Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Anders Christner Kommentarer till IT-branschens standardavtal (Industrilitteratur 1995, 273 s.). Boken behandlar avtal som SITO, Svenska ITföretagens organisation, har gett ut. Avtalen kommenteras och anvisningar ges till deras praktiska användning. Boken är en uppföljare till den tidigare boken Avtal 90.
    EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet. Delbetänkande av 1995 års arbetsrättskommitté (SOU 1995:92, 161 s.). Det svenska regelsystemet föreslås ändrat bara såvitt gäller sanktioner m. m.
    Försäkringsrörelse i förändring 3. Slutbetänkande av försäkringsutredningen (SOU 1995:87, 355 s.). Förslagen innebär bl. a. att regelsystemet EG-anpassas, skälighetskravet i försäkringsrörelse slopas, placerings- och lånereglerna ändras och tillsynen förändras. Kurt Grönfors under medverkan av Rolf Dotevall Avtalslagen (3 upplagan Norstedts 1995, 306 s.). Ny utgåva av denna ”gula” lagkommentar. I en 40-sidig inledning lämnas en översikt över avtalsrätten med bl. a. anpassning till EG-rätten och internationellt lagstiftningsarbete. Huvuddelen av boken består i en paragrafvis kommentar till den nu 80-åriga lagen. Jan Hellner Skadeståndsrätt (5 upplagan Juristförlaget 1995, 504 s.). Starkt omarbetad sedan förra utgåvan 1985. Tyngdpunkten ligger på person- och sakskada. Särskilda kapitel ägnas de typer av skador som specialregleras. Carl Hemström Corporations and partnerships in Sweden (Norstedts 1995, 140 s.). Redovisning av svensk bolagsrätt inklusive ändringar för EG-anpassning. Huvuddelen av boken ägnas aktiebolag. För varje bolagsform finns en kort beskrivning av skattereglerna. Sten-Eric Ingblad Externredovisning i lagen. Bokförings- och aktiebolagslagen med kommentarer och anvisningar (10 upplagan Sv. Verkstadsindustrier 1995, 170 s.). Boken omfattar förutom hela bokföringslagen 10–12 kap. aktiebolagslagen. Lagförarbeten samt uttalanden av Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Redovisningsrådet anmärks paragrafvis. Håkan Nial och Svante Johansson Svensk associationsrätt i huvuddrag (6 upplagan Norstedts 1995, 375 s.). Ny utgåva med hänsyn tagen till lagändringar till följd av Sveriges EU-medlemskap. Boken berör enkla bolag, handelsbolag inklusive kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomiska och ideella föreningar.
    Ny lag om europeiska företagsråd. Delbetänkande av 1995 års arbetsrättskommitté (SOU 1995:115, 101 s.). Förslaget bygger på ett EG-direktiv om rätt till samråd med och information till anställda i stora företag och koncerner som har etablerats i flera EES-länder.
    Ny växtförädlarlag (Ds 1995:69, 259 s.).

SvJT 1996 Anm. av Thérèse Björkholm, Liberté and Loi 51 Lena Olsen Konsumentskyddets former (Iustus 1995, 203 s.). Lärobok med diskussion om konsumentskyddets syften och former. Den är en översikt över hela det konsumenträttsliga området. Även processfrågor behandlas. Rapporteringsskyldighet för revisorer i finasiella företag. Delbetänkande av banklagskommittén (SOU 1995:106, 119 s.). Förslaget innebär anpassning till EU:s s. k. BCCI-direktiv. Den ökade rapporteringsskyldigheten avser bl. a. förhållanden som kan antas påverka det finansiella företagets fortsatta drift. Knut Rodhe Inledning till associationsrätten (6 upplagan Norstedts 1995, 37 s.). Översikt över de frågor som uppkommer när flera personer skall bedriva verksamhet tillsammans. Enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar behandlas. Även stiftelser berörs. Tore Sigeman Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt (Norstedts 1995, 166 s.). Den svenska arbetslivsregleringen redovisas i dess läge efter EU-anslutningen. EG-rätt skildras integrerad med gällande svensk rätt.
    Statliga och kommunala stiftelser. Det allmännas fortsatta inflytande över stiftelser som bildats genom politiska beslut (Ds 1995:62, 47 s.).
    Vårdnad, boende och umgänge. Betänkande av vårdnadstvistutredningen (SOU 1995:79, 327 s.). Förslag om bl. a. ökade möjligheter till gemensam vårdnad, om beslut om var barn skall bo vid sådan vårdnad och om vidgade umgängesregler. Föräldrar skall genom avtal, som godkänns av socialnämnden, kunna besluta om vårdnad, umgänge m. m.
    Ändringar i hyresförhandlingslagen. Hyresgästinflytande vid ombyggnad m. m. Delbetänkande av 1995 års hyreslagstiftningsutredning (SOU 1995:119, 145 s.). Förslag om ökat inflytande för hyresgäster över upprustning och ombyggnad av hyreshus.

