Litteratur

 

 

CARL HEMSTRÖM, Corporations and Partnerships in Sweden, Norstedts Juridik, Stockholm 1995, 140 s.

 

Förevarande bok utgör en framställning av svensk rätt i fråga om aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag. Den publicerades ursprungligen i Kluwers International Encyclopaedia of Laws och vänder sig alltså främst till en utländsk publik. En svensk läsare tycker sig nog finna vissa likheter mellan boken och författarens tidigare utgivna verk Bolagens rättsliga ställning.
    Framställningen inleds med en introduktion, vars första avsnitt utgörs av en kort presentation av Sverige. Läsaren får här i komprimerad form åtskilliga upplysningar rörande Sveriges statsskick, befolkningssammansättning, näringslivsstruktur och klimat. Efter denna information får den — sannolikt utländske — läsaren ta språnget ut i den svenska bolagsrätten. Hemström redovisar i introduktionen vilka bolagsformer som finns i svensk rätt men omnämner också andra associationsformer. Introduktionen avslutas med en översikt över vilken lagstiftning och andra rättskällor som finns inom svensk bolagsrätt.
    Härefter övergår Hemström till en mera fördjupad redogörelse för de olika bolagsformerna. Tyngdpunkten ligger naturligen på den ekonomiskt viktigaste formen, nämligen aktiebolaget. Bokens text anknyter här ofta tämligen nära till lagtexten, men Hemström finner samtidigt utrymme för att göra ett flertal kortfattade men ändå upplysande kommentarer till rättsläget. Så behandlar han t. ex. frågan om i vilken utsträckning aktiebolagslagen kan anses dispositiv, vissa problem kring vinstutdelningsreglerna och frågor rörande minoritetsskydd. Vad Hemström anför i fråga om aktiebolagslagstiftningen står i allmänhet i god överensstämmelse med gängse syn på aktiebolagsrättsliga problem.
    Efter redogörelsen för aktiebolag redovisar Hemström var och en av bolagsformerna enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag. Även i detta avsnitt utgör lagtexten utgångspunkten, men lagstiftningens i stor utsträckning dispositiva karaktär har medfört att författarens egna kommentarer fått ett större utrymme än i aktiebolagsdelen.
    Hemström begränsar sig emellertid inte till att enbart redogöra för vad som gäller associationsrättsligt för de behandlade bolagsformerna. Han ägnar också utrymme åt viss arbetsrättslig lagstiftning som har särskild betydelse för företagen och lämnar också uppgifter om grundläggande beskattningsregler. I avsnittet om aktiebolag redogör han översiktligt för bl. a. de prospektregler som återfinns i lagen om börs- och clearingverksamhet och i lagen om handel med finansiella instrument.
    Under 1990-talet har lagstiftningstakten varit hög inom de områden som Hemström behandlar. Sedan Hemström färdigställde sin bok har bl. a. ny och omfattande lagstiftning om årsredovisning tillkommit. I

SvJT 1996 Anm. av C. Hemström, Corporations and Partnership 501 dessa delar är alltså boken redan föråldrad och detsamma gäller redovisningen av aktiebolagslagens koncerndefinition.
    Som framgått av det anförda ger Hemströms bok en översiktlig framställning av svensk rätts bolagsformer. Med hänsyn till bokens begränsade format, är det min uppfattning att författaren på ett utomordentligt sätt lyckats lämna en framställning som inte bara är översiktlig utan också koncentrerad och rikligt försedd med värdefulla upplysningar. Den som önskar en kunnig och upplysande introduktion till den svenska bolagsrätten torde inte kunna välja en bättre bok.
Hans Cappelen-Smith