Aktuella spörsmål

 

 

TV-rättigheter i fotbollens Europa
Inledning
Fotbollsverksamheten administreras nationellt av nationsförbund till vilka fotbollsföreningarna inom respektive land är anslutna. Nationsförbunden är anslutna till en av confederationerna (Afrika, Asien, Europa, Nord- och Centralamerika, Oceanien och Sydamerika). Och confederationerna är anslutna till det Internationella Fotbollförbundet (FIFA).
    Som arrangörer av fotbollsevenemang — matcher och kringarrangemang inom arenan — innehar fotbollens organisationer inom respektive ansvarsområde den exklusiva rätten i fråga om TV- och radiosändningar från dessa evenemang.
    Framställningen begränsas till fotbollens interna regelverk beträffande TV-rättigheter och vidare i första hand till bestämmelserna om sändningar mellan medlemsnationerna inom den europeiska confederationen (UEFA). Principerna för TV-sändningar inom det egna territoriet liksom för radiosändningar generellt styrs huvudsakligen av respektive nationsförbunds egna bestämmelser.

Några begrepp
Det råder viss begreppsförvirring på området. Upplåtare och förvärvare av rättigheter menar inte sällan olika saker med begreppen, vilket ställer stora krav på tydlighet vid avtalsskrivningen. Mot den bakgrunden - med betoning dock på att det inte rör sig om något inom branschen allmänt accepterat - kan det vara motiverat att här redogöra för några begrepp som används av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) vid upplåtelse av sändningsrättigheter.
TV-rättigheter: Arrangörs eller annans exklusiva rätt att råda över TVsändningar från ett publikt evenemang. I Sverige tillkommer dessa rättigheter SvFF i vad avser alla av SvFF och dess medlemsorganisationer administrerade fotbollsevenemang.
Sändningsrätt: TV-rättighetsinnehavarens upplåtelse till annan av rätten att förmedla TV-bilder från ett evenemang. Sändningsrätten kan delas in i rätt till evenemangssändning, rätt till nyhetssändning och nyhetsrätt. Sändningsrätten kan vidare avse direkt- eller eftersändning.
Nyhetsrätt: Direkt- eller eftersändning i maximalt 3 minuter. Nyhetsrätten kan dock i det enskilda fallet bestämmas till kortare tid.
Nyhetssändning: Direkt- eller eftersändning upp till 30 minuter. I det enskilda fallet kan överenskommelsen omfatta ett viss antal minuter inom intervallet 4–30 minuter.
Evenemangssändning: Direkt- eller eftersändning från 30 minuter upp till fulltid.
    Upplåtelse av sändningsrätt är endera exklusiv eller icke exklusiv och innehåller vanligtvis en geografisk begränsning.
    Rättigheterna kan sammanfattas med följande bild.

SvJT 1996 TV-rättigheter i fotbollens Europa 505 RadioRadioTV

sändningRätt till nyhetssändning Nyhetsrätt

Icke exklusiv rätt Exklusiv rätt

Utan geografisk begränsning

Geografisk begränsning

Eftersändning Direktsändning

Sändnings- rätt

Evenemangs-

 


Till den här använda terminologin rörande TV-rättigheter hör även signalrättigheter. Härmed avses rätten för innehavaren av sändningsrätten att överföra signalen med upptagna bilder till en eller flera mottagare.

 

Sändningsrättigheter inom Europa
Grundstadgandet i Statutes of UEFA (article 14 ”Television and Sound Broadcasting Transmissions”) har följande lydelse.

 

”UEFA and its member associations hold the exclusive rights to authorize the audiovisual and broadcasting transmissions or reproductions of events which take place within their respective area of responsibility, as well as any other use and distribution by whatever audiovisual and sound broadcasting media, whether the transmission be live or deferred or in full lenght or in excerpts. The above-mentioned principles shall be implemented by special regulations approved by the Executive Committee which, in particular, shall govern the rights and obligations concerning the exploitation and international transmission of televised pictures among the owners of the rights and other national associations.”

I syfte att vidmakthålla fotbollssportens allmänna attraktionsvärde liksom för att förhindra dels att alltför omfattande televisering avhåller intresserade från att bevista arenorna som åskådare, dels icke önskvärd konkurrens med amatör- och ungdomsfotboll, har UEFA för TV-sändningar mellan medlemsländerna utfärdat tillämpningsföreskrifter (Regulations governing the implementation of art. 14 of the UEFA Statutes).