 

Straffrätt
Martin Brinnen Ansvar och yttrandefrihet i telemedier. Internet, BBS:er och andra nya medier (Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet, IRI-rapport 1995:2, 83 s.). Rapporten behandlar vissa frågor om missbruk av och yttrandefrihet i den nya kommunikationsteknologin.
    Drograttfylleri. Gällande rätt och behovet av en reform (Ds 1995:65, 89 s.).
    Ett reformerat straffsystem. Betänkande av straffsystemkommittén (SOU 1995:91, 158 s., 531 s., 266 s.). Enligt förslaget skall i påföljdssystemet ingå — förutom böter och fängelse — prövotidsstraff, övervakningsstraff, samhällstjänst och kontraktsvård. Fängelse skall kunna verkställas genom elektronisk övervakning eller i anstalt. Nya straffbestämningsregler föreslås i anslutning till det nya påföljdssystemet.
    Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten. Red. Dag Victor (Norstedts 1995, 205 s.). Antologi om straffrättens möjligheter och begränsningar. Bidrag av bl. a. Nils Christie, Ståle Eskeland, Vagn Greve, Nils Jareborg, Britta Kyvsgaard, Hannu Takala, Henrik Tham, Per Ola Träskman och Dag Victor.

 

 

52 Anm. av Thérèse Björkholm, Liberté and Loi SvJT 1996 Processrätt
Per Carlson och Mikael Persson Processrättens grunder (3 upplagan Iustus 1995, 122 s.). Sammanfattning av den svenska processrätten inklusive utsökning och konkurs. I första hand avsedd som lärobok.
    Effektiviseringar inom den summariska processen (Ds 1995:53, 38 s.). Theodore Eisenberg Konkurs eller rekonstruktion. Hur skapa effektiva lagar? Översatt av Sune Karlsson (SNS 1995, 122 s.). Analys av svensk insolvensrätt. Boken behandlar vilka krav som ställs på bl. a. den rättsliga infrastrukturen för att en rekonstruktionslag skall vara effektiv.
    Ett reformerat hovrättsförfarande. Betänkande av hovrättsprocessutredningen (SOU 1995:124, 528 s.). Bl. a. föreslås ett generellt krav på prövningstillstånd i hovrätt. Andra förslag avser ytterligare åtgärder för att effektivisera hovrättsprocessen. För att begränsa tillflödet av mål till hovrätterna förordas överklagandeförbud beträffande de ”minsta” tvistemålen, överklagandeavgift m. m. Gösta Walin, Bengt Rydin och Tuula T. Kihlgren Förmånsrättslag, lönegaranti, kvittning mot lön m. m. (4 upplagan Norstedts 1995, 296 s.). Uppdaterad utgåva av denna ”gula” kommentar. Bl. a. behandlas den nya lönegarantilagen från 1992. Ny litteratur och rättspraxis har beaktats.

 

