Introduktion i konkurrensreglernas huvudprinciper, illustrerade med exempel från EG-domstolen. EG:s konkurrensregler är förebilden för den svenska konkurrenslagen som alltså också belyses genom boken.

 

Allmän och blandad juridik
Nils Fritiof Edström, Lars A. Samuelson och Ole K. Böök Engelsk-svensk ekonomiordbok (6 upplagan Norstedts 1996, 171 s.). Boken innehåller i första hand termer och begrepp för ekonomi- och affärsverksamhet men också ord på data-, transport- och avtalsområdena.

Göran Regner