 

505

506 Krister Malmsten SvJT 1996 Bestämmelserna bygger på en indelning av veckodagarna i tidszoner med sändningsförbud, med rätt till sändning efter medgivande av nationsförbundet i mottagarlandet och slutligen med en i princip fri sändning. Sändningsförbud råder för såväl nationella som internationella sändningar på lördagar kl. 13.00–18.00, söndagar kl. 09.00–11.30 och kl. 13.00–17.00. EM-slutspel omfattas inte av förbudet, och UEFA kan medge undantag härifrån bl. a. under icke-säsong samt för sändningar inom en nation av dels landskamper av stort intresse t. ex. för kvalificering till EM och VM samt seriefinaler, dels matcher av rent lokalt intresse. Dispensansökningar för sändning av sådana landskamper och seriefinaler måste vara UEFA tillhanda senast 45 dagar före matchdagen. Mottagarlandets medgivande krävs för sändningar tisdagar kl. 16.00– 22.30, onsdagar kl. 13.00–22.30, torsdagar och fredagar kl. 16.00–22.30, lördagar kl. 20.00–22.00 och söndagar kl. 17.00–22.00. Nationsförbundet i mottagarlandet får dock vägra sändning endast under vissa givna omständigheter. Sändning får vägras bl. a. om den sammanfaller med inhemska fulla spelomgångar eller med landskamper eller internationella klubbtävlingar. Sändningen anses kollidera om sådana matcher endera börjar mindre än 45 minuter efter det att sändningen avslutats eller slutar mindre än 45 minuter före sändningens början.
    Har medgivande till sändning avseende viss tidsperiod lämnats, får mottagarlandet därefter inte vägra tredje part sändning under samma tidsperiod.
    Nationsförbundet i sändarlandet skall senast 10 dagar före matchdagen skriftligen informera mottagarlandet om den planerade sändningen. Mottagarlandet skall i sin tur avge ett skriftligt besked senast inom 5 dagar från det att underrättelsen mottagits. Avslag skall motiveras. Uteblivet svar anses innebära ett medgivande. Fri sändning råder under övriga tider, vilket innebär bl. a. att sändning alltid får ske på måndagar. Nationsförbund har dock rätt att vägra sändning om den sker i strid med UEFA:s eller mottagarlandets inhemska regler.
    Alla klockslag avser lokal tid. Nationsförbundet i mottagarlandet får under inga omständigheter ställa krav på ekonomisk kompensation från nationsförbundet i sändarlandet för att medge sändning.
    Nationsförbundet i sändarlandet är ansvarigt för att alla parter som är involverade i saken följer UEFA:s regler. Ansvaret kan inte överföras på annan, t. ex. den som förvärvar sändningsrätten.
    Det åligger nationsförbundet att se till att UEFA:s regler ”are included as an integral part of any contract wich is concluded for the transmission of football matches”. I avtalet skall vidare tas med en klausul om att eventuella tillägg till tillämpningsföreskrifterna beslutade av UEFA efter det att upplåtelsen av sändningsrätten skett, skall inom 30 dagar från beslutet föras in som ett tillägg i det ursprungliga avtalet.
    Motparten skall också förbinda sig att vid en eventuell vidareupplåtelse av sändningsrätten föra in motsvarande bestämmelser i detta avtal.

 

506

 

SvJT 1996 TV-rättigheter i fotbollens Europa 507 507

Nationsförbund som bryter mot tillämpningsföreskrifterna kan av UEFA (Control and Disciplinary Committee) dömas bl. a. att betala höga böter samt skadestånd till nationsförbundet i mottagarlandet. Vid brott mot regeln om medgivande från nationsförbundet i mottagarlandet uppgår böterna i normalfallet till 125 procent av intäkterna från sändningen. Och vid brott mot sändningsförbudet är procentsatsen 150. Sådana beslut kan överklagas hos UEFA:s Executive Committee.
    Nationsförbund i mottagarland som anser att sändning skett i strid med bestämmelserna skall anmäla saken hos UEFA senast inom 15 dagar från sändningen. UEFA har dock rätt att på eget initiativ ta upp ett sådant ärende till behandling.
Krister Malmsten