Offentlig rätt
Lars Uno Didón, Lars Magnusson, Olle Millgård och Stefan Molander Plan- och bygglagen. Del 1. Kap. 1–7. Del 2. Kap. 8–17 (Norstedts 1995, lösblad). Kommentarer ges paragrafvis. I ett inledande avsnitt redovisas huvuddragen i plan- och bygglagen samt lagarna om hushållning med naturresurser m. m. och exploateringssamverkan.
    Dokumentation och socialtjänstregister. Slutbetänkande av socialtjänstkommittén (SOU 1995:86, 233 s.). I en ny lag skall regleras krav på dokumentation inom socialtjänsten samt socialtjänstens register.
    Hälsodataregister. Vårdregister. Betänkande av hälsodatakommittén (SOU 1995:95, 287 s.). Förslag till två nya lagar som skall reglera ITanvändningen inom hälso-och sjukvården. Den ena lagen skall avse hälsodata för statistik-, uppföljnings- och forskningsändamål o. d. Den andra rör den individuella patientvården.
    Indirekt tobaksreklam. Betänkande av utredningen om indirekt tobaksreklam (SOU 1995:114, 180 s.). Förslag som innebär begränsningar i möjligheterna att använda tobaksnamn på varor och tjänster utanför tobaksområdet.
     Jaktlagstiftningen. Utg. av Svenska jägarförbundet (12 upplagan Norstedts 1995, 372 s.). Boken är en sammanställning av alla de föreskrifter och anvisningar som beslutats centralt och som har betydelse för jakt och viltvård. Carl Norström EU och den svenska offentlighetsprincipen (Juridik och samhälle 1995, 286 s.). Ungefär halva boken ägnas åt en beskrivning av den svenska offentlighetsprincipen. Denna ställs sedan mot EG-rätten. Vidare redovisas förarbetsuttalanden och rättspraxis om förhållandet mellan svensk rätt och EG-rätt.

 

SvJT 1996 Anm. av Thérèse Björkholm, Liberté and Loi 53 Ny ellag. Slutbetänkande av ellagstiftningsutredningen (SOU 1995:108, 278 s.). Den lag som föreslås innebär en modernisering av lagstiftningen från 1902 och är anpassad till den nya elmarknaden. Bengt Wieslander JO-ämbetet i Sverige (Gidlunds 1995, 125 s.). Svensk version av tidigare bok på engelska med en redogörelse om ämbetet och dess funktioner i dagens samhälle.

 

Skatterätt
Bertil Båvall Fåmansföretag. Beskattning (Tholin & Larsson 1995, 190 s.). Redovisning av regelsystemets uppbyggnad och dess tillämpning i praktiken. Rättsfallsgenomgången är försedd med kommentarer och analyser. Åsa Gunnarsson Skatterättvisa (Iustus 1995, 319 s.). Akademisk avhandling med en rättsteoretisk, kritisk studie av principernas betydelse för skattesystemets utformning. Analys av bl. a. inkonsekvenser i skattesystemets struktur vid oklarhet om vilken fördelningsprincip som skall tillerkännas dominerande ställning inom skatterätten. Cecilia Gunne, Jerker Löfgren och Urban Thuresson Beskattning av stiftelser och ideella föreningar (Norstedts 1995, 228 s.). Handbok för skatteproblem hos ideella organisationer. Boken beskriver också delar av förslag till ny lagstiftning på området. Den ger både anvisningar hur problem undviks och råd för skattebefriade organisationer.
     Leif Krafft och Björn Thunberg Nya momslagen — praktisk vägledning (2 upplagan Industrilitteratur 1995, 203 s.). 1994 års lag med ändringar fram till den 1 januari 1996 behandlas i denna praktiska vägledning.
    Personalavveckling, utbildning och beskattning. Betänkande av utredningen om beskattning av förmåner i samband med uppsägning och utbildning (SOU 1995:94, 132 s.). Från beskattning skall undantas vissa förmåner, och avdragsrätten skall vidgas. Särregler föreslås för fåmansföretag.
    Verklig ledning. Obegränsad skattskyldighet för juridiska personer? Delbetänkande av utredningen om översyn av de skatterättsliga hemvistbegreppen (SOU 1995:134, 114 s.). Förslag om att utländska juridiska personer skall betraktas som svenska vid tillämpning av lagen om statlig inkomstskatt under förutsättning att den verkliga ledningen utövas i Sverige. Denna föreslagna utvidgning av skattskyldigheten föranleder kompletteringar av skattereglerna i olika avseenden. Bertil Wiman Koncernbeskattning (3 upplagan Iustus 1995, 212 s.). Lärobok om beskattning av koncerner. I boken behandlas dubbel- och kedjebeskattning av aktiebolag, öppna och dolda koncernbidrag och inkomstöverföringar till utlandet liksom omstrukturering och ombildning av företag. Även frågor om förluster vid avyttring av tillgångar och underskottsavdragslagen behandlas.

 

Utländsk och internationell rätt
Europafördrag. Maastrichtfördraget, Romfördraget, Euroatomfördraget, Parisfördraget, relevanta grundfördrag. Sammanställda av Michael Drougge (Iustus 1995, 432 s.). Samling av de viktigaste fördragstexterna inom europarätten. Texterna utges i konsoliderad form. Domstolens

 

54 Anm. av Thérèse Björkholm, Liberté and Loi SvJT 1996 stadga, europeiska enhetsakten och fördraget om Sveriges anslutning ingår liksom regeringsformens s. k. EG-paragraf och den svenska EUlagen.
    FN och de mänskliga rättigheterna. Red. Bertil Dunér (Juridik och samhälle 1995, 212 s.). Bok som allsidigt skall belysa FN:s roll för människorättstankens utveckling och förverkligande. De tio delförfattarna behandlar kvinnor och barns rättigheter, minoriteternas situation, ekonomiska rättigheter, flykting- och nödhjälpsproblematiken, frivilligorganisationernas roll m. m. samt brott mot mänskliga rättigheter. Lennart Pålsson Bryssel- och Luganokonventionerna (Norstedts 1995, 337 s.). Systematisk framställning av de båda konventionerna på EU/EFTA-området om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område. Boken är delvis en reviderad och uppdaterad version av författarens tidigare Luganokonventionen (1992).
    Tandlös eller tiger — sju uppsatser om FN. Red. Per Ahlin (Juristförlaget 1995, 189 s.). Fem uppsatser behandlar FN-stadgan, generalsekreteraren, generalförsamlingen, säkerhetsrådet resp. internationella domstolen. En sjätte uppsats avser FN:s miljöprogram. Den sista uppsatsen gäller begreppet kollektiv säkerhet.

 

Allmän och blandad juridik
Magnus Billström m. fl. Brottsoffrets rätt (Juristförlaget 1995, 376 s.). Boken innehåller en inledande presentation av brottsoffers ställning i svensk rätt. Huvuddelen utgörs av tre uppsatser om nödvärnsrätt, målsägandes reaktionsmöjligheter respektive brottsskadeersättning vid personskada. Dessa tre uppsatser är examensarbeten. Ulf Jensen och Staffan Rylander Att skriva juridik. Regler och råd (2 upplagan Iustus 1995, 109 s.). Handbok främst för juristlinjen. Behandlar de grundläggande reglerna från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Också principerna för dokumentation och redovisning av källmaterial redovisas. Juridisk tidskrift. Register 1989–90 — 1993–94. Upprättat av Wilhelm Lüning (1995, 80 s.).
    Nordisk årsbok i rättsinformatik. Medierätt — nya utvecklingslinjer. Red. Anders Galtung (Norstedts 1995, 263 s.). Bl. a. behandlas de ändringar i upphovsrätten som utgör EG-anpassning. Även yttrande- och informationsfriheten i nya medier tas upp i bokens uppsatser. Slutligen innehåller boken nyheter inom rättsinformatiken i de nordiska länderna. Aleksander Peczenik Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation (Norstedts 1995, 741 s.). Handbok i allmän rättslära. Framställningen kretsar kring frågan huruvida juridikens begreppsbildning och arbetsmetod är förenliga med rättssäkerhet. De rättsfilosofiska frågorna förankras i statsteoretiska, moralfilosofiska och kunskapsteoretiska problem.
    Register till Nytt juridiskt arkiv Avd. I Rättsfall från Högsta domstolen 1984–1993. Upprättat av Roland Halvorsen och Ingela Halvorsen (Norstedts 1995, 358 s.).

 

SvJT 1996 Anm. av Thérèse Björkholm, Liberté and Loi 55 Värdepapperisering — securitisation. Teknik, juridiska och skattemässiga frågor, organisatoriska och administrativa frågor, riskhantering, analys, fallstudier. Red. Fredrik Månsson och Per-Ulrik Andersson (Norstedts 1995, 279 s.). Värdepapperisering är en metod att finansiera en tillgång genom emission av eget kapital eller räntebärande instrument. Syftet med boken är att ge en inblick i hur den går till och fungerar samt vilka frågor som är av betydelse vid den.
Göran Regner